Vzdelávací systém
na Slovensku

Predškolská výchova

Predškolskú výchovu na Slovensku zastupuje organizácia jaslí a materských škôl. Návšteva škôlky je dobrovoľná a je určená pre deti do 3 rokov.

Pre deti od 3 rokov sú k dispozícii materské školy, ktoré sú otvorené celý týždeň okrem soboty a nedele.

Systém predškolského vzdelávania na Slovensku je známy svojou kvalitou vyučovania a vzdelávania. Rozvojový program v slovenských materských školách zahŕňa: vychádzky, exkurzie, návštevy divadiel, vzdelávacie aktivity a dokonca aj výučbu cudzích jazykov.

Náklady na udržiavanie dieťaťa v slovenskej materskej škole sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, kde sa vzdelávacia inštitúcia nachádza, a kategórie materskej školy:

štát

súkromné

rezortný

Základná škola

Všeobecné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku zastupujú bezplatné verejné školy aj súkromné platené. Existujú aj školy s rôznymi profilmi, napr.

hĺbkové štúdium cudzích jazykov;

umelecký;

matematický;

šport, atď.

Žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium a dosiahli určité výsledky, majú po absolvovaní základnej školy prvého stupňa možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu alebo základnej škole druhého stupňa a po ukončení štúdia na základných školách oboch stupňov , môže žiak pokračovať v štúdiu na strednej škole alebo na gymnáziu.

Vzdelávací proces je koncipovaný tak, že počas celej cesty od základnej školy až po strednú školu sa záťaž študenta postupne zvyšuje, v dôsledku čoho má uchádzač pri nástupe na vysokú školu potrebné odborné znalosti. .

Záverečným stupňom stredoškolského vzdelávania je absolvovanie skúšok a získanie vysvedčenia potrebného na prijatie na vysokú školu.

Stredoškolské vzdelávacie inštitúcie delia vzdelávací proces nasledovne:

od 6 do 10 rokov

Základná škola

od 10 do 15 rokov

Stredná základná škola alebo gymnázium

Všeobecné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku zastupujú bezplatné verejné školy aj súkromné platené. Existujú aj školy s rôznymi profilmi, napr.

hĺbkové štúdium cudzích jazykov;

umelecký;

matematický;

šport, atď.

Žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium a dosiahli určité výsledky, majú po absolvovaní základnej školy prvého stupňa možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu alebo základnej škole druhého stupňa a po ukončení štúdia na základných školách oboch stupňov , môže žiak pokračovať v štúdiu na strednej škole alebo na gymnáziu.

Vzdelávací proces je koncipovaný tak, že počas celej cesty od základnej školy až po strednú školu sa záťaž študenta postupne zvyšuje, v dôsledku čoho má uchádzač pri nástupe na vysokú školu potrebné odborné znalosti. .

Stredoškolské vzdelávacie inštitúcie delia vzdelávací proces nasledovne:

od 6 do 10 rokov

Základná škola

od 10 do 15 rokov

Stredná základná škola alebo gymnázium

Záverečným stupňom stredoškolského vzdelávania je absolvovanie skúšok a získanie vysvedčenia potrebného na prijatie na vysokú školu.

Všeobecné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku zastupujú bezplatné verejné školy aj súkromné platené. Existujú aj školy s rôznymi profilmi, napr.

hĺbkové štúdium cudzích jazykov;

umelecký;

matematický;

šport, atď.

Žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium a dosiahli určité výsledky, majú po absolvovaní základnej školy prvého stupňa možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu alebo základnej škole druhého stupňa a po ukončení štúdia na základných školách oboch stupňov , môže žiak pokračovať v štúdiu na strednej škole alebo na gymnáziu.

Vzdelávací proces je koncipovaný tak, že počas celej cesty od základnej školy až po strednú školu sa záťaž študenta postupne zvyšuje, v dôsledku čoho má uchádzač pri nástupe na vysokú školu potrebné odborné znalosti. .

Stredoškolské vzdelávacie inštitúcie delia vzdelávací proces nasledovne:

od 6 do 10 rokov

Základná škola

od 10 do 15 rokov

Stredná základná škola alebo gymnázium

Záverečným stupňom stredoškolského vzdelávania je absolvovanie skúšok a získanie vysvedčenia potrebného na prijatie na vysokú školu.

Gymnáziá

Pojem gymnázium sa na Slovensku spočiatku používal na označenie latinských cirkevných škôl. V súčasnosti sú telocvične jedným zo štandardných prvkov slovenského stredného školstva.

Prijatie na gymnázium je možné na základe absolvovania prijímacích skúšok alebo dostatočne vysokého priemeru na vysvedčení zo základnej školy.

Najobľúbenejšie na Slovensku sú gymnáziá, v ktorých sa učebné osnovy tvoria s dôrazom na odborné predmety potrebné pre následné vysokoškolské vzdelávanie. Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať na takýchto gymnáziách, takže prijímacie testy môžu absolvovať len tí najzdatnejší.

Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky, počas ktorých sú študenti cieľavedome pripravovaní na zloženie maturitných skúšok a vstup na univerzitu.

Prijatie na vysokú školu bez potvrdenia o ukončení úplného stredného vzdelania je nemožné.

Pre zahraničných záujemcovktorí nemajú slovenský doklad potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie, musíte si nostrifikovať certifikát, t.j. prejsť procesom uznania certifikátu ako rovnocenného so slovenským.

