Slovenská technická univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Slovenská technická univerzita v Bratislave je moderná, výskumná a vzdelávacia inštitúcia. STU Bratislava ponúka technické vzdelávanie pre študentov z rôznych krajín SNŠ. Univerzita je známa výskumom v oblasti prírodných a počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Vedeckí pracovníci univerzity participujú na medzinárodných projektoch financovaných z grantov. 

Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorených množstvo zmlúv o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými ústavmi. Absolventi vysokých škôl patria medzi najžiadanejších a vysoko platených pracovníkov na trhu práce.   

Zoznam fakúlt

Stavebná fakulta

Medzi absolventmi fakulty je množstvo odborníkov, ktorí sa navždy zapísali do dejín slovenského stavebníctva. Svedčia o tom stavby, ktoré dodnes vzbudzujú obdiv svojim dizajnom a estetikou. Stavebná fakulta ako jediná na Slovensku ponúka vzdelávanie v oblasti vodných zdrojov a vodného hospodárstva. Fakulta zabezpečuje aj vzdelávanie na jednej zo 75 prestížnych univerzít mimo Slovenska.

Bakalár  

– Geodézia a kartografia  

– Projektovanie, výstavba inžinierskych stavieb a ciest  

– Krajinný dizajn a krajinné plánovanie  

– Matematicky – počítačové modelovanie  

– Prízemné budovy a architektúra  

– Technologický a stavebný manažment  

– Vodné stavby a vodná energia  

Inžinier (magister)  

– Architektonické konštrukcie a dizajn  

– Stavebné inžinierstvo v anglickom a slovenskom jazyku  

– Geodézia a kartografia  

– Krajinný dizajn a krajinné plánovanie  

– Matematicky – počítačové modelovanie  

– Budovanie nosných konštrukcií  

– Stavebníctvo a architektúra  

– Technické vybavenie budov  

- Technológia budov  

– Vodné stavby a vodná energia  

Doktorandské štúdium  

— Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb  

– Teória a technológia zastavaného prostredia  

– Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb  

– Inžinierstvo vodných zdrojov  

- Technológia výstavby  

– Krajina  

– Geodézia a kartografia  

- Aplikovaná matematika  

Úvodná kampaň  

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

Prijatie bez prijímacích skúšok.  

Termíny prihlášok:

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 (1.kolo), do 8.8.2024 (2.kolo), cena - 20 eur  

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024 (1.kolo), do 8.7.2023 (2.kolo), cena - 20 eur  

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur 

Mechanické inžinierstvo
fakulty

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave môžete získať univerzálne technické vzdelanie. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Študenti majú možnosť získať sociálne a motivačné štipendiá, ktoré sa prideľujú na základe úspešnosti študenta. Celkovým cieľom katedry je zabezpečiť, aby čo najviac študentov ukončilo štúdium na všetkých stupňoch štúdia.

Bakalár  

— Aplikovaná mechanika a mechatronika  

— Automatizácia a automatizácia strojov a procesov  

— Autá a mobilné pracovné stroje  

— Energetické stroje a zariadenia  

— Ekologická výrobná technológia  

— Meranie a riadenie kvality v strojárstve  

— Strojárske technológie a materiály  

— Technológia ochrany životného prostredia  

— prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky (profesionálne zameraný program 4 roky)  

  Inžinier (magister) 

— Aplikovaná mechanika a mechatronika  

— Automatizácia a automatizácia strojov a procesov  

— Autá a mobilné pracovné stroje  

— Energetické stroje a zariadenia  

— Ekologická výrobná technológia  

— Chemické a potravinárske stroje a zariadenia 

— Meranie a testovanie  

— Strojárske technológie a materiály  

— Výrobné systémy a riadenie kvality  

Doktorandské štúdium  

- Aplikovaná mechanika  

– Dopravné stroje a zariadenia  

– energetické stroje a zariadenia  

- Technológia spracovania  

– Strojárske technológie a materiály  

– Výrobné stroje a zariadenia  

– Automatizácia a automatizácia strojov a procesov  

– Metrológia  

Úvodná kampaň  

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

Prijatie bez prijímacích skúšok.  

Termíny prihlášok*  

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur  

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 20 eur  

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur  

Elektrotechnická fakulta
a informatika

Fakulta prevádzkuje nový, moderný vzdelávací systém, v súlade s európskymi trendmi v rozvoji vysokého školstva. Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckovýskumnou činnosťou je predovšetkým poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie na všetkých úrovniach založené na slobodnom vedeckom bádaní a tvorivej práci. Fakulta vychováva odborníkov v oblasti elektrotechniky a informatiky. Po ukončení štúdia sa absolventom otvárajú široké možnosti uplatnenia na Slovensku aj v zahraničí.  

