Univerzita Komenského

O vzdelávacej inštitúcii

Univerzita Komenského v Bratislave je modernou európskou univerzitou, jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa pravidelne umiestňuje medzi top najlepšími univerzitami sveta. UC ponúka širokú škálu špecialít od medicíny po humanitné a spoločenské vedy, od prírodných vied, matematiky až po teológiu.

Univerzita Komenského každoročne vysiela do zahraničia najväčší počet študentov spomedzi všetkých slovenských univerzít a zároveň prijíma najviac študentov z celého sveta, napríklad z Kazachstanu, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Nórska, Islandu, Iránu, Španielska.

Zoznam fakúlt

Fakulta medicíny

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty Univerzity Komenského je vychovávať vyštudovaných lekárov, ktorí svoje povolanie berú predovšetkým ako povolanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom jazyku zdarma a v anglickom jazyku za poplatok. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v oblasti pregraduálneho, postgraduálneho štúdia formou špecializačných vzdelávacích programov, vzdelávacích kurzov a doktorandského štúdia.

Bakalár + magister (6 rokov štúdia)

- Všeobecná medicína
— Zubné lekárstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky:
– Písomný test z biológie (100 otázok) a chémie (100 otázok).

Termíny prihlášok

Bakalárske + magisterské štúdium – prihlášky prijímame od 1.12.2023 do 29.2.2024

, cena – 80 eur

Fakulta práva

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, a to v dennej aj externej forme. V anglickom jazyku sa vyučuje viac ako štyridsať odborných predmetov. Fakulta participuje na mnohých programoch medzinárodnej spolupráce, vrátane programu Erasmus pre mobilitu študentov na viac ako 50 partnerských univerzitách v Európskej únii a Turecku.

Bakalár

- Správny
– Ekonomika a právo
– Manažment a právo v angličtine
majster

- Správny
– Právo a ekonomika
– kánonické právo

Doktorandské štúdium

- Správny
– kánonické právo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie na odbor „Právo“ je bez prijímacích skúšok, ale ak počet prijímacích prihlášok prekročí plánovaný počet, uskutoční sa prijímacia skúška vo forme písomného testu z logického myslenia, vedomostí z histórie, vedy o spoločnosti. , všeobecná kultúra a politika ako súčasť školských osnov.

Na odbor Ekonomika a právo sa prijímacia skúška vykonáva formou písomného testu na logické myslenie, znalosti základov ekonómie a ekonómie, histórie, spoločenských vied a cudzieho jazyka podľa výberu v rámci školského vzdelávacieho programu.

Pre špecializáciu „Manažment a právo v angličtine“ musíte predložiť osvedčenie o znalosti anglického jazyka na minimálnej úrovni B2 alebo zložiť písomný test jazykových znalostí. Ak počet prihlášok presiahne plánovaný počet, tak sa bude brať do úvahy nielen jazyková úroveň, ale aj dostupnosť UPE a ročníkov z matematiky.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú 30.4.2022 (odbor "Právo"), cena - 70 eur, do 31.03.2022 (odbor "Ekonomika a právo"), cena - 60 eur, do 31.05.2022 ( špecializácia "Manažment a právo v angličtine" )*, cena – 70 eur

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 7.1.2022, cena - 60 eur, do 31.8.2022 (odbor "Právo a ekonómia"), cena - 60 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 15.06.2022, cena - 70 eur

filozofickej fakulty

Fakulta poskytuje uchádzačom viac ako 130 bakalárskych, magisterských a doktorandských programov. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na žiadnej inej slovenskej univerzite. Študenti fakulty majú možnosť uchádzať sa o mobilitu na zahraničné univerzity prostredníctvom Erasmus+, CEEPUS alebo bilaterálnych zmlúv medzi Univerzitou Komenského a zahraničnými partnermi. Hlavnou úlohou fakulty je príprava odborníkov v oblasti spoločenských vied, pedagógov a filológov.

