Trnavská univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorá patrí medzi desať najlepších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy v odboroch filozofia, sociológia, pedagogika, právo, zdravotníctvo, teológia a iné humanitné vedy. Univerzita ponúka bezplatné vysokoškolské vzdelanie pre študentov z Kazachstanu a pre ďalších zahraničných uchádzačov z krajín SNŠ.

Bezplatné štúdium na univerzite prebieha v slovenskom jazyku. Do mnohých odborov sa môžete prihlásiť bez skúšok, ale so znalosťou slovenského jazyka.

Zoznam fakúlt

filozofickej fakulty

Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti histórie a teórie umenia, filozofie, histórie, archeológie, jazykových štúdií, politológie, psychológie a sociológie. V spolupráci s Pedagogickou fakultou prebieha výučba v oblastiach histórie v kombinácii s inými akademickými disciplínami.

BAKALÁRKA

– Dejiny a teória umenia

– Filozofia

- Príbeh

– Klasická archeológia

- Politická veda

- Psychológia

– Sociológia

MAJSTER

– Dejiny a teória umenia

– Filozofia

- Príbeh

– Klasická archeológia

- Politická veda

- Psychológia

– Sociológia

DOKTORSKÝ KURZ

– Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

– Klasická archeológia

– Dejiny Slovenska

– Filozofia

- Psychológia

– Teória a metodológia sociológie

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok podlieha priemernému skóre 1,00 podľa slovenského ekvivalentu (známky musia byť aspoň 10 za posledné 4 roky štúdia).

Pre odbor „Psychológia“ sa prijímacia skúška koná formou písomného testu.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 29.2.2024, cena - 35 eur

Fakulta práva

Právnická fakulta Trnavskej univerzity je centrom právneho vzdelávania a vedeckého výskumu. Fakulta je zameraná na štúdium slovenského verejného a súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti absolvujú stáže na ministerstvách zahraničných vecí, národných súdoch, organizáciách na ochranu práv, orgánoch samosprávy a pod. Právnická fakulta ponúka svojim študentom možnosť študovať na zahraničných partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+ (v: Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Litve, Macedónsku, Malte , Nórsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko..)

BAKALÁRKA
- Správny
MAJSTER
- Správny
DOKTORSKÝ KURZ
- Správny
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Skúšky:
– Písomný test zo znalostí histórie, základov práva, psychológie, základov sociológie, filozofie a ekonómie, schopnosť logicky myslieť a orientácia v spoločensko-politických, právnych a kultúrnych témach.
Termíny skúšok: 6. – 19. 6.
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena – 38 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú do 15.06.2024, cena – 48 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 15.06.2024, cena – 48 eur

Teologický
fakulty

Jedinečné programy Teologickej fakulty sú zamerané na praktické uplatnenie zručností v budúcom povolaní. Učebný plán fakulty je zameraný na filozofické a teologické oblasti. Fakulta pripravuje študentov teoreticky aj prakticky v oblastiach sociálnej starostlivosti, pastoračného poradenstva a odborného vedenia. Po ukončení štúdia bude absolvent kompetentný v aktuálnych otázkach etiky, politiky, kultúry a náboženstva.

BAKALÁRKA
- poradenstvo (poradenstvo, profesionálne zameraný program)
– Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
MAJSTER
– Katolícka teológia
DOKTORSKÝ KURZ
– Systematická filozofia
– Pastoračná teológia
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez prijímacích skúšok.
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena – 35 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena – 35 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena – 35 eur

Pedagogickej
fakulty

Fakulta poskytuje komplexné vzdelávanie pre učiteľov materských škôl, učiteľov základných a stredných škôl, školí sociálnych pedagógov, ale aj odborníkov pre výtvarnú pedagogiku. V rámci doktorandského štúdia fakulta realizuje programy na štúdium niektorých oblastí didaktiky a elementárnej pedagogiky. Vedecko-pedagogický výskum na fakulte podporuje moderné technické vybavenie, špecializované laboratóriá a učebne s audiovizuálnou technikou.

