Univerzita
St. Cyrila a Metoda

O vzdelávacej inštitúcii

Univerzita sv. Cyrila a Metoda je v súčasnosti jednou z najlepších univerzít na Slovensku, ktorá umožňuje zahraničným študentom študovať odbory, ako pedagogika, filozofia, umenie, médiá, marketingová komunikácia, prírodné a exaktné vedy... Cieľom univerzity je pripraviť odborníkov, ktorí môžu prispieť k rozvoju slovenskej kultúry, vedy a školstva v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.  

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda je možné bezplatné vzdelávanie zahraničných študentov v slovenskom jazyku pre bakalárske, magisterské a doktorandské programy. Do mnohých odborov sa môžete prihlásiť bez prijímacích skúšok.

Zoznam fakúlt

Filozofická fakulta

Hlavným poslaním a cieľom fakulty je príprava odborníkov v oblasti sociálnych vied, pedagogiky a filológie. Absolventi sa môžu uplatniť vo vedeckovýskumnej činnosti, masovej komunikácii, redakciách, rôznych vydavateľstvách, kultúrnych domoch, múzeách, archívoch, školách, štátnych orgánoch, medzinárodných spoločnostiach, ako aj prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu alebo pracovať na katedrách ako asistenti.

Bakalárske študijné programy

– nemecký jazyk a kultúra

– ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

– Anglický jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

- Psychológia

– etnológia a mimoeurópske štúdiá

– Filozofia a aplikovaná filozofia

Učiteľstvo v kombináciách predmetov:

– slovenský jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

- anglický jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

– francúzsky jazyk a literatúra

- História

– výchova k občianstvu

Magisterské študijné programy

- Psychológia

– etnológia a mimoeurópske štúdiá

– Filozofia a aplikovaná filozofia

– nemecký jazyk a kultúra

– ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

– Anglický jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

Učiteľstvo v kombináciách predmetov:

– slovenský jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

- anglický jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

– francúzsky jazyk a literatúra

- História

– výchova k občianstvu

Doktorandské študijné programy

– nemecký jazyk a kultúra

– ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

– systematická filozofia

– etnológia a mimoeurópske štúdiá

– všeobecná a experimentálna psychológia

 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné predložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1 alebo zložiť skúšku.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Pre špecializáciu „Psychológia“ sa vykonáva písomná skúška vo forme psychologického testu, testu na preverenie vedomostí z psychológie, biológie, spoločenských vied a prehľadu spoločenských vied.

Pre odbor „anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii“ je potrebné predložiť certifikát o znalosti anglického jazyka na úrovni B1.

Pre každý odbor sa budú brať do úvahy známky z určitých základných predmetov za posledné roky štúdia. Prítomnosť týchto odborných predmetov v certifikáte je povinná. Pre podrobné informácie kontaktujte nášho manažéra.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 30 eur

Fakulta
prírodných vied

Fakulta prírodných vied sa stala dôležitou súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda hneď po svojom vzniku. Hlavným cieľom fakulty je vzdelávacia činnosť zameraná na výchovu kvalifikovaných biológov, chemikov, odborníkov v oblasti ochrany životného prostredia, biotechnológov a softvérových vývojárov.

Bakalárske študijné programy

- Aplikovaná biológia*

- Aplikovaná informatika

– biotechnológia*

– chémia*

- aplikovaná analytická chémia

- Ochrana a obnova životného prostredia*

*Program je akreditovaný v angličtine

Magisterské/Inžinierske štúdium

- inžinierstvo životného prostredia*

- Aplikovaná biológia

- Aplikovaná informatika

- aplikovaná chémia*

– biotechnológia*

*Program je akreditovaný v angličtine

Doktorandské študijné programy

– Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

- Molekulárna biológia

– biotechnológia*

*Program je akreditovaný v angličtine

 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímame do 30.04.2024

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímame do 16.06.2024

Fakulta masmediálnej
komunikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie je prvou fakultou na Slovensku, ktorá ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. Fakulta spolupracuje so zahraničnými univerzitami a aktívne propaguje trendy v mediálnej spoločnosti. FMK je mladá a moderná fakulta, ktorá produkuje úspešných novinárov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, tlačových tajomníkov, pracovníkov PR agentúr, ako aj známych pedagógov z praxe.

