Stredoskolske vzdelanie
na Slovensku

Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach

Stredná špecializovaná vzdelávacia inštitúcia s odbornými predmetmi, ktorá je obľúbená medzi študentmi z krajín SNŠ.

Gymnázium sa zameriava na výučbu angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzština, nemčina alebo ruština).

Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

Odborná vzdelávacia inštitúcia s odbornými predmetmi, ktorá poskytuje možnosť získať kvalitné európske vzdelanie po 8. alebo 9. ročníku.

Taktiež poskytuje možnosť absolvovať bilingválne štúdium v angličtine, ktorého program vám umožní zapísať sa na akúkoľvek univerzitu v Európe aj vo svete.

Stredná športová škola v Košiciach

Je jednou z najlepších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku v oblasti zdravia a športu.

Počas svojej existencie vychovala športová škola (predtým športové gymnázium) mnoho vynikajúcich športovcov a úspešných trénerov, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných pretekoch a olympijských hrách.

Súkromné gymnázium, Dneperská v Košiciach

Súkromná stredoškolská vzdelávacia inštitúcia so špecializáciou na programovanie a informatiku s intenzívnou výučbou cudzích jazykov a matematiky.

Gymnázium sa zúčastňuje medzinárodných súťaží a projektov, spolupracuje aj s mnohými univerzitami.

Stredoskolske vzdelanie

Deti na Slovensku začínajú získavať základné vzdelanie vo veku 6 rokov. Základná škola trvá 9 rokov. Osoba, ktorá ukončila 9. ročník, môže pokračovať v štúdiu na strednej škole ešte 4 – 5 rokov. Čas štúdia na univerzite prichádza vo veku 19 – 20 rokov.

Štúdium na Slovensku po 9. ročníku

Štúdium na Slovensku po 9. ročníku, respektíve výber jeho formy závisí od budúcich plánov dieťaťa a jeho rodičov. Ak sa chcete zapísať na vysokú školu, môžete si zvoliť nasledujúce možnosti získania predbežného stredoškolského vzdelania.

Školné je bezplatné, ak ide o štátnu inštitúciu. Súkromné školy vyžadujú poplatky. Vyučovacími jazykmi sú angličtina, nemčina a francúzština.

Gymnázium. Študenti sú v porovnaní s bežnou školou aktívnejšie pripravovaní na štúdium na vysokej škole. Existujú inštitúcie s hĺbkovým štúdiom cudzích jazykov a iné, ktoré ponúkajú špecifický praktický smer štúdia. Hovoríme o technických, ekonomických a iných možnostiach.
 
Stredná odborná škola. Kladie dôraz na prípravu robotníckeho povolania. Dĺžka štúdia je od jedného do 3 rokov.

Charakteristiky slovenského školstva

Vzdelanie na Slovensku je možné získať v súkromnej, štátnej alebo cirkevnej škole a na gymnáziu. Ministerstvo školstva SR schvaľuje zoznam povinných predmetov.

Výber miesta štúdia dieťaťa robia rodičia. Štúdium v krajine otvára vyhliadky na ďalšie bezplatné vzdelávanie v Európe.

Dĺžka školského roka v školách v krajine sa líši od bežného na Ukrajine, pretože trvá od septembra do júna (vrátane). Prázdniny sú približne rovnaké ako na Ukrajine.

Školy na Slovensku

Mnohé súkromné školy rady prijmú študenta z krajín SNŠ. Mnohé z nich sú však platené a majú vysoké požiadavky. Preto je optimálne, aspoň na začiatok, zvoliť si bezplatnú bežnú školu.

Dieťa tam prijmú od 6 rokov. Dôležité je len naučiť sa po slovensky. Vyučovanie prebieha v slovenčine.

Od 5. ročníka sa vyučuje štandardný zoznam predmetov. Po deviatu triedu preberajú cudzí jazyk a matematiku a iné predmety. Na konci 9. ročníka sa zúčastňujú testovania, na základe výsledkov môže byť dieťa poslané na odborné učilište alebo gymnázium, aby získalo úplné stredoškolské vzdelanie.

Študijný plán sa každý rok upravuje, takže nemá zmysel zdržiavať sa ďalšími bodmi.

Náklady na stredoškolské vzdelanie na Slovensku

Bežné stredné školy sú zadarmo pre všetkých. Súkromné štúdium stojí približne 300 eur ročne (v závislosti od typu školy).
Ak sa škola nachádza ďaleko od domova, odporúčame overiť si dostupnosť internátu. Ide o pomerne bežnú prax.

Aby sme ľahšie pochopili výhody štúdia na Slovensku, v krátkosti si povieme o niekoľkých ďalších školách:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji – Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna

Osobitná pozornosť sa venuje poľnohospodárskej a veterinárnej medicíne. Ubytovanie na internáte stojí 300 eur za rok štúdia, to isté pre opatrovníka, ale školenie je bezplatné.

Školenie sa vykonáva v týchto oblastiach:

4-ročné denné štúdium ukončené prijímacou skúškou

Obchod a podnikanie

Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo či kynológia

Rybárstvo a vodný manažment

Prevádzka a ekonomika dopravy

  Veterinárna a hygiena - drobný chov, chov cudzích zvierat a chov psov

Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov – 2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
- Poľnohospodárstvo
— lesné hospodárstvo

Pomaturitné štúdium – externé – 2-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou
— agropodnikanie – chov koní a jazdectvo alebo kynológia
- rybolov

Učebné odbory – 3-ročné štúdium končiace záverečnou skúškou
- rybolov
– chovateľ – chov koní a jazdectvo
- lesokrajinár
- mechanizátor lesnej výroby.

V závislosti od zvoleného smeru musíte absolvovať záverečné skúšky.

Stredná škola v Skalitsa.

Na prijatie sa berie matematika a slovenčina. Po dokončení získate jednu z nasledujúcich špecializácií:

Ainformačné a sieťové technológie

Výživové konzultácie

 Služby cestovného ruchu

- marketing

Bezplatné školenie, ubytovanie v ubytovni a strava stojí 170 eur. Okrem toho sú k dispozícii aj služby opatrovníka.

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave

Štúdium trvá 4 roky s poplatkom 1500 eur ročne. Existujú dodatočné náklady, ktoré je potrebné objasniť osobne.

Po dokončení študent získa vzdelanie v jednom z nasledujúcich odborov: 

Spracovanie zvukových efektov a úprava videa

Dizajn a grafika

Fotografický dizajn

Animovaná tvorba

Odevný dizajn

  • produkciu obrazu a zvuku

Prijímanie je založené na výsledkoch individuálnej tvorivej skúšky.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

(MI – hromadné informácie, AI – informačný výskum).

Na prijatie je potrebné podať prihlášku do 10. apríla. Po prijatí dostanete správu o termíne prijímacej skúšky (približne 13.05-19.06).

Okrem toho budete musieť zaplatiť za služby opatrovníka, ktorý sa o dieťa postará na mieste, stravu a ubytovanie.

Po dokončení študent získa vzdelanie v jednom z nasledujúcich odborov: 

Marketingová komunikácia;

Informačné systémy a služby

Masmediálne štúdiá

Prijímanie je založené na výsledkoch individuálnej tvorivej skúšky.

Pripomeňme si to ešte raz. Tento materiál je o strednom školstve na Slovensku. Toto sú úžasné príležitosti pre deti!

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00