Bakalár

– archeológia
– Dejiny umenia
- Estetika
– Etnológia
– Filozofia
- Príbeh
– Informačný výskum
– Klasické jazyky
– maďarský jazyk – edičná a vydavateľská prax
- Marketingová komunikácia
– Muzeológia a kultúrne dedičstvo
– hudobná veda
– Pedagogika
- Politická veda
- Psychológia
- Náboženské štúdia
– ruské a východoeurópske štúdiá
– slavistika
– Sociológia
– Stredoeurópske štúdiá v angličtine
– východoázijské jazyky a kultúry (s dôrazom na japončinu)
– východoázijské jazyky a kultúry (s dôrazom na čínštinu)
– východoázijské jazyky a kultúry (s dôrazom na kórejčinu)
– Žurnalistika
Medziodborové študijné programy:
– Dejiny umenia – História
– Etnológia – Filozofia
– Etnológia – História
– Etnológia – Hudobná veda
– Etnológia – Religionistika
– Etnológia – slavistika (s dôrazom na bulharský jazyk)
– Etnológia – slavistika (s dôrazom na chorvátsky jazyk)
– Etnológia – slavistika (s dôrazom na poľštinu)
– Etnológia – slavistika (s dôrazom na slovinský jazyk)
– Etnológia – slavistika (s dôrazom na srbský jazyk)
– Filozofia – História
– Filozofia – Náboženstvo
– Filozofia – Sociológia
– História – Informačný výskum
– História – Náboženstvo
Filológia (s dôrazom na preklad a tlmočenie) v kombinácii:
– anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
– grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
– grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– holandský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
– latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Vyučovacie predmety v kombinácii:
– anglický jazyk a literatúra – biológia
– anglický jazyk a literatúra – filozofia
– anglický jazyk a literatúra – geografia
– anglický jazyk a literatúra – história
– anglický jazyk a literatúra – chémia
– anglický jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– Anglický jazyk a literatúra – Pedagogika
– anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
– Filozofia – Fyzika
– Filozofia – História
– Filozofia – maďarský jazyk a literatúra
– Filozofia – Matematika
– Filozofia – nemecký jazyk a literatúra
– Filozofia – Pedagogika
– Filozofia – Slovenský jazyk a literatúra
– História – maďarský jazyk a literatúra
– História – nemecký jazyk a literatúra
– História – Pedagogika
– História – Slovenský jazyk a literatúra
– maďarský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– Maďarský jazyk a literatúra – Pedagogika
– maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
– Nemecký jazyk a literatúra – Biológia
– nemecký jazyk a literatúra – geografia
– nemecký jazyk a literatúra – chémia
– nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
– Nemecký jazyk a literatúra – Pedagogika
– Pedagogika – slovenský jazyk a literatúra

majster

– andragogika
– archeológia
- Archív
– Dejiny umenia
- Estetika
– Etnológia
– Filozofia
- Príbeh
– Informačný výskum
– Klasické jazyky
– maďarský jazyk – edičná a vydavateľská prax
- Marketingová komunikácia
– Muzeológia a kultúrne dedičstvo
– hudobná veda
– Pedagogika
- Politická veda
- Psychológia
- Náboženské štúdia
– ruské a východoeurópske štúdiá
– slovakistika (pre zahraničných študentov)
– slavistika
– Sociológia
– Stredoeurópske štúdiá v angličtine
– východoázijské jazyky a kultúry (s dôrazom na japonský jazyk a kultúru)
– Žurnalistika
- Kombinácia rôznych jazykov a kultúr
- Kombinovaná výučba rôznych predmetov

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pre všetky odbory sa vykonáva prijímacia skúška formou Národného porovnávacieho testu (testovanie všeobecných vzdelanostných predpokladov na štúdium).

Do odborov „Dejiny umenia“, „Marketingová komunikácia“, „Psychológia“ a „Žurnalistika“ sa pridáva špecializovaná prijímacia skúška.

Pre niektoré odbornosti súvisiace so štúdiom jazykov sa pridáva skúška zo špecializovaného jazyka (angličtina, nemčina a španielčina v závislosti od odbornosti).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - euro

fakulta
prírodné vedy

Vedci sa na Prírodovedeckej fakulte venujú skúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkoví špecialisti z rôznych oblastí prírodných vied vykonávajú výskum vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci. Okrem štúdia učiteľských kombinácií má fakulta 13 bakalárskych programov, z toho 2 programy sú vyučované v anglickom jazyku. Široký výber vzdelávacích programov umožňuje absolventom ľahko nájsť prácu vo svojej profesii.

Bakalár

— Biológia

— Systematická biológia

— Lekárska biológia

— Ekológia

— Geológia

— Paleobiológia

— Geografia, geoinformatika a kartografia

— Geografia, regionálny rozvoj a európska integrácia

— Hospodárska, sociálna a politická geografia

— Chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALAR“)

— Chémia (konverzný program)