Bakalárske študijné programy

- Masmediálna komunikácia  

- Marketingová komunikácia

– Vzťahy s médiami (po anglicky)

– Aplikované mediálne štúdiá

- Teória digitálnych hier

Magisterské študijné programy

– Marketingová komunikácia

– Aplikované mediálne štúdiá

- Teória digitálnych hier

Doktorandské študijné programy

- Masmediálna komunikácia  

- Marketingová komunikácia

- Teória digitálnych hier

– Mediálne a informačné kompetencie

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzači o študijné programy masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia v dennej forme štúdia, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,30 (vrátane) nemusia absolvovať prijímaciu skúšku.

Uchádzači o študijné programy masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia v dennej forme štúdia, ktorí sú držiteľmi jazykového certifikátu (anglický jazyk, nemecký jazyk) na úrovni C1 a C2 nebudú vykonávať prijímaciu skúšku z cudzieho jazyka. Jazykový certifikát dokladovaný príslušným organizátorom kurzu doložia ako prílohu k prihláške.

Uchádzači na štúdium v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá a študijnom programe vzťahy s médiami v dennej forme štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla. Uchádzači na štúdium v študijnom programe teória digitálnych hier v dennej forme štúdia robia všetci prijímacie skúšky bez ohľadu na študijný priemer získaný na strednej škole.

Prijímacie skúšky:

– odbor teória digitálnych hier: písomný test na preverenie všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, písomný test z angličtiny, ústny pohovor.

– odbory masmediálna a marketingová komunikácia: písomný test na preverenie všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, písomný test na preverenie znalosti cudzieho jazyka (angličtina alebo nemčina).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 07.04.2024, cena - 40 eur

Fakulta
sociálnych vied

Fakulta sociálnych vied má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. Na fakulte sú nové učebné priestory, ktoré sú vybavené moderným vybavením a výpočtovou technikou. Vzdelávanie prebieha v troch stupňoch štúdia, ktoré sú zamerané na politické, manažérske a spoločenské aktivity.

Bakalárske študijné programy

- Verejná správa

– Európske štúdiá a politiky

– Sociálna politika

Magisterské študijné programy

- Verejná správa

– Európske štúdiá a politiky

– Sociálna politika

Doktorandské študijné programy

– Verejná politika a verejná správa

- Sociálna politika

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pre odbor „Sociálne služby a poradenstvo“ je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať počas štúdia odbornú prax.

Predpokladom je prítomnosť stupňov jednotnej štátnej skúšky v osvedčení žiadateľa.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 6. 1. 2024, cena - 50 eur

Fakulta
zdravotníckych vied

Fakulta zdravotníckych vied so sídlom v Piešťanoch školí fyzioterapeutov, rádiológov a ďalší mladší zdravotnícky personál. Študenti majú možnosť popri štúdiu venovať sa vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a zahraničných praxí. Fakulta sa zúčastňuje aj rôznych spoločenských a športových podujatí. Študenti fakulty sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť ochorenia pohybového aparátu a pomôžu aj pri liečbe mnohých ďalších ochorení. Absolventi sa budú môcť uplatniť na rehabilitačných oddeleniach, v ambulanciách, kúpeľoch, fitness štúdiách a v iných ošetrovateľských profesiách.

Bakalárske študijné programy

– fyzioterapia

– Rádiologická technológia

Magisterské študijné programy

– fyzioterapia

Bakalárske štúdium

– fyzioterapia

 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vybranom odbore.

Prijímacie konanie a hodnotenie

- v odbore fyzioterapia - písomná skúška z biológie s dôrazom na anatómiu a fyziológiu človeka, testovanie fyzických schopností.
- v odbore rádiologická technika - písomná skúška z biológie s dôrazom na anatómiu a fyziológiu človeka.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30. marca, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31. mája, cena - 40 eur
Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15.5.2024, cena - 40 eur.

Inštitút manažmentu

Vzdelávací program Inštitútu manažmentu UCM je jedinečný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dôležitou črtou prípravy je aplikácia teoretických poznatkov v praxi. Týmto spôsobom sa pripravujú vysokokvalifikovaní absolventi, ktorí sú schopní úspešne pracovať v riadiacich pozíciách a samostatne podnikať.

Bakalárske študijné programy

– manažment v cestovnom ruchu a hotelierstve

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Žiadateľ musí mať minimálne 18 rokov.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00