BAKALÁRKA
– Sociálna pedagogika a výchova
– Predškolská a elementárna pedagogika
- Jemná animácia
- Vyučovanie anglického jazyka a literatúry
– anglický jazyk a anglicky hovoriace kultúry
– Slovenský jazyk v komunikácii pre sluchovo postihnutých
Vyučovacie predmety v kombinácii:
– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – biológia
– slovenský jazyk a literatúra – chémia
– Slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
– slovenský jazyk a literatúra – dejepis
– Slovenský jazyk a literatúra – informatika
– slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – občianska výchova
– slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
– Matematika – anglický jazyk a literatúra
– Matematika – biológia
– Matematika – chémia
– Matematika – etická výchova
– Matematika – dejepis
– Matematika – informatika
– matematika – náboženská výchova (katolícka)
– Matematika – nemecký jazyk a literatúra
– Matematika – občianska výchova
– Matematika – výtvarné umenie
– anglický jazyk a literatúra – biológia
– anglický jazyk a literatúra – chémia
– anglický jazyk a literatúra – etická výchova
– anglický jazyk a literatúra – dejepis
– anglický jazyk a literatúra – informatika
– anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – občianska výchova
– anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
- Biológia, chémia
– Biológia – etická výchova
– Biológia – história
– Biológia – informatika
– biológia – náboženská výchova (katolícka)
– Biológia – nemecký jazyk a literatúra
– Biológia – občianska výchova
– Biológia – výtvarné umenie
– História – etická výchova
– História – náboženská výchova (katolícka)
– História – nemecký jazyk a literatúra
– Dejepis – občianska výchova
– História – výtvarné umenie
– Chémia – etická výchova
– chémia – náboženská výchova (katolícka)
– Chémia – nemecký jazyk a literatúra
– Chémia – občianska výchova
– Chémia – výtvarné umenie
– Informatika – Etická výchova
– Informatika – náboženská výchova (katolícka)
– Informatika – Nemecký jazyk a literatúra
– Informatika – Občianska výchova
– Informatika – Výtvarné umenie
MAJSTER
– Sociálna pedagogika a výchova
– Školenie pre základné vzdelávanie
– Predškolská pedagogika
– Pedagogika výtvarného umenia
- Vyučovanie anglického jazyka a literatúry
– anglický jazyk a anglicky hovoriace kultúry
– Učiteľstvo pre stredné školy vo vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami
– Vyučovanie pre stredné školy vo výchovnom smere človek a príroda
Vyučovacie predmety v kombinácii:
– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – biológia
– slovenský jazyk a literatúra – chémia
– Slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
– slovenský jazyk a literatúra – dejepis
– Slovenský jazyk a literatúra – informatika
– slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – občianska výchova
– slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
– Matematika – anglický jazyk a literatúra
– Matematika – biológia
– Matematika – chémia
– Matematika – etická výchova
– Matematika – dejepis
– Matematika – informatika
– matematika – náboženská výchova (katolícka)
– Matematika – nemecký jazyk a literatúra
– Matematika – občianska výchova
– Matematika – výtvarné umenie
– anglický jazyk a literatúra – biológia
– anglický jazyk a literatúra – chémia
– anglický jazyk a literatúra – etická výchova
– anglický jazyk a literatúra – dejepis
– anglický jazyk a literatúra – informatika
– anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – občianska výchova
– anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
- Biológia, chémia
– Biológia – etická výchova
– Biológia – história
– Biológia – informatika
– biológia – náboženská výchova (katolícka)
– Biológia – nemecký jazyk a literatúra
– Biológia – občianska výchova
– Biológia – výtvarné umenie
– História – etická výchova
– História – náboženská výchova (katolícka)
– História – nemecký jazyk a literatúra
– Dejepis – občianska výchova
– História – výtvarné umenie
– Chémia – etická výchova
– chémia – náboženská výchova (katolícka)
– Chémia – nemecký jazyk a literatúra
– Chémia – občianska výchova
– Chémia – výtvarné umenie
– Informatika – Etická výchova
– Informatika – náboženská výchova (katolícka)
– Informatika – Nemecký jazyk a literatúra
– Informatika – Občianska výchova
– Informatika – Výtvarné umenie
– nemecký jazyk a literatúra – etická výchova
– nemecký jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
DOKTORSKÝ KURZ
– Pedagogika
– slovenský jazyk a literatúra
– Teória prirodzenej výchovy
– Teória jazykovej a literárnej výchovy
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez skúšok.
Pri vstupe do každej špecializácie sa budú brať do úvahy známky z určitých základných predmetov. Pre odbory súvisiace s anglickým jazykom môže byť hodnotenie v hlavnom predmete nahradené medzinárodným certifikátom jazykovej spôsobilosti, minimálna úroveň B1.
Termíny prihlášok*
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 29.3.2024, cena – 35 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú do 29.3.2024, cena – 35 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 29.3.2024, cena – 35 eur

Fakulta zdravotníctva
a sociálna práca

Cieľom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce je vychovávať študentov v duchu kresťanstva a humanizmu. Fakulta pripravuje odborníkov v nasledovných vzdelávacích programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo. Po ukončení štúdia absolventi pracujú na klinikách, sanatóriách, zdravotníckych laboratóriách a iných zdravotníckych zariadeniach.

BAKALÁRKA
- Verejné zdravie
- Sociálna práca
– Ošetrovateľstvo
– Laboratórne metódy výskumu v zdravotníctve
– Vývoj dieťaťa a štúdium rodiny
MAJSTER
- Verejné zdravie
- Sociálna práca
– Laboratórne metódy výskumu v zdravotníctve
DOKTORSKÝ KURZ
- Verejné zdravie
- Sociálna práca
– Laboratórne metódy výskumu v zdravotníctve
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Musíte absolvovať test zo znalosti slovenského jazyka.
Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.
Prijímanie bez prijímacích skúšok*
*Pre odbor „Verejné zdravotníctvo“ musíte predložiť osvedčenie o znalosti angličtiny alebo nemčiny. Pre odbor „Laboratórne výskumné metódy v zdravotníctve“ je potrebné predložiť osvedčenie o znalosti anglického jazyka, bude sa zohľadňovať účasť na SOČ a známky zo základných predmetov (biológia, chémia a fyzika).
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur
Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur
Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00