Bakalár  

– Automobilová mechatronika  

- Aplikovaná informatika  

– Elektroenergetika  

– Elektronika  

– Jadrová a fyzikálna technológia  

– Robotika a kybernetika  

– informačné a komunikačné technológie (telekomunikácie)  

Inžinier (magister)  

– Aplikovaná elektrotechnika  

- Aplikovaná informatika  

– Aplikovaná mechatronika a elektromobilita  

– Elektroenergetika  

– Elektronika a fotonika  

– Jadrová a fyzikálna technológia  

– Vesmírne inžinierstvo  

– Multimediálne informačné a komunikačné technológie  

– Robotika a kybernetika  

Doktorandské štúdium  

- Aplikovaná informatika  

– Elektroenergetika  

– Elektronika a fotonika  

– Fyzikálne inžinierstvo  

- Jadrová energia  

– Mechatronické systémy  

- meracia technika  

– Robotika a kybernetika  

– Telekomunikácie  

– Vesmírne inžinierstvo  

Úvodná kampaň  

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

Prijatie bez prijímacích skúšok.  

Termíny prihlášok  

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur  

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 20 eur  

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur  

Chemická fakulta
a potravinárske technológie

Fakulta chemických a potravinárskych technológií je už viac ako 10 rokov považovaná za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. V súčasnosti v krajine nie je žiadna univerzita s tak širokým rozsahom vzdelania v tejto oblasti. Organická a anorganická výroba; biotechnológia, biochémia a biomedicína; kvalita potravín, výživy a kozmetiky; ochrana kultúrneho dedičstva a mnohé ďalšie vzdelávacie programy, ktoré fakulta uchádzačom o štúdium ponúka. Štúdium chémie a moderných chemických technológií dáva odpovede na otázky o zdraví, bezpečnosti a budúcnosti našej planéty. Študenti majú možnosť získať počas štúdia štipendium až do výšky 2 000 € a vďaka programu Erasmus môžu študovať v zahraničí zadarmo a získať aj štipendium.

Bakalár  

– Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie  

– Biotechnológia  

– Chémia, lekárska chémia a chemické materiály  

- Chemické inžinierstvo  

– Jedlo, výživa, kozmetika  

- Riadenie procesov  

Inžinier (magister)  

– Automatizácia a informácie v chemickom a potravinárskom priemysle  

– Biochémia a biomedicínske technológie  

– Biotechnológia  

- Chemické inžinierstvo  

– Chemické technológie  

– Procesná kontrola  

– Ochrana materiálov a pamiatok  

– Výživa, hygiena, kozmetika  

– Hodnotenie výživy a kvality potravín  

- Prírodné a syntetické polyméry  

- Tlač a fotografovanie  

- Vlákna a textílie  

– Drevo, celulóza a papier  

- Analytická chémia  

- Fyzikálna chémia  

- Organická chémia  

- anorganická chémia  

– Technológie na ochranu životného prostredia  

Doktorandské štúdium  

- Analytická chémia  

- Anorganická chémia  

– Anorganické technológie a materiály  

– Anorganické technológie a materiály, zameranie na katalytické technológie  

- Chémia a chemická technológia (dvojitý diplom)  

– Biochémia  

– Biotechnológia  

- Biotechnológia (dvojitý diplom)  

– Fyzikálna chémia, zameranie na fyzikálnu a biofyzikálnu chémiu  

– Fyzikálna chémia, zameranie na teoretickú a počítačovú chémiu  

– Fyzikálna chémia, zameranie na makromolekulárnu chémiu  

– Chémia a potravinárska technológia  

– Chémia a environmentálna technológia  

- Chemické inžinierstvo  

- Organická chémia  

- Riadenie procesov  

– Technológia polymérnych materiálov  

– Ochrana materiálov a pamiatok  

– Spracovateľské technológie a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov  

Úvodná kampaň  

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.  

Prijatie bez prijímacích skúšok.  

Termíny prihlášok  

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur  

Magisterské štúdium - prihlášky prijímame od 31.05.2024. do 31.05. (1 kolo), do 8.10.2022 (2 kolo), cena – 20 eur  

Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú od 01.03. do 31.05., cena – 20 eur  

Fakulta architektúry

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako popredná inštitúcia so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a dizajnérskou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu. Fakulta so svojou širokou pôsobnosťou poskytuje kultúrno-spoločenské vzdelávanie v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Fakulta je sponzorom a iniciátorom rôznych konferencií, seminárov, tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v národnom i medzinárodnom meradle.

bakalársky titul (4 roky) 

— Architektúra a urbanizmus 

- Dizajn 

Inžinier (magister) 

— Architektúra 

- Dizajn 

Doktorandské štúdium 

— Architektúra 

- Dizajn 

Úvodná kampaň 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

Je potrebné doložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka minimálne na úrovni B2. 

