slovenský
poľnohospodárske
univerzite

O vzdelávacej inštitúcii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je popredná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivý vedecký výskum v smerovaní slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Univerzita na svojich šiestich fakultách poskytuje bezplatné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vedných odborov, akými sú agrobiológia, potravinové zdroje, biotechnológia, potravinárska technológia, strojárska výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení, záhradníctvo a pod. 

Absolventi vysokých škôl úspešne pracujú v oblasti poľnohospodárstva a agronómie po celom svete.

Zoznam fakúlt

Fakulta agrobiológie
a potravinové zdroje

Fakulta má vo svojom študijnom programe odbory, ktoré vychádzajú predovšetkým z oblasti agrobiológie a interdisciplinárnych vedných odborov medzi prírodnými a poľnohospodárskymi vedami. Na fakulte študenti študujú originálne a jedinečné špeciality. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov je jednou z mála fakúlt na Slovensku, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v tejto oblasti.

BAKALÁRKA

– Agroekológia

– Hipológia

– Manažment plodín

– Hospodárenie s hospodárskymi zvieratami

- Špeciálny výber

– Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

– Všeobecné poľnohospodárstvo

- Ľudská výživa

MAJSTER

– Genetické technológie v agrobiológii

– Manažment plodín

– Hospodárenie s hospodárskymi zvieratami

– Špeciálna galuzi vo výbere

– Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

- Ľudská výživa

– Výživa a ochrana rastlín

– Výživa a krmivo pre zvieratá

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Pre odbor „Hippológia“ je potrebné poskytnúť lekárske potvrdenie o vhodnosti na výcvik.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Pri nástupe do odboru „Hippológia“ je potrebné preukázať praktické schopnosti základnej manipulácie s koňmi.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 20. júna 2024, cena - 32 eur

Biotechnológia
v jedle
priemyslu

Cieľom fakulty je vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov s najnovšími poznatkami z biologických, chemických, technologických a ekonomických vied zameraných na moderné procesy výroby, hodnotenia a spracovania potravinárskych výrobkov. Hlavným cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému „poľnohospodárskych produktov“.

BAKALÁRKA

– Agropotravinárstvo

- Aplikovaná biológia

– Agrobiotechnológia

– Bezpečnosť a kontrola potravín

– Potraviny a technológie v gastronómii

MAJSTER

- Aplikovaná biológia

– Agrobiotechnológia

– Bezpečnosť a kontrola potravín v slovenskom alebo anglickom jazyku

– Potravinárske technológie

DOKTORSKÝ KURZ

– Agrobiotechnológia

- Molekulárna biológia

– Potravinárske technológie

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

V čase registrácie na školenie musí mať záujemca minimálne 18 rokov.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*V prípade, že počet prihlášok na štúdium presiahne plánovaný počet prijatých študentov, budú uprednostnení uchádzači, ktorí preukážu vysokú schopnosť učiť sa za podmienok stanovených fakultou a zložili jednotnú štátnu skúšku z biológie. a chémiu.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 7.7.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur

Katedra ekonomiky
a manažment

FAKULTA POLITIKY A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV je jedinou fakultou na Slovensku s výhradným zameraním v oblasti politológie. Na všetkých stupňoch štúdia fakulta ponúka jedinečné akademické programy: politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Fakulta poskytuje v rámci programu Erasmus+ aj veľké benefity pre študentov, ako je možnosť štúdia a stáží v zahraničí.

BAKALÁRKA
– Medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi v slovenskom a anglickom jazyku
– Obchodný manažment v slovenskom jazyku
– Obchodný manažment v slovenskom a anglickom jazyku
– Podniková ekonomika
- Obchodné podnikanie
– účtovníctvo
– Kvantitatívne metódy v ekonómii
MAJSTER
– Poľnohospodársky obchod a marketing
- Biznis manažment
– Podniková ekonomika v slovenčine
– Podniková ekonomika v slovenskom a anglickom jazyku
– Kvantitatívne metódy v ekonómii
– Medzinárodná ekonomika a rozvoj v slovenskom a anglickom jazyku
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Vstup bez skúšok*
* Uskutoční sa pohovor a zohľadnia sa známky a GPA žiadateľa.
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024 - 40 eur
Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 06.09.2024, cena - 40 eur

Európska fakulta
výskumu
a regionálny rozvoj

Vzdelávacie smerovanie fakulty je zamerané na prípravu odborníkov pre integrovaný regionálny rozvoj, manažment prírodných zdrojov, ekonomiku a manažment vidieckeho turizmu. Cieľom fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia, ktoré bude zodpovedať európskemu štandardu.

