Technická univerzita
vo Zvolene

O vzdelávacej inštitúcii

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardmi. Univerzita má spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku jedinečné študijné programy s dôrazom na lesníctvo a ekológiu. Univerzita pripravuje odborníkov v oblastiach: lesníctvo, stavebné inžinierstvo, technológia, výroba a spoje, environmentálne vedy, bezpečnostné služby, ekonomika a manažment.

V súlade so svojím nosným zameraním univerzita napĺňa svoje poslanie „zelenej univerzity“, ktoré vychádza z tradície jednej z najstarších technických a lesníckych univerzít v Európe a vo svete.

Zoznam fakúlt

Fakulta
fakulta

Lesnícka fakulta má najlepších odborníkov v oblasti biologického výskumu, pestovania lesa schválených Akreditačnou komisiou SR. Absolventi fakulty pôsobia najmä v podnikoch verejného, súkromného lesníckeho a energetického sektora, ako aj v rezorte životného prostredia.  

Bakalár:

– Lesníctvo

– Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Majster:

– Adaptívne lesníctvo

– Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

– Ekológia lesa

– Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

Doktorandské študijné programy
– ekológia lesa
– ekosystémové služby lesov
– hospodárske hospodárenie v lesoch
– fytológia lesa

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Ak počet žiadostí presiahne plánovaný počet, budú uprednostnení žiadatelia s GPA 2,00 alebo nižším v slovenskom ekvivalente.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.06.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.7.2024, cena - 35 eur

Fakulta
fakulta

Drevárska fakulta TU vychováva dizajnérov interiérov a nábytku, špecialistov na stolárstvo a drevostavby, záchranárov a špecialistov hasičov, ekonómov v oblasti ekológie a lesníctva. Vzdelávací proces je založený na najnovších svetových poznatkoch vedy, techniky a ekonomiky.  

Bakalárske programy
— protipožiarna ochrana a bezpečnosť
– drevené stavby
- tvorba a konštrukcia nábytku
– drevárstvo s podporou informačných technológií
– ekonomika a riadenie podnikov drevospracujúceho priemyslu
- dizajn nábytku a interiéru
Inžinierske/Magisterské študijné programy
— protipožiarna ochrana a bezpečnosť
– drevené stavby
- tvorba a konštrukcia nábytku
– drevárske inžinierstvo
– ekonomika a riadenie podnikov drevospracujúceho priemyslu
- dizajn nábytku a interiéru
Doktorandské študijné programy
- technológia spracovania dreva
- ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu – univerzitný študijný program
- dizajn nábytku a bývania
— protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Prijímanie bez prijímacích skúšok.*

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 17.12.2023 na odbor Dizajn nábytku a interiéru, cena - 40 eur, do 31. mája 2024 - všetky ostatné odbory, cena - 35 eur.
Inžinierske vzdelanie - prihlášky prijímané do 31.5.2024 - odbor Dizajn nábytku a interiéru, ukončenie magisterského štúdia. Art., do 30.6.2024 – všetky ostatné pobočky, cena – 35 eur.
Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 35 eur.

Fakulta ekológie
a environmentalistiky

Poslaním fakulty je vychovávať odborníkov so širokým spektrom vedomostí v oblasti ekológie a environmentalistiky. Absolventi sa môžu uplatniť ako ekológovia, špecialisti v oblasti environmentálneho inžinierstva, súdni znalci, kriminalisti v oblasti environmentálnych deliktov, špecialisti na exploatáciu krajinných oblastí.

Bakalárske a inžinierske študijné programy
— ekológia a ochrana biodiverzity
– ochrana a využívanie krajiny
— forenzná a kriminalistická environmentalistika

Doktorandské študijné programy
- ekológia a ochrana biodiverzity
- enviromentálne inžinierstvo
- ochrana a využívanie krajiny

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o vhodnosti štúdia na fakulte.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.7.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 40 eur.

Fakulta
fakulta

Fakulta je zameraná na výchovu odborníkov s technickým odborným profilom a kompetenciami v oblasti výrobných a environmentálnych technológií, bezpečnostných opatrení a výrobno-technického riadenia. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárstve a lesníctve, v oblasti prevádzky a manažmentu, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ako aj v podmienkach strojárskej výroby.

Bakalárske a inžinierske študijné programy
– výrobná technika a manažment výrobných procesov
Doktorandské študijné programy
- výrobná technika

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024 (1.kolo), do 15.8.2024 (2.kolo), cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.7.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 07.06.2024, cena - 40 eur

Univerzitný
študijný program

Technická univerzita ponúka tento univerzitný študijný program, ktorý je podporovaný špecializovanými pracoviskami z viacerých fakúlt univerzity. Ide o moderný učebný plán, ktorý spája viacero vedných oblastí a zabezpečuje prípravu odborníkov pre moderný budúci rozvoj ekonomiky a spoločnosti.

Bakalárske a inžinierske študijné programy
– ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Doktorandské študijné programy
– ekonomika a riadenie lesného a lesníckeho komplexu

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.6.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium -prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 35 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00