Vzdelávací systém
na Slovensku

Predškolská výchova

Predškolskú výchovu na Slovensku zastupujú organizácie jaslí a materských škôl. Návšteva jaslí je dobrovoľná a je určená pre deti do 3 rokov.

Pre deti od 3 rokov sú k dispozícii materské školy, ktoré sú otvorené po celý týždeň okrem soboty a nedele.

Systém predškolského vzdelávania na Slovensku je známy svojou kvalitou vyučovania a vzdelávania. Rozvojový program v slovenských materských školách zahŕňa: vychádzky, exkurzie, návštevy divadiel, vzdelávacie aktivity a dokonca aj výučbu cudzích jazykov.

Náklady na vzdelávanie dieťaťa v slovenskej materskej škole sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, kde sa vzdelávacia inštitúcia nachádza, a kategórie materskej školy: poznáme štátne (zriaďovateľom je obvykle obec alebo mesto) a súkromné materské školy.

štát

súkromné

rezortný

Základná škola

Všeobecné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku zastupujú bezplatné verejné školy, aj súkromné platené. Existujú aj školy s rôznymi profilmi, napr.

hĺbkové štúdium cudzích jazykov;

umelecký;

matematické;

športové atď.

Žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium a dosiahli určité výsledky majú po absolvovaní základnej školy prvého stupňa možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu (8-ročnom), alebo aj naďalej na danej základnej škole. Po ukončení štúdia na základnej škole môže žiak pokračovať v štúdiu na strednej škole alebo na gymnáziu (4-ročnom).

Vzdelávací proces je koncipovaný tak, že počas celého štúdia od základnej školy až po strednú školu sa záťaž na študenta postupne zvyšuje, v dôsledku čoho má uchádzač pri nástupe na vysokú školu potrebné odborné znalosti.

Záverečným stupňom stredoškolského vzdelávania je absolvovanie maturitných skúšok a získanie maturitného vysvedčenia potrebného na prijatie na vysokú školu.

Vzdelávacie inštitúcie delia svoj vzdelávací proces nasledovne:

od 6 do 10 rokov

Základná škola (a od 10 rokov 8-ročné gymnázium)

od 15 do 19/20 rokov

Stredná škola alebo gymnázium (4-ročné)

Všeobecné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku zastupujú bezplatné verejné školy, aj súkromné platené. Existujú aj školy s rôznymi profilmi, napr.

hĺbkové štúdium cudzích jazykov;

umelecký;

matematické;

športové atď.

Žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium a dosiahli určité výsledky majú po absolvovaní základnej školy prvého stupňa možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu (8-ročnom), alebo aj naďalej na danej základnej škole. Po ukončení štúdia na základnej škole môže žiak pokračovať v štúdiu na strednej škole alebo na gymnáziu (4-ročnom).

Vzdelávací proces je koncipovaný tak, že počas celého štúdia od základnej školy až po strednú školu sa záťaž na študenta postupne zvyšuje, v dôsledku čoho má uchádzač pri nástupe na vysokú školu potrebné odborné znalosti.

Vzdelávacie inštitúcie delia svoj vzdelávací proces nasledovne:

od 6 do 10 rokov

Základná škola (a od 10 rokov 8-ročné gymnázium)

od 15 do 19/20 rokov

Stredná škola alebo gymnázium (4-ročné)

Záverečným stupňom stredoškolského vzdelávania je absolvovanie maturitných skúšok a získanie maturitného vysvedčenia potrebného na prijatie na vysokú školu.

Všeobecné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku zastupujú bezplatné verejné školy, aj súkromné platené. Existujú aj školy s rôznymi profilmi, napr.

hĺbkové štúdium cudzích jazykov;

umelecký;

matematické;

športové atď.

Žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium a dosiahli určité výsledky majú po absolvovaní základnej školy prvého stupňa možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu (8-ročnom), alebo aj naďalej na danej základnej škole. Po ukončení štúdia na základnej škole môže žiak pokračovať v štúdiu na strednej škole alebo na gymnáziu (4-ročnom).

Vzdelávací proces je koncipovaný tak, že počas celého štúdia od základnej školy až po strednú školu sa záťaž na študenta postupne zvyšuje, v dôsledku čoho má uchádzač pri nástupe na vysokú školu potrebné odborné znalosti.

Vzdelávacie inštitúcie delia svoj vzdelávací proces nasledovne:

od 6 do 10 rokov

Základná škola (a od 10 rokov 8-ročné gymnázium)

od 15 do 19/20 rokov

Stredná škola alebo gymnázium (4-ročné)

Záverečným stupňom stredoškolského vzdelávania je absolvovanie maturitných skúšok a získanie maturitného vysvedčenia potrebného na prijatie na vysokú školu.

Gymnáziá

Pojem gymnázium sa na Slovensku spočiatku používal na označenie latinských cirkevných škôl. V súčasnosti sú gymnáziá jedným zo štandardných prvkov slovenského stredného školstva.

Prijatie na gymnázium je možné na základe absolvovania prijímacích skúšok alebo dostatočne vysokého priemeru na vysvedčení zo základnej školy.

Najobľúbenejšie na Slovensku sú gymnáziá, v ktorých sa učebné osnovy tvoria s dôrazom na odborné predmety potrebné pre následné vysokoškolské vzdelávanie. Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať na takýchto gymnáziách, takže prijímacie testy môžu absolvovať len tí najzdatnejší.

Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky (po ukončení základnej školy), počas ktorých sú študenti cieľavedome pripravovaní na zloženie maturitných skúšok a vstup na univerzitu.

Prijatie na vysokú školu bez potvrdenia o ukončení úplného stredného vzdelania je nemožné.

