Slovenská zdravotnícka univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Slovenská zdravotnícka univerzita vychádza z klasických tradícií vzdelávania v oblasti medicíny. Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na naplnenie poslania univerzity. Je jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na medicínske vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a zároveň je jedinou inštitúciou v krajine, ktorá poskytuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vo všetkých oblastiach a špecializáciách medicíny.  

Od roku 2012 univerzita uzavrela zmluvy s inými univerzitami v rámci programu výmeny skúseností ERASMUS+. Medzinárodnými partnermi Slovenskej zdravotníckej univerzity sú mnohé vzdelávacie inštitúcie z rôznych krajín, napríklad: Štátna lekárska akadémia v Nur-Sultáne – Kazachstan, Universitá Degli Studi di Palermo – Taliansko a iné.

Zoznam fakúlt

Fakulta ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných
štúdií

Medzi hlavné ciele fakulty patrí vzdelávacia, vedecká a odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, röntgenovej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti a hygieny. Fakulta spolupracuje so zahraničnými partnermi najmä v oblasti vzdelávania, výskumných projektov a ďalších aktivít v oblasti ošetrovateľstva. Okrem toho fakulta spolupracuje s orgánmi štátnej správy, zdravotníctva, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnej starostlivosti.

Bakalárske študijné programy

– fyzioterapia

– ošetrovateľstvo

- Pohotovosť

– pôrodníctvo

– Rádiologická technológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vybranom odbore.

Prijímacie skúšky:

Fyzioterapia: písomný test z biológie a fyziky, test fyzickej zdatnosti

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia: biológia a spoločenskovedný písomný test.

Rádiologické inžinierstvo: Písomný test z biológie a fyziky

Urgentná medicína: Písomný test z biológie a spoločenských vied, test fyzických schopností

Termín prijímacej skúšky: 10.6.2024

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena - 70 eur

Fakulta verejného zdravotníctva

Medzi hlavné ciele fakulty patrí vzdelávacia a výskumná činnosť v oblasti zdravotníctva. Účelom vzdelávania je vychovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v lokálnom, regionálnom, národnom a medzinárodnom meradle. Fakulta spolupracuje so zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi. Absolventi fakulty sa môžu uplatniť ako pracovníci zdravotníckych úradov, odborníci v oblasti verejnej hygieny, bezpečnosti práce v podnikoch, špecialisti na infekčné choroby, pracovníci v oblasti manažmentu zdravotníctva, zamestnanci farmaceutických a poisťovacích spoločností.

Bakalárske študijné programy

- verejné zdravotníctvo

Inžinierske študijné programy

- verejné zdravotníctvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vybranom odbore.

Prijímacie skúšky:

– Písomný test z biológie chémie

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena - 70 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena - 70 eur

Lekárska fakulta

Úlohou a poslaním LF je poskytnúť študentom možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Poskytuje aj postgraduálne školenia pre lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušnými smernicami EÚ. Lekárska fakulta spolupracuje s renomovanými štátnymi a súkromnými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku i v zahraničí.

- Všeobecné lekárstvo

– Zubné lekárstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na vysokú školu je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vybranom odbore.

Prijímacie skúšky:

– Písomný test z biológie a chémie (každý 80 otázok)

Termíny prihlášok*

Prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena – 70 eur

Fakulta zdravotníctva so
sídlom v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníckych vied ponúka akademické programy, ako fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Príprava zdravotníckeho pracovníka prebieha na základe potrebných teoretických vedomostí a získania praktických zručností. Absolventi bakalárskych programov majú možnosť pracovať v rôznych ambulanciách, nemocniciach, laboratóriách a iných zdravotníckych zariadeniach.

Bakalárske študijné programy

- fyzioterapia
– laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
- ošetrovateľstvo
- urgentná zdravotná starostlivosť

Inžinierske študijné programy

- fyzioterapia

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

Prijímacie skúšky:

Fyzioterapia: písomný test z biológie a fyziky, test fyzickej zdatnosti

Urgentná zdravotná starostlivosť: písomný test z biológie a náuky o spoločnosti, test fyzickej zdatnosti

Odbory ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy sú bez prijímacích skúšok.

Skúšky: vedomostný test – 11.6.2024, skúška telesnej zdatnosti – 12.6.2024

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena - 70 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.2.2024, cena - 70 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00