Slovenská
poľnohospodárska univerzita
univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je popredná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivý vedecký výskum v rámci slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Univerzita na svojich šiestich fakultách poskytuje bezplatné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vedných odborov, akými sú agrobiológia, potravinové zdroje, biotechnológia, potravinárska technológia, strojárska výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení, záhradníctvo a pod. 

Absolventi SPU úspešne pracujú v oblasti poľnohospodárstva a agronómie po celom svete.

Zoznam fakúlt

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov

Fakulta má vo svojom študijnom programe odbory, ktoré vychádzajú predovšetkým z oblasti agrobiológie a interdisciplinárnych vedných odborov medzi prírodnými a poľnohospodárskymi vedami. Na fakulte študenti študujú originálne a jedinečné odbory. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov je jednou z mála fakúlt na Slovensku, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v tejto oblasti.

Bakalárske študijné programy

– Agroekológia
- Hipológia
- Farmárstvo
– Manažment rastlinnej výroby
— Manažment živočíšnej výroby
- Špeciálne chovateľstvo
– Všeobecné poľnohospodárstvo
- Výživa ľudí

Magisterské študijné programy

– Manažment rastlinnej výroby

– Manažment živočíšnej výroby

– Špeciálne chovateľské odvetvia

– Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

- Výživa ľudí

– Výživa a ochrana rastlín

– Výživa zvierat a krmivárstvo

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Pre odbor „hipológia“ je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Pri nástupe do odboru „Hippológia“ je potrebné preukázať praktické schopnosti základnej manipulácie s koňmi.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 20. júna 2024, cena - 35 eur

Fakulta
biotechnológie
a potravinárstva

Cieľom fakulty je vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov s najnovšími poznatkami z biologických, chemických, technologických a ekonomických vied zameraných na moderné procesy výroby, hodnotenia a spracovania potravinárskych výrobkov. Hlavným cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému poľnohospodárskych produktov.

Bakalárske študijné programy

- Aplikovaná biológia

– Bezpečnosť a kontrola potravín

– Potraviny a technológie v gastronómii

Magisterské študijné programy

- Aplikovaná biológia

– Agrobiotechnológia

– Bezpečnosť a kontrola potravín v slovenskom alebo anglickom jazyku

– Technológie potravín

Doktorandské študijné programy

– Agrobiotechnológia

- Molekulárna biológia

– Technológie potravín

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

V čase registrácie na školenie musí mať záujemca minimálne 18 rokov.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*V prípade, že počet prihlášok na štúdium presiahne plánovaný počet prijatých študentov, budú uprednostnení uchádzači, ktorí preukážu vysokú schopnosť učiť sa za podmienok stanovených fakultou a zložili jednotnú štátnu skúšku z biológie a chémie.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 7.7.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 40 eur

Fakulta ekonomiky
a manažmentu

Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manažmentu s dôrazom na reflektovanie celospoločenského vývoja a potrieb jednotlivých subjektov spoločnosti, ako aj najnovších vedecko-výskumných poznatkov v odbore. Jej pôsobenie ako súčasti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zároveň dáva priestor pre interdisciplinárne riešenia ekonomických a manažérskych problémov, špecifických pre oblasť potravinovej vertikály, rozvoja vidieka a nadväzujúcich odvetví v sektoroch výroby, obchodu a služieb.

Bakalárske študijné programy
– Medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi v slovenskom a anglickom jazyku
– Manažment podniku v slovenskom jazyku
– Business management v slovenskom a anglickom jazyku
– Ekonomika podniku
- Obchodné podnikanie
– účtovníctvo
– Kvantitatívne metódy v ekonómii
Magisterské študijné programy
– Agrárny obchod a marketing
- Manažment podniku
– Ekonomika podniku v slovenčine
– Ekonomika podniku v slovenskom a anglickom jazyku
– Kvantitatívne metódy v ekonómii
– Medzinárodná ekonomika a rozvoj v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Prijatie bez prijímacích skúšok*
* Uskutoční sa pohovor a zohľadnia sa známky a GPA žiadateľa.
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 - 40 eur
Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 06.09.2024, cena - 40 eur