Pre zahraničných záujemcovktorí nemajú slovenský doklad potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie, je potrebné si nostrifikovať certifikát, t. j. prejsť procesom uznania certifikátu ako rovnocenného so slovenským..

Gymnáziá

Pojem gymnázium sa na Slovensku spočiatku používal na označenie latinských cirkevných škôl. V súčasnosti sú gymnáziá jedným zo štandardných prvkov slovenského stredného školstva.

Prijatie na gymnázium je možné na základe absolvovania prijímacích skúšok alebo dostatočne vysokého priemeru na vysvedčení zo základnej školy.

Najobľúbenejšie na Slovensku sú gymnáziá, v ktorých sa učebné osnovy tvoria s dôrazom na odborné predmety potrebné pre následné vysokoškolské vzdelávanie. Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať na takýchto gymnáziách, takže prijímacie testy môžu absolvovať len tí najzdatnejší.

Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky (po ukončení základnej školy), počas ktorých sú študenti cieľavedome pripravovaní na zloženie maturitných skúšok a vstup na univerzitu.

Prijatie na vysokú školu bez potvrdenia o ukončení úplného stredného vzdelania je nemožné.

Pre zahraničných záujemcovktorí nemajú slovenský doklad potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie, je potrebné si nostrifikovať certifikát, t. j. prejsť procesom uznania certifikátu ako rovnocenného so slovenským.

Gymnáziá

Pojem gymnázium sa na Slovensku spočiatku používal na označenie latinských cirkevných škôl. V súčasnosti sú gymnáziá jedným zo štandardných prvkov slovenského stredného školstva.

Prijatie na gymnázium je možné na základe absolvovania prijímacích skúšok alebo dostatočne vysokého priemeru na vysvedčení zo základnej školy.

Najobľúbenejšie na Slovensku sú gymnáziá, v ktorých sa učebné osnovy tvoria s dôrazom na odborné predmety potrebné pre následné vysokoškolské vzdelávanie. Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať na takýchto gymnáziách, takže prijímacie testy môžu absolvovať len tí najzdatnejší.

Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky (po ukončení základnej školy), počas ktorých sú študenti cieľavedome pripravovaní na zloženie maturitných skúšok a vstup na univerzitu.

Prijatie na vysokú školu bez potvrdenia o ukončení úplného stredného vzdelania je nemožné.

Pre zahraničných záujemcovktorí nemajú slovenský doklad potvrdzujúci ukončené stredoškolské vzdelanie, je potrebné si nostrifikovať certifikát, t. j. prejsť procesom uznania certifikátu ako rovnocenného so slovenským.

Stredné odborné školy

Školy ponúkajú špecializované vzdelanie, ktoré postačuje na prijatie na vysokú školu.

Vzdelávanie v stredných odborných školách tiež trvá 4 roky.

Absolventi po zložení záverečných skúšok získavajú osvedčenie o ukončení stredného odborného vzdelania.

Stredné odborné školy

Učebné osnovy stredných odborných škôl sú koncipované na 2-3 roky, počas ktorých študenti získavajú teoretické a praktické vedomosti vo vybranom odbore.

Študenti na konci štúdia absolvujú skúšky a získajú vysvedčenie o „strednom odbornom vzdelaní“, avšak prijatie na vysokú školu s takýmto dokladom nie je možné.

Na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole musí uchádzač absolvovať 2- alebo 4-ročné štúdium na strednej odbornej škole alebo gymnáziu a zložiť záverečnú skúšku.

Bakalárske štúdium

Slovenské vysoké školy ponúkajú 3-ročný bakalársky program, po ukončení ktorého študent robí štátnu skúšku, spravidla z viacerých odborných predmetov a zároveň obhajuje bakalársku prácu.

Študenti po ukončení tejto fázy dostanú diplom s titulom bakalár.

Tento diplom vám umožňuje začať profesionálnu činnosť, avšak na dosiahnutie kariérneho rastu potrebujete získať vyšší titul – magister, alebo pre technické odbory – inžinier.

Magisterské štúdium 

Študentom, ktorým sa podarí ukončiť magisterské štúdium, sa udeľuje titul magister alebo inžinier a je im vydaný aj diplom.

Po získaní bakalárskeho titulu sa môže študent, ktorý sa rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole, prihlásiť na magisterské štúdium.

V tejto fáze je možné zmeniť nielen univerzitu a fakultu, ale aj odbor. V tomto prípade musí študent zložiť niekoľko skúšok z odborných predmetov ním zvoleného smeru.

Skúšky na prijatie na magisterské štúdium môžu absolvovať aj zahraniční študenti, no nie každému sa podarí dosiahnuť požadovaný počet bodov. Najväčšou prekážkou v tomto procese je nedostatočná jazyková príprava, rovnako dôležitým faktorom je nedostatok odbornej prípravy v rámci zvoleného odboru na bakalárskej úrovni.

Preto väčšine našich klientov odporúčame začať štúdium na slovenskej vysokej škole už od prvého stupňa, a to od bakalárskeho.

Doktorandské štúdium

Posledným stupňom vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je doktorandské štúdium.

Štúdium v tejto fáze trvá 2 – 3 roky a končí sa štátnou skúškou, po ktorej nasleduje obhajoba dizertačnej práce. Študentom, ktorí úspešne ukončia obhajobu dizertačnej práce sa udeľuje titul doktor (PhD.), čo je najvyšší akademický titul na Slovensku.

Tento titul a jeho ekvivalenty sú predpokladom pre uplatnenie sa na akejkoľvek výskumnej pozícii vo väčšine akademických pracovných pozícií nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Nenašli ste odpoveď?

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00