Skúšky: 

- Písomná talentová skúška (grafické schopnosti, modelovanie, znalosť architektúry, dizajnu a umenia) 

– Pohovor (všeobecná znalosť odboru, ukážka portfólia zaslaná spolu s prihláškou v online formulári) 

Termíny prihlášok 

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30. novembra 2023 (2. kolo), cena - 40 eur 

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 40 eur 

Fakulta informatiky
a informačných technológií

Fakulta komplexne pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií vo vzdelávaní a výskume. Je jedinou fakultou na Slovensku a v Českej republike, ktorá má akreditované študijné programy od Inštitútu strojárstva a techniky (IET). Štatistiky ukazujú, že FEI je jednou z najlepších fakúlt v strednej Európe. Spomedzi všetkých absolventov slovenských vysokých škôl pracuje vo svojom odbore najväčší počet absolventov fakulty (až 94%). Dopyt po IT špecialistoch potvrdzuje vysoký nástupný plat, ktorý sa neustále zvyšuje. 

Bakalár 

— Informatika (3 alebo 4 roky) 

Inžinier (magister) 

- Informačná bezpečnosť 

— Inteligentné softvérové systémy 

- Internetové technológie 

Doktorandské štúdium 

- Aplikovaná informatika 

— Inteligentné informačné systémy 

  Úvodná kampaň 

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

Na prijatie je potrebné absolvovať matematiku: SCIO test alebo prijímaciu skúšku na určitý počet bodov. 

Podmienky skúšky: 09.02.2024, 13:00/ 26.04.2024

Termíny prihlášok:

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur 

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 20 eur 

Technická fakulta
materiály s pobočkou v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave je miestom prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku. Fakulta získala titul Finalista Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2008 v kategórii organizácie verejného sektora a je najúspešnejšou fakultou na Slovensku v získavaní finančných prostriedkov z grantových programov.

Bakalársky titul

— Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

— Integrovaná bezpečnosť

– Materiál – strojárstvo

— Mechatronika v technologických zariadeniach

— Počítačová podpora výrobných technológií

— Priemyselný manažment

— Personálna práca v priemyselnom podniku

- Kvalita produktu

— Výrobné technológie

— Výrobné technológie a riadenie výroby

— Výrobné zariadenia a systémy

Magisterský stupeň

– Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

– Integrovaná bezpečnosť

– Materiálové inžinierstvo

– Počítačová podpora výrobných technológií

– Výrobné zariadenia a systémy

– Výrobné technológie

– Personálna práca v priemyselnom podniku

– Výrobné technológie a riadenie výroby

- Spracovanie a tvarovanie

– Zváracie a spojovacie materiály

Doktorandské štúdium

– Automatizácia a informatizácia procesov

– Integrovaná bezpečnosť

– Priemyselný manažment

– Personálna práca v priemyselnom podniku

– Progresívne materiály a materiálový dizajn

– Strojárske technológie a materiály

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur

Katedra manažmentu

Katedra manažmentu je výučbovým, výskumným a pracoviskom Slovenskej technickej univerzity, ktorá zabezpečuje vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti riadenia a plánovania v spolupráci s fakultami a inými pracoviskami vysokých škôl a akadémií. Študenti budú počas štúdia študovať odborné predmety a absolvovať vzdelávacie moduly integrované do výučby odborov v rámci učebných osnov na všetkých stupňoch (bakalár, inžinier, doktor vied). 

Bakalár
— Plánovanie investícií do priemyselného podniku
— Územné plánovanie

Inžinier (magister)
— Plánovanie investícií do priemyselného podniku
— Územné plánovanie

Doktorandské štúdium
— Ekonomika a manažment priemyslu
— Územné plánovanie

Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Skúšky:
Špecialita „Územné plánovanie“: písomný test zameraný na kreativitu, priestorové vnímanie, logické myslenie a zopakovanie si vedomostí uchádzačov z prírodných a spoločenských vied*
*prijatie bez skúšok je možné pri dosiahnutí priemerného skóre 2,8 alebo nižšieho podľa slovenského ekvivalentu (posledný rok štúdia sa neberie do úvahy).
Špecialita „Investičné plánovanie v priemyselnom podniku“: písomný test z matematiky*
*prijatie bez skúšok je možné pri dosiahnutí priemerného skóre 2,8 alebo nižšieho podľa slovenského ekvivalentu
(posledný rok štúdia sa neberie do úvahy) a absolvovanie Externej skúšky z matematiky alebo fyziky, alebo s priemerným skóre 2,0 alebo nižšie podľa slovenského ekvivalentu (posledný rok štúdia sa neberie do úvahy) bez absolvovanie Externej skúšky.
Znalosť slovenského jazyka musí uchádzač potvrdiť certifikátom.
Podmienky skúšky: 04.-05.06.2024 (bakalárske štúdium), 26.06.2024 (magisterské štúdium)
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 20 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena – 20 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena – 20 eur

 

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00