Žilinská univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Štátna vysoká škola v Žiline je podľa rebríčka za posledné roky na čestnom štvrtom mieste v rebríčku najlepších univerzít na Slovensku. V rámci vysokoškolských programov študenti študujú technické aj humanitné vedy. Univerzita spolupracuje s viac ako 150 zahraničnými univerzitami, čo umožňuje študentom zapojiť sa do projektov študentskej mobility, ERASMUS+. Študenti Žilinskej univerzity sa učia v moderných a dobre vybavených učebniach a laboratóriách. 

Absolventi vysokých škôl úspešne pôsobia v oblasti dopravy, techniky, humanitných vied, manažmentu a marketingu. Žilinská univerzita ponúka bezplatné vysokoškolské vzdelanie pre zahraničných študentov z krajín SNŠ za predpokladu, že študujú v slovenskom jazyku. Do mnohých špecialít sa môžete prihlásiť bez skúšok.

Zoznam fakúlt

prevádzková fakulta,
ekonomika dopravy
a komunikácie

Fakulta zabezpečuje vzdelávacie programy na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v odboroch doprava, ekonomika a manažment podľa akreditovaných učebných osnov. Absolventi ľahko nájdu uplatnenie po ukončení štúdia.

Bakalár

- Automobilová doprava

– Odbornosť v cestnej doprave

- Železničná doprava

- Vzdušná preprava

- Profesionálny pilot

– Distribučné technológie a služby

- Vodná doprava

- Špedícia a logistika

– Prepravné služby v oblasti prepravy osôb

– Ekonomika a riadenie podniku

- Finančné riadenie

– Elektronický obchod a správa

majster

- Automobilová doprava

– Odbornosť v cestnej doprave

- Železničná doprava

- Vzdušná preprava

- údržba lietadla*

– Poštové inžinierstvo

- špedícia a logistika*

– Ekonomika a riadenie podniku

- Finančné riadenie

– Elektronický obchod a správa

Doktorandské štúdium

- prepravné služby*

- Ekonomika a obchodný manažment*

– Ekonomika dopravy, komunikácií a služieb*

*Školenie je možné v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez skúšok je možné za predpokladu, že priemerné skóre za predposledný rok štúdia je 1,60 a menej (odbory „Ekonomika a manažment podniku“, „Finančný manažment“ a „Elektronický obchod a manažment“) a 2,00 a menej (všetky ostatné odbory) pre slovenský ekvivalent.

Skúšky:

– Písomná skúška zo znalosti všeobecných informácií, matematiky a cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (angličtina, španielčina, nemčina, francúzština, ruština) ako súčasť školských osnov.

Fakulta vedie prípravné kurzy z matematiky. Podrobné informácie na stránke fakulty.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímame do 31.03.2024

Magisterský program - prihlášky prijímame do 31.03.2024

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.05.2024

Stavebná fakulta

V rámci akreditácie získala fakulta oprávnenie uskutočňovať vzdelávací proces v 4 pregraduálnych vzdelávacích programoch. Hlavnou úlohou fakulty je prispievať k rozvoju vzdelávania, vedy a kultúry na Slovensku. Vyškoliť špecialistov v oblasti stavebníctva, aplikovanej mechaniky a geodézie.

Bakalár

– Geodézia a kartografia

- Stavebníctvo

- výstavba budov (4 roky)

– Technologický a stavebný manažment

majster

– Nosné konštrukcie budov

- Budovanie

– Inžinierske stavby a dopravné stavby

– Stavba ciest

– Stavba železníc

– Projekty dopravných stavieb

– Plánovanie dopravnej infraštruktúry

– Technologický a stavebný manažment

Doktorandské štúdium

– Teória a konštrukcia budov

– Teória a projektovanie pozemného staviteľstva

– Technologický a stavebný manažment

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné ovládať slovenský jazyk na minimálnej úrovni B1.

Skúšky:

– Písomný test z matematiky a všeobecných vedomostí

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 6.11.2024 (1.kolo), do 22.8.2024 (2.kolo), cena - 35 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 07.04.2024 (1. kolo), do 22.08.2024 (2. kolo), cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 35 eur

Elektrotechnická fakulta

Hlavné zameranie výskumnej a pedagogickej činnosti fakulty je v oblasti informačných a komunikačných technológií, moderných telekomunikačných technológií, vývoja systémov výkonovej elektroniky a moderného manažmentu elektrických sietí. Zároveň sa rozvíjajú nové interdisciplinárne programy – mechatronika a biomedicínske inžinierstvo.

Bakalársky titul

– Automatizácia

- Autotronika

- Biomedické inžinierstvo

- Elektrotechnika

- Elektrooptika

- Multimediálne technológie

– Komunikačné a informačné technológie

Magisterský stupeň

- Biomedické inžinierstvo

– Elektroenergetika

– Elektrické pohony

- Elektrotechnika

– Fotonika

- Riadenie procesov

– Elektrotechnické a rádiokomunikačné inžinierstvo

- Multimediálne inžinierstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte predložiť potvrdenie o znalosti slovenského jazyka.