BAKALÁRKA

– Regionálny rozvoj a politika Európskej únie v slovenskom jazyku

– Regionálny rozvoj a politika Európskej únie v slovenskom a anglickom jazyku

– Rozvoj vidieka a vidiecky cestovný ruch

MAJSTER

– Regionálny rozvoj a politika Európskej únie

– Rozvoj vidieka a vidiecky cestovný ruch

DOKTORSKÝ KURZ

– Integrovaný rozvoj vidieckych oblastí

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Pri prihláške na odbor „Regionálny rozvoj a politika Európskej únie v slovenskom a anglickom jazyku“ je potrebné predložiť osvedčenie o znalosti anglického jazyka: CEFR úroveň B2 alebo IELTS minimálne 5.5.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15. júna 2024, cena - 35 eur

Záhradnícka fakulta
a krajinné inžinierstvo

Hlavným zameraním fakulty je príprava odborníkov zameraných na záhradníctvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, projektovanie záhradných a parkových úprav, architektonické projekty verejných, chránených a rekreačných priestorov, obnova a údržba zelene, ochrana vody a ovzdušia, odpadového hospodárstva, výstavby a obnovy vidieka.

BAKALÁRKA
– Záhradníctvo
– Krajinné inžinierstvo
– krajinná a záhradná architektúra (4 roky)
MAJSTER
– Záhradníctvo
– Krajinné inžinierstvo
– Záhradná a krajinná architektúra
– Regulácia biotechnológií park a krajina
DOKTORSKÝ KURZ
– Záhradníctvo
– Krajinné inžinierstvo
– Záhradná a krajinná architektúra
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Skúšky:
– Rozhovor (odbory „Krajinné inžinierstvo“, „Mechanizmy Zeme“ a „Záhradníctvo“)
– Talentová skúška (odbor „Krajinná a záhradná architektúra“)
Termín talentovej skúšky: 27.05. – 28.05.2024
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium (odbor „Krajinná a záhradná architektúra“) – prihlášky prijímame do 31.03.2024, cena – 45 eur
Bakalárske štúdium (všetky ostatné špecializácie) - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 35 eur
Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15. júla 2024, cena - 31 eur

Technická fakulta

Fakulta od svojho vzniku vychovala pre prax takmer 10 000 absolventov, ktorí významnou mierou prispeli k technickému rozvoju nielen poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania poľnohospodárskych produktov a tvorbe nových zariadení, ale aj k skvalitneniu aktivít v automobilovom priemysle. . Hlavným poslaním fakulty je príprava technických manažérov a technických výrobných a prevádzkových inžinierov schopných uplatniť svoje vzdelanie v konkurenčnom prostredí na trhu práce.

BAKALÁRKA

- Cestná preprava

– Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

– Obchod a podnikanie s automobilmi v angličtine

– Obchod a podnikanie s technológiami

– Riadiace systémy vo výrobnej technológii

– Výrobné technológie pre automobilový priemysel

MAJSTER

– Systémy automobilovej dopravy

– Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

– Obchod a podnikanie s technológiami

– Riadiace systémy vo výrobnej technológii

DOKTORSKÝ KURZ

– Dopravné stroje a zariadenia

– Technológia a mechanizácia poľnohospodárskej výroby

– Výrobné technológie

– Riadiace systémy vo výrobnej technológii

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Zohľadnia sa známky z predmetov ako matematika a fyzika (ak uchádzač v posledných 4 rokoch neštudoval fyziku, tak sa mu berie do úvahy iný prírodovedný predmet alebo odborný technický predmet alebo informatika).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 35 eur

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 30.06.2024 (1. kolo), do 31.07.2024 (2. kolo), cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 35 eur

Dokumenty potrebné na prijatie

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00