Gymnáziá

Pojem gymnázium sa na Slovensku spočiatku používal na označenie latinských cirkevných škôl. V súčasnosti sú telocvične jedným zo štandardných prvkov slovenského stredného školstva.

Prijatie na gymnázium je možné na základe absolvovania prijímacích skúšok alebo dostatočne vysokého priemeru na vysvedčení zo základnej školy.

Najobľúbenejšie na Slovensku sú gymnáziá, v ktorých sa učebné osnovy tvoria s dôrazom na odborné predmety potrebné pre následné vysokoškolské vzdelávanie. Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať na takýchto gymnáziách, takže prijímacie testy môžu absolvovať len tí najzdatnejší.

Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky, počas ktorých sú študenti cieľavedome pripravovaní na zloženie maturitných skúšok a vstup na univerzitu.

Prijatie na vysokú školu bez potvrdenia o ukončení úplného stredného vzdelania je nemožné.

Pre zahraničných záujemcovktorí nemajú slovenský doklad potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie, musíte si nostrifikovať certifikát, t.j. prejsť procesom uznania certifikátu ako rovnocenného so slovenským.

Gymnáziá

Pojem gymnázium sa na Slovensku spočiatku používal na označenie latinských cirkevných škôl. V súčasnosti sú telocvične jedným zo štandardných prvkov slovenského stredného školstva.

Prijatie na gymnázium je možné na základe absolvovania prijímacích skúšok alebo dostatočne vysokého priemeru na vysvedčení zo základnej školy.

Najobľúbenejšie na Slovensku sú gymnáziá, v ktorých sa učebné osnovy tvoria s dôrazom na odborné predmety potrebné pre následné vysokoškolské vzdelávanie. Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať na takýchto gymnáziách, takže prijímacie testy môžu absolvovať len tí najzdatnejší.

Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky, počas ktorých sú študenti cieľavedome pripravovaní na zloženie maturitných skúšok a vstup na univerzitu.

Prijatie na vysokú školu bez potvrdenia o ukončení úplného stredného vzdelania je nemožné.

Pre zahraničných záujemcovktorí nemajú slovenský doklad potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie, musíte si nostrifikovať certifikát, t.j. prejsť procesom uznania certifikátu ako rovnocenného so slovenským.

Stredné odborné školy

Školy ponúkajú špecializované vzdelanie, ktoré postačuje na prijatie na vysokú školu.

Vzdelávanie v stredných odborných školách tiež trvá 4 roky.

Absolventi po zložení záverečných skúšok získavajú osvedčenie o ukončení stredného odborného vzdelania.

Stredné odborné školy

Učebné osnovy stredných odborných škôl sú koncipované na 2-3 roky, počas ktorých študenti získavajú teoretické a praktické vedomosti vo vybranom odbore.

Študenti na konci štúdia absolvujú skúšky a získajú vysvedčenie o „strednom odbornom vzdelaní“, avšak prijatie na vysokú školu s takýmto dokladom nie je možné.

Na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole musí uchádzač absolvovať 2- alebo 4-ročné štúdium na strednej odbornej škole alebo gymnáziu a zložiť záverečnú skúšku.

Bakalársky titul

Slovenské vysoké školy ponúkajú 3-ročný bakalársky program, po ktorého absolvovaní študent robí štátnu skúšku spravidla z viacerých odborných predmetov a zároveň obhajuje bakalársku prácu.

Študenti po ukončení tejto fázy dostanú diplom s titulom (titul) bakalár.

Tento diplom vám umožňuje začať profesionálnu činnosť, avšak na dosiahnutie kariérneho rastu potrebujete získať vyšší titul - magister alebo pre technické odbory - inžinier.

Magisterský stupeň

Skúšky na prijatie na magisterské štúdium môžu absolvovať aj zahraniční študenti, no nie každému sa podarí dosiahnuť požadovaný počet bodov. Najväčšou prekážkou v tomto procese je nedostatočná jazyková príprava, rovnako dôležitým faktorom je nedostatok špecializovanej prípravy v rámci zvolenej špecializácie na bakalárskej úrovni.

Preto väčšine našich klientov odporúčame začať štúdium na slovenskej vysokej škole už od prvého stupňa, a to bakalárskeho.

Študentom, ktorým sa podarí ukončiť magisterské štúdium, sa udeľuje titul magister alebo inžinier a je im vydaný aj diplom.

Po získaní bakalárskeho titulu sa môže študent, ktorý sa rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole, prihlásiť na magisterské štúdium.

V tejto fáze je možné zmeniť nielen univerzitu a fakultu, ale aj špecializáciu. V tomto prípade musí študent zložiť niekoľko skúšok z odborných predmetov ním zvoleného smeru.

Doktorandské štúdium

Posledným stupňom vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je doktorandské štúdium.

Školenie v tejto fáze trvá 2-3 roky a končí sa štátnou skúškou, po ktorej nasleduje obhajoba dizertačnej práce. Študentom, ktorí úspešne ukončia obhajobu dizertačnej práce, sa udeľuje titul doktor, čo je najvyšší akademický titul na Slovensku.

Tento titul a jeho ekvivalenty sú predpokladom pre uplatnenie na akejkoľvek výskumnej pozícii vo väčšine akademických pracovných pozícií nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Nenašli ste odpoveď?

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00