Trnavská univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorá patrí medzi desať najlepších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy v odboroch filozofia, sociológia, pedagogika, právo, zdravotníctvo, teológia a iných humanitných vied. Univerzita ponúka bezplatné vysokoškolské vzdelanie pre študentov z Kazachstanu a pre ďalších zahraničných uchádzačov z krajín SNŠ.

Bezplatné štúdium na univerzite prebieha v slovenskom jazyku. Do mnohých odborov sa môžete prihlásiť bez skúšok, ale so znalosťou slovenského jazyka.

Zoznam fakúlt

Filozofická fakulta

Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti histórie a teórie umenia, filozofie, archeológie, jazykových štúdií, politológie, psychológie a sociológie. V spolupráci s pedagogickou fakultou prebieha výučba histórie v kombinácii s inými akademickými disciplínami.

Bakalárske študijné programy

– Dejiny a teória umenia

– Filozofia

- História

– Klasická archeológia

- politológia

- Psychológia

– Sociológia

Magisterské študijné programy

– Dejiny a teória umenia

– Filozofia

- História

– Klasická archeológia

- politológia

- Psychológia

– Sociológia

Doktorandské študijné programy

– Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

– Klasická archeológia

– Slovenské dejiny

– Filozofia

- Psychológia

– Teória a metodológia sociológie

 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok podlieha priemernému skóre 1,00 podľa slovenského ekvivalentu (známky musia byť aspoň 10 za posledné 4 roky štúdia).

Pre odbor „Psychológia“ sa prijímacia skúška koná formou písomného testu.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.02.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.02.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena - 35 eur

Právnická fakulta

Právnická fakulta Trnavskej univerzity je centrom právneho vzdelávania a vedeckého výskumu. Fakulta je zameraná na štúdium slovenského verejného a súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti absolvujú stáže na ministerstvách zahraničných vecí, národných súdoch, organizáciách na ochranu práv, orgánoch samosprávy a pod. Právnická fakulta ponúka svojim študentom možnosť študovať na zahraničných partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+ (v: Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku, v Grécku, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Litve, Macedónsku, na Malte, v Nórsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Turecku...)

Bakalárske študijné programy
- Právo
Magisterské študijné programy
- Právo
Doktorandské študijné programy
– Právo – občianske, pracovné, trestné (každodenné aj vonkajšie), teória a dejiny štátu a práva (iba externé)

– v angličtine Teória a dejiny štátu a práva (externé)

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijímacie skúšky:
— Písomný test zo znalostí histórie, základov práva, psychológie, základov sociológie, filozofie a ekonómie, schopnosti logického myslenia a orientácie v spoločensko-politických, právnych a kultúrnych témach.
Termíny prijímacích skúšok: bakalárske – 12.6.2024, doktorandské – 28.6.2024.
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena – 38 eur
Magisterské štúdium  – prihlášky prijímame do 14. júna 2024, cena – 48 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky prijímame do 14. júna 2024, cena – 48 eur

Teologická
fakulta

Jedinečné programy Teologickej fakulty sú zamerané na praktické uplatnenie zručností v budúcom povolaní. Učebný plán fakulty je zameraný na filozofické a teologické oblasti. Fakulta pripravuje študentov teoreticky aj prakticky v oblastiach sociálnej starostlivosti, pastoračného poradenstva a odborného vedenia. Po ukončení štúdia bude absolvent kompetentný v aktuálnych otázkach etiky, politiky, kultúry a náboženstva.

Bakalárske študijné programy
- consueling (poradenstvo, profesijne orientovaný program)
– základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
Magisterské študijné programy
– Katolícka teológia
Doktorandské študijné programy
– Katolícka teológia

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez prijímacích skúšok.
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 35 eur
Magisterské štúdium  – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 35 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 35 eur

Pedagogická
fakulta

Fakulta poskytuje komplexné vzdelávanie pre učiteľov materských škôl, učiteľov základných a stredných škôl, špeciálnych pedagógov, ale aj odborníkov pre výtvarné umenie. V rámci doktorandského štúdia fakulta realizuje programy na štúdium niektorých oblastí didaktiky a elementárnej pedagogiky. Vedecko-pedagogický výskum na fakulte podporuje moderné technické vybavenie, špecializované laboratóriá a učebne s audiovizuálnou technikou.

