Katolícka univerzita
v Ružomberku

O vzdelávacej inštitúcii

Katolícka univerzita je mladou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, za 20 rokov svojej činnosti univerzita vychovala viac ako 33 000 absolventov v dennej a externej forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. KU ponúka študentom možnosť študovať na štyroch fakultách: pedagogickej, filozofickej, teologickej a zdravotníckej. Univerzita vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť najmä v oblasti humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a lekárskych vied, ako aj v oblasti umenia, ekonomiky a manažmentu. 

Od svojho vzniku sa univerzita úspešne zapája do medzinárodného programu vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Mnoho zahraničných študentov si vyberá Katolícku univerzitu pre jej pohodový študentský život, zaujímavé štúdium a neskutočne krásnu prírodu.

Zoznam fakúlt

Pedagogickej
fakulty

Pedagogická fakulta je treťou najlepšou pedagogickou fakultou na Slovensku. Fakulta je žiadaná medzi zahraničnými študentmi najmä z krajín SNŠ. PF školí budúcich učiteľov, sociálnych pracovníkov, filológov, umelcov, manažérov a pod. Študent má tiež možnosť študovať odbory v kombinácii s filozofickou fakultou, napríklad taliančinu a angličtinu. Vysokoškolské vzdelávanie na PF KU je založené na Európskom systéme prenosu kreditov (ECTS), ktorý zabezpečuje kompatibilitu s poprednými vzdelávacími inštitúciami a zabezpečuje mobilitu študentov medzi univerzitami v rámci celej Európskej únie.

Bakalár

Vyučovacie predmety v kombinácii:

- Počítačová veda

- Matematika

– Biológia

– Geografia

– Chémia

- Hudobná výchova

- Náboženstvo

- čl

- ruský jazyk a literatúra

– taliansky jazyk a literatúra

- Telesná výchova

Vyučovanie jedného predmetu:

- Počítačová veda

- čl

- Telesná výchova

- hudobné umenie (klavír, organ alebo sólový spev)

Pedagogické a sociálne odbory:

– Pedagogika

– Predškolská a elementárna pedagogika

– Špeciálna pedagogika

– špeciálna pedagogika a pedagogika mentálneho postihnutia (Levocha)

- Sociálna práca

- Zvládanie

majster

Vyučovacie predmety v kombinácii:

- Počítačová veda

- Matematika

– Biológia

– Geografia

- Hudobné umenie

- Náboženstvo

- čl

- ruský jazyk a literatúra

– taliansky jazyk a literatúra

Vyučovanie jedného predmetu:

- Počítačová veda

- čl

- hudobné umenie (klavír, organ alebo sólový spev)

Pedagogické a sociálne odbory:

– Vyučovanie primárneho vzdelávania

– špeciálna pedagogika a pedagogika mentálneho postihnutia (Levocha)

- Sociálna práca

– Ekonomika a riadenie podniku

- Zvládanie

Doktorandské štúdium

– Predškolská a elementárna pedagogika

- Sociálna práca

– Didaktika hudobného umenia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*V odboroch „Výtvarné umenie“, „Hudobná výchova“, „Hudobné umenie“ a „Telesná výchova“ sa vykonáva talentová skúška.

Pre všetky odbornosti prebieha motivačný pohovor: uchádzač prezentuje svoje predstavy a očakávania od štúdia na fakulte a svoj záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

Termíny skúšok:

- umenie - 

– Hudobná výchova a umenie – 

- Telesná výchova - 

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 35 eur

filozofickej fakulty

Filozofická fakulta patrí medzi najlepšie fakulty v oblasti humanitného vzdelávania na Slovensku, o čom svedčia aj pozitívne hodnotenia od akreditačnej komisie. Flexibilná štruktúra vzdelávania na fakulte umožňuje vybrať si študijné programy a predmety a samostatne si prispôsobiť rozvrh. 

BAKALÁRKA

- anglistika a amerikanistika

– Filozofia

- Príbeh

- Psychológia

– Žurnalistika

Interdisciplinárne programy (na výber 2 predmety):

- anglistika a amerikanistika

– Filozofia

- Príbeh

Vyučovacie predmety v kombinácii:

- anglický jazyk a literatúra

– Filozofia

- Príbeh

– nemecký jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra

 majster

– Filozofia

- Príbeh

- Psychológia

– Žurnalistika

Interdisciplinárne programy:

– Filozofia

- Príbeh

Vyučovacie predmety v kombinácii:

- Anglický jazyk

– Filozofia

- Príbeh

– nemecký jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra

Doktorandské štúdium

– Systematická filozofia

- Príbeh

– Teória a dejiny žurnalistiky

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

Pri prihlasovaní na odbory súvisiace so slovenským jazykom a literatúrou je potrebné predložiť osvedčenie o jazykovej znalosti minimálne na úrovni B2.

Skúšky:

Anglistika a amerikanistika a výučba anglického jazyka a literatúry v kombinácii: pohovor v anglickom jazyku je zameraný na zistenie vedomostí uchádzača o kultúrnych a spoločenských dejinách anglicky hovoriacich krajín, osobnostných a motivačných predpokladov k učeniu.

Psychológia: písomný test zo znalostí biológie človeka, základov psychológie, potenciálu inteligencie a tvorivosti, znalosti anglického jazyka (porozumenie odbornému textu) a pohovor na zistenie osobnostných a motivačných schopností, sociálnych, kultúrnych a profesijných schopností. názory žiadateľa.

Žurnalistika: pohovor je zameraný na motiváciu a výkon uchádzača (pri podávaní prihlášky je potrebné pripojiť dve ukážky tvorby textu - výsledky doterajšej novinárskej činnosti alebo iný text).

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 04.07.2024, cena - 25 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 04.07.2024, cena - 25 eur

fakulta
zdravie

Fakulta zdravotníctva je najmladšou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberke. Študenti veľa praxe vykonávajú v miestnej nemocnici, ktorá je vybavená moderným vybavením. Súčasťou fakulty je Katedra ošetrovateľstva, Urgentnej medicíny, Verejného zdravotníctva, Fyzioterapie, Laboratórnej techniky a Katedra rádiologickej techniky. Kultúrny, vedecký a vzdelávací život študentov je založený na humanistických a kresťanských princípoch.

BAKALÁRKA

– Fyzioterapia

– Laboratórne metódy výskumu

– Ošetrovateľstvo

– Rádiológia

- Pohotovosť

- Verejné zdravie

MAJSTER

– Fyzioterapia

DOKTORSKÝ KURZ

– Fyzioterapia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Okrem špecializácie „Fyzioterapia“ a „Núdzová lekárska starostlivosť“.

Skúšky:

- Test fyzickej zdatnosti

– 100 m voľný spôsob

– Test vedomostí z biológie, anatómie a fyziológie človeka

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30. apríla 2024 (zahraniční uchádzači), cena - 45 eur

Magisterský program - prihlášky prijímané do 30.4.2024 (zahraniční uchádzači), cena - 45 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 45 eur

Teologická fakulta

Teologická fakulta sa snaží dôkladne pochopiť katolícke učenie a systematicky ho vysvetľovať. Žiaci sa učia hľadať riešenia ľudských problémov. Absolventi môžu v budúcnosti pôsobiť v cirkevných školách a katolíckych kostoloch.

BAKALÁRKA

– Vyučovanie náboženskej výchovy

- Sociálna práca

BAKALÁR + MAJSTER

– katolícka teológia

majster

– Vyučovanie náboženskej výchovy

- Sociálna práca

Doktorandské štúdium

– katolícka teológia

– Charitatívna a misijná práca

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00