— Environmentálne štúdiá v angličtine

— Biologická chémia v angličtine

— Vyučovanie predmetov biológia a chémia

— Vyučovanie predmetov biológie a geografie

— Vyučovanie predmetov biológia a ekológia

— Vyučovanie predmetov biológie a matematiky

— Vyučovanie predmetov chémie a matematiky

— Vyučovanie predmetov zemepis a matematika

— Vyučovanie biológie a predmetov slovenského jazyka

— Vyučovanie chémie a predmetov slovenského jazyka

— Vyučovanie zemepisu a predmetov slovenského jazyka

— Vyučovanie predmetov zemepis a dejepis

majster

– Antropológia

– Botanika

- Fyziológia rastlín

– Fyziológia a etológia zvierat

– Genetika

– Mikrobiológia

- Molekulárna biológia

- virológia

– Zoológia

– Biotechnológia

– Ekológia

– Environmentálna ekológia

– Geochémia životného prostredia

– Environmentálne plánovanie a manažment

- Analytická chémia

- Anorganická chémia

– Biochémia

- Fyzikálna chémia

– Jadrová chémia a rádioekológia

– Organická a bioorganická chémia

– Teoretická a počítačová chémia

– Vyučovanie biológie v kombinácii

– Vyučovanie chémie v kombinácii

– Kombinovaná výučba environmentálnych štúdií

– Vyučovanie geografie v kombinácii

– Aplikovaná a environmentálna geofyzika

– Dynamická geológia

– Inžinierska geológia a hydrogeológia

– Geológia ložísk

– Mineralógia a petrológia

– Paleontológia

– Pedológia

– Fyzická geografia a geoinformatika

– Geografia a humánna demografia vo verejnej správe a samospráve

– Regionálna geografia, regionálny rozvoj a európska integrácia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné ovládať slovenský jazyk na dostatočnej úrovni!

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Za predpokladu, že počet žiadostí nepresiahne plánovaný počet.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 15. marca 2024, cena - 15 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 20 eur

Pedagogickej
fakulty

Pedagogická fakulta je jednou z najväčších fakúlt Univerzity Komenského a zároveň jednou z najlepších pedagogických fakúlt na Slovensku. Fakulta školí: pedagógov, logopédov, sociálnych pracovníkov, filológov, vychovávateľov pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, špeciálne školy a iné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Príprava učiteľov spĺňa moderné vzdelávacie požiadavky. Modernizácia vyučovacích metód a práca na nových učebných osnovách patria medzi prioritné úlohy fakulty.

Bakalár

- Sociálna práca
– Predškolská a primárna pedagogika
– Špeciálna pedagogika
Vyučovacie predmety v kombinácii:
– anglický jazyk a literatúra a história
– anglický jazyk a literatúra a hudobné umenie
– anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– španielsky jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a história
– španielsky jazyk a literatúra a hudobné umenie
– španielsky jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a umelecké vzdelávanie
– História a hudobné umenie
– dejepis a výtvarná výchova
– Hudobné umenie a výtvarná výchova
– nemecký jazyk a literatúra a história
– nemecký jazyk a literatúra a hudobné umenie
– nemecký jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– Výchova k občianstvu a anglický jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a história
– Výchova k občianstvu a Hudobné umenie
– Výchova k občianstvu a Španielsky jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a nemecký jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a Výchova k umení
– Psychológia a anglický jazyk a literatúra
– Psychológia a história
– Psychológia a nemecký jazyk a literatúra
– Psychológia a španielsky jazyk a literatúra
– Psychológia a výchova k občianstvu
– Psychológia a slovenský jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a literatúra a História
– Slovenský jazyk a literatúra a Hudobné umenie
– slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a literatúra a Výchova k občianstvu
– Slovenský jazyk a literatúra a Výtvarná výchova

Bakalár + magister

- logopédia (5 ročné školenie)

majster

- sociálna práca (s možnosťou výberu špecializácie)
- špeciálna pedagogika (s možnosťou výberu špecializácie)
– Školenie pre základné vzdelávanie
Vyučovacie predmety v kombinácii:
– anglický jazyk a literatúra a história
– anglický jazyk a literatúra a hudobné umenie
– anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– španielsky jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a história
– španielsky jazyk a literatúra a hudobné umenie
– španielsky jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a umelecké vzdelávanie
– História a hudobné umenie
– dejepis a výtvarná výchova
– Hudobné umenie a výtvarná výchova
– nemecký jazyk a literatúra a história
– nemecký jazyk a literatúra a hudobné umenie
– nemecký jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– Výchova k občianstvu a anglický jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a história
– Výchova k občianstvu a Hudobné umenie
– Výchova k občianstvu a Španielsky jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a nemecký jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a Výchova k umení
– slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a literatúra a História
– Slovenský jazyk a literatúra a Hudobné umenie
– slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a literatúra a Výchova k občianstvu
– Slovenský jazyk a literatúra a Výtvarná výchova

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné doložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka, minimálna úroveň B2.

Vstup bez skúšok*

*V odbore „Špeciálna pedagogika“, „Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii“ a „Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii“ sa vykonáva talentová skúška alebo ústna skúška.

