univerzite
St. Cyrila a Metoda

O vzdelávacej inštitúcii

Univerzita sv. Cyrila a Metoda je v súčasnosti jednou z najlepších univerzít na Slovensku, ktorá umožňuje zahraničným študentom študovať odbory ako pedagogika, filozofia, umenie, médiá, marketingová komunikácia, prírodné a exaktné vedy... Cieľom univerzity je pripraviť odborníkov, ktorí môžu prispieť k rozvoju slovenskej kultúry, vedy a školstva v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. 

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda je možné bezplatné vzdelávanie zahraničných študentov v slovenskom jazyku pre bakalárske, magisterské a doktorandské programy. Do mnohých špecializácií sa môžete prihlásiť bez prijímacích skúšok.

Zoznam fakúlt

filozofickej fakulty

Hlavným poslaním a cieľom fakulty je príprava odborníkov v oblasti sociálnych vied, pedagogiky a filológie. Absolventi sa môžu uplatniť vo vedeckovýskumnej činnosti, masovej komunikácii, redakciách, rôznych vydavateľstvách, kultúrnych domoch, múzeách, archívoch, školách, štátnych orgánoch, medzinárodných spoločnostiach, ako aj prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu alebo pracovať na katedrách ako asistenti.

BAKALÁRKA

– Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

– Ruský jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

– Anglický jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

- Psychológia

– Etnológia a mimoeurópske štúdiá

– História a aplikovaná história vo virtuálnom priestore

– Filozofia a aplikovaná filozofia

Vyučovacie predmety v kombinácii:

– slovenský jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

- anglický jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

– francúzsky jazyk a literatúra

- Príbeh

– Občianska výchova

MAJSTER

- Psychológia

– Etnológia a mimoeurópske štúdiá

– História a aplikovaná história vo virtuálnom priestore

– Filozofia a aplikovaná filozofia

– Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

– Ruský jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

– Anglický jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

Vyučovacie predmety v kombinácii:

– slovenský jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

- anglický jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

– francúzsky jazyk a literatúra

- Príbeh

– Občianska výchova

DOKTORSKÝ KURZ

– Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

– Ruský jazyk a kultúra v profesionálnej komunikácii

– Systematická filozofia

– Etnológia a mimoeurópske štúdiá

– Všeobecná a experimentálna psychológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte predložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1 alebo zložiť skúšku.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Pre špecializáciu „Psychológia“ sa vykonáva písomná skúška vo forme psychologického testu, testu na preverenie vedomostí z psychológie, biológie, spoločenských vied a prehľadu spoločenských vied.

Pre odbor „Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii“ je potrebné predložiť certifikát o znalosti anglického jazyka na úrovni B1.

Pre každú špecializáciu sa budú brať do úvahy známky z určitých základných predmetov za posledné roky štúdia. Prítomnosť týchto odborných predmetov v certifikáte je povinná. Pre podrobné informácie kontaktujte nášho manažéra.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 30 eur

fakulta
prírodné vedy

Fakulta prírodných vied sa stala dôležitou súčasťou Univerzity Cyrila a Metoda hneď po svojom vzniku. Hlavným cieľom fakulty bola vzdelávacia činnosť zameraná na výchovu kvalifikovaných biológov, chemikov, odborníkov v oblasti ochrany a ochrany životného prostredia, biotechnológov a softvérových vývojárov.

BAKALÁRKA

- Aplikovaná biológia*

- Aplikovaná informatika

– biotechnológia*

– chémia*

- Ochrana a obnova životného prostredia*

*Program je akreditovaný v angličtine

MAJSTER/INŽINIER

- Enviromentálne inžinierstvo*

- Aplikovaná biológia

- Aplikovaná informatika

- aplikovaná chémia*

– biotechnológia*

*Program je akreditovaný v angličtine

DOKTORSKÝ KURZ

– Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

- Molekulárna biológia

– biotechnológia*

*Program je akreditovaný v angličtine

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímame do 30.04.2024

Magisterský program - prihlášky prijímame do 30.4.2024

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.05.2024

Fakulta prostriedkov
masové médiá

Fakulta médií je prvou fakultou na Slovensku, ktorá ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. Fakulta spolupracuje so zahraničnými univerzitami a aktívne propaguje trendy v mediálnej spoločnosti. FSMI je mladá a moderná fakulta, ktorá produkuje úspešných novinárov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, tlačových tajomníkov, PR agentúr, ako aj známych pedagógov z praxe.