Fakulta európskych
štúdií
a regionálneho rozvoja

Fakulta v súčasnosti ponúka študijné programy zamerané na prípravu odborníkov najmä pre prácu vo verejnej správe, verejnoprávnych inštitúciách, v projektových útvaroch a orgánoch miestnych samospráv doma i v zahraničí. Obsah štúdia vo všetkých študijných programoch je podporovaný výučbou svetových jazykov, s dôrazom na projektové, komunikačné a kooperatívne zručnosti. Doplnkovými formami prípravy na budúce povolanie je aj organizovanie odborných exkurzií doma aj v zahraničí na bakalárskom stupni a odborných praxí na inžinierskom stupni štúdia.

Bakalárske študijné programy

– Regionálny rozvoj a politiky EÚ

– Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Magisterské študijné programy

– Regionálny rozvoj a politiky EÚ

– Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Doktorandské študijné programy

– Integrovaný rozvoj vidieka

 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Pri prihláške na odbor „Regionálny rozvoj a politika Európskej únie v slovenskom a anglickom jazyku“ je potrebné predložiť osvedčenie o znalosti anglického jazyka: CEFR úroveň B2 alebo IELTS minimálne 5.5.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15. júna 2024, cena - 40 eur

Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva

Hlavným zameraním fakulty je príprava odborníkov zameraných na záhradníctvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, projektovanie záhradných a parkových úprav, architektonické projekty verejných, chránených a rekreačných priestorov, obnova a údržba zelene, ochrana vody a ovzdušia, odpadového hospodárstva, výstavby a obnovy vidieka.

Bakalárske študijné programy
– Záhradníctvo
– Krajinné inžinierstvo
– krajinná a záhradná architektúra (4 roky)
Magisterské študijné programy
– Záhradníctvo
– Krajinné inžinierstvo
– Záhradná a krajinná architektúra
Doktorandské študijné programy
– Záhradníctvo
– Krajinné inžinierstvo
– Záhradná a krajinná architektúra

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Príjem dielov:
- rozhovor
– talentové skúšky (katedra krajinnej a záhradnej architektúry)
Termín talentovej skúšky: 25.04.2024
Termíny prihlášok
Bakalárske štúdium (odbor „Krajinná a záhradná architektúra“) – prihlášky prijímame do 31.03.2024, cena – 55 eur
Bakalárske štúdium (všetky ostatné špecializácie) - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 40 eur
Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15. júla 2024, cena - 40 eur

Technická fakulta

Fakulta od svojho vzniku vychovala pre prax takmer 10 000 absolventov, ktorí významnou mierou prispeli k technickému rozvoju nielen poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania poľnohospodárskych produktov a tvorbe nových zariadení, ale aj k skvalitneniu aktivít v automobilovom priemysle. Hlavným poslaním fakulty je príprava technických manažérov a technických výrobných a prevádzkových inžinierov schopných uplatniť svoje vzdelanie v konkurenčnom prostredí na trhu práce.

Bakalárske študijné programy

- Automobilová doprava

– Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

– Manažérstvo prevádzky techniky

– Riadiace systémy vo výrobnej technológii

Magisterské študijné programy

– Systémy automobilovej dopravy

– Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

– Manažérstvo prevádzky techniky

– Riadiace systémy vo výrobnej technológii

Doktorandské študijné programy

– Dopravné stroje a zariadenia

– Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby

– Výrobné technológie

– Riadiace systémy vo výrobnej technológii

 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Zohľadnia sa známky z predmetov, ako matematika a fyzika (ak uchádzač v posledných 4 rokoch neštudoval fyziku, tak sa mu berie do úvahy iný prírodovedný predmet alebo odborný technický predmet alebo informatika).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 30.06.2024 (1. kolo), do 31.07.2024 (2. kolo), cena - 35 eur

Doktorandské štúdium -prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 35 eur

Doklady potrebné na prijatie do 30.4.2024, cena 35 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00