Bakalárske študijné programy
– sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
– predškolská a elementárna pedagogika
- animácia výtvarného umenia
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
– anglický jazyk a anglicky hovoriace kultúry
– slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
Učiteľstvo v kombináciách predmetov:
– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – biológia
– slovenský jazyk a literatúra – chémia
– Slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
– slovenský jazyk a literatúra – história
– Slovenský jazyk a literatúra – informatika
– slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
– slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
– Matematika – anglický jazyk a literatúra
– Matematika – biológia
– Matematika – chémia
– Matematika – etická výchova
– Matematika – história
– Matematika – informatika
– matematika – náboženská výchova (katolícka)
– Matematika – nemecký jazyk a literatúra
– Matematika – výchova k občianstvu
– Matematika – výtvarné umenie
– anglický jazyk a literatúra – biológia
– anglický jazyk a literatúra – chémia
– anglický jazyk a literatúra – etická výchova
– anglický jazyk a literatúra – história
– anglický jazyk a literatúra – informatika
– anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
– anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
- Biológia, chémia
– Biológia – etická výchova
– Biológia – história
– Biológia – informatika
– biológia – náboženská výchova (katolícka)
– Biológia – nemecký jazyk a literatúra
– Biológia – výchova k občianstvu
– Biológia – výtvarné umenie
– História – etická výchova
– História – náboženská výchova (katolícka)
– História – nemecký jazyk a literatúra
– Dejepis – občianska výchova
– História – výtvarné umenie
– Chémia – etická výchova
– chémia – náboženská výchova (katolícka)
– Chémia – nemecký jazyk a literatúra
– Chémia – výchova k občianstvu
– Chémia – výtvarné umenie
– Informatika – Etická výchova
– Informatika – náboženská výchova (katolícka)
– Informatika – Nemecký jazyk a literatúra
– Informatika – výchova k občianstvu
– Informatika – Výtvarné umenie
Magisterské študijné programy
– sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
– učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
– Predškolská pedagogika
– Pedagogika výtvarného umenia
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
– anglický jazyk a anglicky hovoriace kultúry
– Učiteľstvo pre stredné školy vo vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami
– Vyučovanie pre stredné školy vo výchovnom smere človek a príroda
Učiteľstvo v kombináciách predmetov:
– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – biológia
– slovenský jazyk a literatúra – chémia
– Slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
– slovenský jazyk a literatúra – história
– Slovenský jazyk a literatúra – informatika
– slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
– slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
– Matematika – anglický jazyk a literatúra
– Matematika – biológia
– Matematika – chémia
– Matematika – etická výchova
– Matematika – história
– Matematika – informatika
– matematika – náboženská výchova (katolícka)
– Matematika – nemecký jazyk a literatúra
– Matematika – výchova k občianstvu
– Matematika – výtvarné umenie
– anglický jazyk a literatúra – biológia
– anglický jazyk a literatúra – chémia
– anglický jazyk a literatúra – etická výchova
– anglický jazyk a literatúra – história
– anglický jazyk a literatúra – informatika
– anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
– anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
- Biológia, chémia
– Biológia – etická výchova
– Biológia – história
– Biológia – informatika
– biológia – náboženská výchova (katolícka)
– Biológia – nemecký jazyk a literatúra
– Biológia – výchova k občianstvu
– Biológia – výtvarné umenie
– História – etická výchova
– História – náboženská výchova (katolícka)
– História – nemecký jazyk a literatúra
– Dejepis – občianska výchova
– História – výtvarné umenie
– Chémia – etická výchova
– chémia – náboženská výchova (katolícka)
– Chémia – nemecký jazyk a literatúra
– Chémia – výchova k občianstvu
– Chémia – výtvarné umenie
– Informatika – Etická výchova
– Informatika – náboženská výchova (katolícka)
– Informatika – Nemecký jazyk a literatúra
– Informatika – výchova k občianstvu
– Informatika – Výtvarné umenie
Doktorandské študijné programy
– Pedagogika
– slovenský jazyk a literatúra
– Teória prírodovedného vzdelávania
– Teória jazykovej a literárnej výchovy

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez prijímacích skúšok.
Pri prijatí do každého odboru sa budú brať do úvahy známky z určitých základných predmetov. Pre odbory súvisiace s anglickým jazykom môže byť hodnotenie v hlavnom predmete nahradené medzinárodným certifikátom jazykovej spôsobilosti, minimálna úroveň B1.
Termíny prihlášok*
Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 29.3.2024, cena – 35 eur
Magisterské štúdium  – prihlášky sa prijímajú do 29.3.2024, cena – 35 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 29.3.2024, cena – 35 eur

Fakulta zdravotníctva so
a sociálna práca

Cieľom fakulty zdravotníctva a sociálnej práce je vychovávať študentov v duchu kresťanstva a humanizmu. Fakulta pripravuje odborníkov v nasledovných vzdelávacích programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo a rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny. Po ukončení štúdia absolventi pracujú na klinikách, v sanatóriách, zdravotníckych laboratóriách a iných zdravotníckych zariadeniach.

Bakalárske študijné programy
- verejné zdravotníctvo
- Sociálna práca
– ošetrovateľstvo
– laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
– rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
Magisterské študijné programy
- verejné zdravotníctvo
- Sociálna práca
– laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Doktorandské študijné programy
- verejné zdravotníctvo
- Sociálna práca
– laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Musíte absolvovať test zo znalosti slovenského jazyka.
Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vybranom odbore.
Prijímanie bez prijímacích skúšok*
*Pre odbor „verejné zdravotníctvo“ sa musí predložiť osvedčenie o znalosti angličtiny alebo nemčiny. Pre odbor „laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ je potrebné predložiť osvedčenie o znalosti anglického jazyka, bude sa zohľadňovať účasť na SOČ a známky zo základných predmetov (biológia, chémia a fyzika).
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur
Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur
Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00