Skúšky:

Pre špecializáciu „Multimediálne technológie“: prezentácia motivácie uchádzača, hodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov a všeobecného videnia sveta, prezentácia multimediálnych aktivít a vysvetlenie použitých techník

Pre všetky ostatné špecializácie: písomný test z matematiky a všeobecných vedomostí

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímame do 31.03.2024

Magisterský program - prihlášky prijímame do 30.4.2024

Strojnícka fakulta

Fakulta zahŕňa tieto oblasti: strojárstvo; Veda o materiáloch; technologický návrh a konštrukcia strojov a zariadení na rôzne účely; energetické stroje a zariadenia; obnoviteľné zdroje energie; vozidlá a manipulačné zariadenia; priemyselné inžinierstvo; automatizácia výrobných systémov a riadenie procesov a obnova a údržba strojov a zariadení.

Bakalár

– Počítačový dizajn a simulácia

– Strojárske technológie

– Energetické a environmentálne technológie

- Priemyselné inžinierstvo

– Vozidlá a motory

majster

– Automatizované výrobné systémy*

– Obrábanie a výroba ložísk*

– Počítačové modelovanie a simulácia v strojárstve*

– strojárske technológie*

- technické materiály*

- Priemyselné inžinierstvo*

- Environmentálne technológie*

– Vozidlá a motory*

– Strojárstvo v angličtine

Doktorandské štúdium

– Automatizované výrobné systémy*

– strojárske technológie*

- technické materiály*

– Časti a mechanizmy strojov*

– Elektrické stroje a zariadenia*

– Počítačové modelovanie a mechanika strojov*

– železničné vozidlá*

- Priemyselné inžinierstvo*

*Učebný plán je akreditovaný aj v angličtine

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Aplikačné linky

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30. marca 2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur

Fakulta technických bezpečnostných systémov

Fakulta je zameraná na vzdelávanie manažérov, hasičov, odborníkov na riadenie procesov ochrany osôb a ich majetku vo všetkých sférach verejného života a krízových manažérov.

Bakalár

– Riadenie bezpečnosti

- Krízový manažment

- Pohotovostné služby

majster

– Riadenie bezpečnosti

- Krízový manažment

- Pohotovostné služby

Doktorandské štúdium

– Riadenie bezpečnosti

- Krízový manažment

- Pohotovostné služby

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez skúšok je možné za predpokladu, že priemerné skóre za predposledný rok štúdia je 1,50 alebo nižšie pre slovenský ekvivalent.

Skúšky:

– Písomný test s 3 časťami: kvantitatívna (matematika, logické myslenie, problémy), jazyková (gramatika, lexikológia, štylistika) a všeobecné informácie.

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30. marca 2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur

Riadiace oddelenie
a informatika

Zvláštnosťou fakulty je predovšetkým kombinácia študijných programov, ktoré ponúkajú vysokoškolské vzdelanie v odboroch informatika, počítačové inžinierstvo a manažment. Absolventi fakulty úspešne pracujú v manažmente a v IT oblasti.

Bakalár

- Počítačová veda*

– informačné a sieťové technológie*

– informatika a manažment*

- Zvládanie

- počítačové inžinierstvo*

majster

- Informačné systémy*

– biomedicínska informatika*

- inteligentné informačné systémy*

– Aplikované sieťové inžinierstvo*

- Informačný manažment

- počítačové inžinierstvo*

Doktorandské štúdium

- Aplikovaná informatika*

- Zvládanie*

*Učebný plán je akreditovaný aj v angličtine

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte predložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka, minimálna úroveň B1, alebo absolvovať písomný test jazykovej spôsobilosti.

Prijatie bez skúšok je možné za predpokladu, že priemerné skóre za predposledný rok štúdia je 1,70 alebo nižšie pre slovenský ekvivalent.

Skúšky:

– Písomná skúška z matematiky a logického myslenia.

Podávanie žiadostí

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024 stojí - 20 eur

Fakulta humanitných vied

Poslaním Fakulty humanitných vied je rozvíjať vzdelávanie, vedu a výskum v duchu univerzálnych humanitných tradícií. Učebné osnovy pozostávajú zo širokého spektra humanitných disciplín s dôrazom na štúdium anglického jazyka a literatúry.

Bakalár

– Mediamatika a kultúrne dedičstvo

– Vyučovanie anglického jazyka a literatúry a občianskej výchovy

majster

– Mediamatika a kultúrne dedičstvo

– Vyučovanie anglického jazyka a literatúry a občianskej výchovy

Doktorandské štúdium

– Mediamatika a kultúrne dedičstvo

 Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky:

– špecializácia „Vyučovanie anglického jazyka a literatúry a občianska výchova“ písomný test z anglického jazyka a občianskej náuky

– odborná písomná skúška „Mediamatika a kultúrne dedičstvo“ zo slovenského jazyka a literatúry, občianskej vedy a informatiky

Obidva odbory je možné zapísať bez skúšok za predpokladu, že priemerné skóre je 2,0 alebo nižšie podľa slovenského ekvivalentu.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30. marca 2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijaté 30.4.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijaté 31.05.2024, cena - 20 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00