Slovenská zdravotnícka univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Slovenská zdravotnícka univerzita vychádza z klasických tradícií vzdelávania v oblasti medicíny. Táto verejná vysoká škola je neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej štátnej polikliniky, rôznych nemocníc a iných ústavov verejného zdravotníctva, kde študenti absolvujú prax a pedagógovia sú najmä praktizujúci lekári. Je jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na medicínske vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a zároveň je jedinou inštitúciou v krajine, ktorá poskytuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vo všetkých oblastiach a špecializáciách medicíny. 

Od roku 2012 univerzita uzavrela zmluvy s inými univerzitami v rámci programu výmeny skúseností ERASMUS. Medzinárodnými partnermi Slovenskej zdravotníckej univerzity sú mnohé vzdelávacie inštitúcie z rôznych krajín. Napríklad: Štátna lekárska akadémia v Nur-Sultáne – Kazachstan, Universitá Degli Studi di Palermo – Taliansko a iné.

Zoznam fakúlt

Fakulta ošetrovateľstva
obchodné a lekárske
výskumu

Medzi hlavné ciele fakulty patrí vzdelávacia, vedecká a odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, röntgenovej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti a hygieny. Fakulta spolupracuje so zahraničnými partnermi najmä v oblasti vzdelávania, výskumných projektov a ďalších aktivít v oblasti ošetrovateľstva. Okrem toho fakulta spolupracuje s orgánmi štátnej správy, zdravotníctva, územných celkov, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Bakalár

– Fyzioterapia

– Ošetrovateľstvo

- Pohotovosť

– pôrodníctvo

– Rádiologická technológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Skúšky:

Fyzioterapia: Písomný test z biológie a fyziky, Test fyzickej kapacity

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia: Biológia a spoločenskovedný písomný test

Rádiologické inžinierstvo: Písomný test z biológie a fyziky

Urgentná medicína: Písomný test z biológie a spoločenských vied, test fyzických schopností

Skúška: 6.10.2024

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 70 eur

Fakulta verejného zdravotníctva

Medzi hlavné ciele fakulty patrí vzdelávacia a výskumná činnosť v oblasti zdravotníctva. Účelom vzdelávania je vychovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v lokálnom, regionálnom, národnom a medzinárodnom meradle. Fakulta spolupracuje so zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi. Absolventi fakulty sa môžu uplatniť ako pracovníci zdravotníckych úradov, odborníci v oblasti verejnej hygieny, bezpečnosti práce v podnikoch, špecialisti na infekčné choroby, pracovníci v oblasti manažmentu zdravotníctva, zamestnanci farmaceutických a poisťovacích spoločností.

Bakalár

- Verejné zdravie

majster

- Verejné zdravie

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Skúšky:

– Písomný test z biológie chémie

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 70 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 29.2.2024, cena - 70 eur

Fakulta medicíny

Úlohou a poslaním LF je poskytnúť študentom možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Poskytovať aj postgraduálne školenia pre lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vyšším vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušnými smernicami EÚ. Lekárska fakulta spolupracuje s renomovanými štátnymi a súkromnými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku i v zahraničí.

- Liek

– Zubné lekárstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na vysokú školu je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Skúšky:

– Písomný test z biológie a chémie (každý 80 otázok)

Termíny prihlášok*

Prihlášky sa prijímajú do 29.02.2024, cena – 70 eur

Fakulta zdravotníctva
Banská Bystrica

Fakulta zdravotníckych vied ponúka akademické programy ako fyzikálna terapia, zdravotné laboratórne techniky, ošetrovateľstvo a urgentná medicína. Príprava zdravotníckeho pracovníka prebieha na základe potrebných teoretických vedomostí a získania praktických zručností. Absolventi bakalárskych programov majú možnosť pracovať v rôznych ambulanciách, nemocniciach, ambulanciách, laboratóriách a iných zdravotníckych zariadeniach.

Bakalár

majster

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Skúšky:

Fyzioterapia: Písomný test z biológie a fyziky, Test fyzickej kapacity

Ošetrovateľstvo: Písomný test z biológie a spoločenských vied

Laboratórne metódy výskumu v zdravotníctve: Písomný test z biológie a chémie

Urgentná medicína: Písomný test z biológie a spoločenských vied, test fyzických schopností

Skúšky: 6. 11. 2024 - 6. 12. 2024

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 70 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 29.2.2024, cena - 70 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00