BAKALÁRKA

- Masové médiá 

- Marketingová komunikácia

– Vzťahy s médiami

– Aplikované mediálne štúdiá

- Teória digitálnych hier

MAJSTER

– Masmédiá – Marketingová komunikácia

– Aplikované mediálne štúdiá

- Teória digitálnych hier

DOKTORSKÝ KURZ

- Masové médiá 

- Marketingová komunikácia

- Teória digitálnych hier

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez skúšok do odborov „Media Relations“ a „Applied Media Studies“.

Prijatie bez skúšok do odborov „Masmédiá“ a „Marketingová komunikácia“ je možné za predpokladu, že priemerné skóre je 1,5 alebo nižšie pre slovenský ekvivalent.

Pri prijatí sa bude brať do úvahy priemer bodov, známky z odborných predmetov a je potrebný doklad o znalosti cudzieho jazyka úrovne B1, C2.

Skúšky:

– Pre špecializáciu „Teória digitálnych hier“: písomný test na preverenie všeobecných vedomostí a vedomostí z mediálnej problematiky, písomný test z angličtiny, pohovor.

– V odbore „Masmédiá“ a „Marketingová komunikácia“: písomný test na preverenie všeobecných vedomostí a znalostí mediálnej problematiky, písomný test na preverenie znalosti cudzieho jazyka (angličtina alebo nemčina).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

fakulta
spoločenské vedy

Fakulta sociálnych vied má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a sociológie. Na fakulte sú nové učebné priestory, ktoré sú vybavené moderným vybavením a výpočtovou technikou. Vzdelávanie prebieha v troch stupňoch štúdia, ktoré sú zamerané na politické, manažérske a spoločenské aktivity.

BAKALÁRKA

- Verejná správa

– Európsky výskum a politika

– Sociálne služby a konzultácie

MAJSTER

- Verejná správa

– Európsky výskum a politika

– Sociálne služby a konzultácie

DOKTORSKÝ KURZ

– Verejná politika a verejná správa

– Európsky výskum a politika

- Sociálna politika

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pre odbor „Sociálne služby a poradenstvo“ je potrebné doložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať počas štúdia odbornú prax.

Predpokladom je prítomnosť stupňov jednotnej štátnej skúšky v osvedčení žiadateľa.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 50 eur

fakulta
zdravie

Fakulta zdravotníctva školí fyzioterapeutov, rádiológov a ďalší mladší zdravotnícky personál. Študenti majú možnosť popri štúdiu venovať sa vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a zúčastňovať sa zahraničných praxí. Fakulta sa zúčastňuje aj rôznych spoločenských a športových podujatí. Študenti fakulty sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť ochorenia pohybového aparátu a pomôžu aj pri liečbe mnohých ďalších ochorení. Absolventi sa budú môcť uplatniť na rehabilitačných oddeleniach, v ambulanciách, kúpeľoch, fitness štúdiách, v ošetrovateľských agentúrach.

BAKALÁRKA

– Fyzioterapia

– Rádiologická technológia

MAJSTER

– Fyzioterapia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Prijatie bez skúšok

 

 

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium – prihlášky prijímané do 31.03., cena – 40 eur 

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30. apríla, cena - 40 eur

Katedra manažmentu

Vzdelávacie programy katedry sú jedinečné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dôležitou črtou prípravy na Katedre manažmentu je aplikácia teoretických poznatkov v praxi. Cieľom katedry je získať úplné vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia. Týmto spôsobom sa pripravujú vysokokvalifikovaní absolventi, ktorí sú schopní úspešne pracovať v riadiacich pozíciách a samostatne podnikať.

BAKALÁRKA

– Manažment v cestovnom ruchu a hotelovom systéme

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Žiadateľ musí mať minimálne 18 rokov.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2023, cena - 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00