Technická univerzita
vo Zvolene

O vzdelávacej inštitúcii

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardmi. Univerzita má spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku jedinečné študijné programy s dôrazom na lesníctvo a ekológiu. Univerzita pripravuje odborníkov v oblastiach: lesníctvo, stavebné inžinierstvo, technológia, výroba a spoje, environmentálne vedy, bezpečnostné služby, ekonomika a manažment.

V súlade so svojím nosným zameraním univerzita napĺňa svoje poslanie „zelenej univerzity“, ktoré vychádza z tradície jednej z najstarších technických a lesníckych univerzít v Európe a vo svete.

Zoznam fakúlt

fakulta
lesníctvo

Lesnícka fakulta má najlepších odborníkov v oblasti biologického výskumu, pestovania lesa, schválených Akreditačnou komisiou SR. Absolventi fakulty pôsobia najmä v podnikoch verejného, súkromného lesníckeho a energetického sektora, ako aj v rezorte životného prostredia. 

Bakalár:

– Lesníctvo

– Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

– Pestovanie lesa a komunitné lesníctvo

Majster:

– Adaptívne lesníctvo

– Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

– Lesnícke technológie

– Ekológia lesa

– Geoinformačné a kartografické metódy v lesnom hospodárstve

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Ak počet žiadostí presiahne plánovaný počet, budú uprednostnení žiadatelia s GPA 2,00 alebo nižším v slovenskom ekvivalente.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.06.2024, cena - 30 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.7.2024, cena - 30 eur

fakulta
spracovanie dreva

Drevárska fakulta TU vychováva dizajnérov interiérov a nábytku, špecialistov na stolárstvo a drevostavby, záchranárov a špecialistov hasičov, ekonómov v oblasti ekológie a lesníctva. Vzdelávací proces je založený na najnovších svetových poznatkoch vedy, techniky, techniky a ekonomiky. 

Bakalár:

– Spracovanie dreva podporované informačnými technológiami

- Výroba a konštrukcia nábytku

– Stolárstvo

– Ekonomika a riadenie drevárskych podnikov

- Návrh interiéru a nábytku

- Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Majster:

– Spracovanie dreva

- Výroba a konštrukcia nábytku

– Stolárstvo

– Ekonomika a riadenie drevárskych podnikov

- Návrh interiéru a nábytku

- Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Doktorandské štúdium:

- Technológia spracovania dreva

– Štruktúra a vlastnosti dreva

– Návrhy a postupy na výrobu výrobkov z dreva

- Návrh interiéru a nábytku

- Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Prijímanie bez prijímacích skúšok.*

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30. novembra 2023 - odbor "Dizajn interiéru a nábytku", cena - 40 eur, do 31.03.2024 - všetky ostatné odbory, cena - 35 eur

Magisterský program – prihlášky prijímame do 30. novembra 2023 – odbor „Interiérový a nábytkový dizajn“, do 31. marca 2024 – všetky ostatné odbory, cena – 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 35 eur

Fakulta ekológie
a životné prostredie

Poslaním fakulty je vychovávať odborníkov so širokým spektrom vedomostí v oblasti ekológie a environmentalistiky. Absolventi sa môžu uplatniť ako ekológovia, špecialisti v oblasti environmentálneho inžinierstva, súdni znalci, kriminalisti v oblasti environmentálnych deliktov, špecialisti na exploatáciu krajinných oblastí.

– Ekológia a ochrana biodiverzity

– Ochrana a využívanie krajiny

– Forenzná a forenzná environmentálna veda

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o vhodnosti štúdia na fakulte.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.7.2024, cena - 35 eur

Technologické
fakulty

Fakulta je zameraná na výchovu odborníkov s technickým odborným profilom a kompetenciami v oblasti výrobných a environmentálnych technológií, bezpečnostných opatrení a výrobno-technického riadenia. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárstve a lesníctve, v oblasti prevádzky a manažmentu, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ako aj v podmienkach strojárskej výroby.

– Technológia výroby a riadenie výrobných procesov

- Technológia výroby (magisterské a doktorandské štúdium)

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024 (1.kolo), do 15.8.2024 (2.kolo), cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.7.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 06.09.2024, cena - 40 eur

univerzite
tréningový program

Technická univerzita ponúka tento učebný plán, ktorý je podporovaný špecializovanými pracoviskami z viacerých fakúlt univerzity. Ide o moderný učebný plán, ktorý spája viacero vedných oblastí a zabezpečuje prípravu odborníkov pre moderný a budúci rozvoj ekonomiky a spoločnosti.

– Ekonomika a manažment prírodných zdrojov

– Ekonomika a manažment lesníckeho komplexu (doktorát)

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.6.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 35 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00