*Pre odbor „Výučba anglického jazyka a literatúry v kombinácii“ a „Výučba španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii“ sa vyžaduje písomná skúška alebo je potrebné predložiť certifikát o jazykovej znalosti. Angličtina: FCE, CAE, TOEFL minimálne 90 bodov, IELTS minimálne 6. Španielčina: DELE úroveň B1, CELU úroveň Intermedio alebo Avanzado, TELC úroveň B1.

*Špecializácia „Vyučovanie psychológie v kombinácii“ vyžaduje písomnú a ústnu skúšku.

*Špecializácia „Rečová terapia“ vyžaduje talentovú skúšku a písomnú skúšku.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú od 1.1.2024 do 31.3.2024, cena - 50 eur

Bakalárske + magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31. marca 2024, cena - 50 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú od 02.01.2024 do 31.03.2024, cena - 50 eur

Farmaceutický
fakulty

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku. Absolventi fakulty zastávajú významné a vedúce pozície v rôznych inštitúciách doma i v zahraničí. Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne Univerzitnú lekáreň a Farmaceutickú fakultu, ktoré slúžia na výučbu aj ako zdravotnícke zariadenia. Na fakulte pôsobí aj aktívny Slovenský zväz študentských farmaceutov, ktorý má široké spektrum aktivít a každý semester pripravuje podujatia pre budúcich farmaceutov.

- Liečebné a diagnostické prostriedky (bakalársky 3 roky)
- lekáreň (bakalársky + magister 5 rokov)

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Prijatie bez skúšok je možné pri dodržaní príslušného priemerného skóre za posledné roky štúdia: odbor „Liečebné a diagnostické lieky“ do 1,75 a menej podľa slovenského ekvivalentu, odbor „Farmaceutika“ do 1,5 a menej podľa slovenského ekvivalentu a podaním písomnej žiadosti.

Skúšky:
- Písomný test z biológie (a chémie odbor "Farmaceutika")
– Test na overenie všeobecných vzdelávacích predpokladov na štúdium

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú od 29.02.2024 do 6.30 hod., cena - 50 eur

Bakalársky + magisterský – prihlášky prijímame od 1.12. do 29.02.2024, cena – 50 eur

Fyzikálna fakulta
vzdelávanie a šport

Účelom fakulty je vychovávať odborníkov v oblasti telesnej a športovej výchovy a vykonávať výskum v oblasti vied o športe. Spočiatku fakulta pripravovala viac učiteľov telesnej výchovy ako trénerov, no teraz je to naopak – o trénerstvo je záujem. Študenti môžu študovať na všetkých troch stupňoch štúdia a zvoliť si kombináciu predmetov z iných fakúlt Univerzity Komenského.

Bakalár

- Koučovanie*

– Tréning a výučba telesnej výchovy*

– Vyučovanie telesnej výchovy a biológie

– Vyučovanie telesnej výchovy a zemepisu

– Vyučovanie telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a dejepisu

– Vyučovanie telesnej výchovy a náboženskej výchovy

*tréning prebieha s výberom športovej špeciality

Magisterský stupeň

- Koučovanie*

– Tréning a výučba telesnej výchovy*

– Vyučovanie telesnej výchovy a biológie

– Vyučovanie telesnej výchovy a zemepisu

– Vyučovanie telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a dejepisu

*tréning prebieha s výberom športovej špeciality

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Lekárske potvrdenie telovýchovného lekára o vhodnosti na výcvik vo vybranom odbore (nie staršie ako 3 mesiace).

Skúšky:

- Praktická skúška fyzickej zdatnosti
– Teoretický písomný test (odbory „Trénerstvo“ a „Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy“)

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.02.2024, cena - prvá odbornosť v prihláške je 50 eur, každá ďalšia odbornosť je 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 10. júla 2024, cena - 50 eur

Fyzikálna fakulta,
matematika a informatika

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa etablovala ako najlepšia fakulta spomedzi vzdelávacích inštitúcií v oblasti exaktných vied. Takúto slávu si fakulta vydobyla vďaka profesionálnemu tímu pedagógov, vedcov a tiež vďaka talentovaným študentom. Cieľom fakulty je, aby každý absolvent vedel uplatniť svoje vedomosti v praxi, vedel pracovať v tíme, profesionálne ovládal výpočtovú techniku a vedel dobre po anglicky.

Bakalársky titul

- Matematika

— Ekonomická a finančná matematika

— Riadiaca matematika

— Matematika poistenia

— fyzika*

— Biomedicínska fyzika

— Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika*

- Technická fyzika*

- Počítačová veda

- Aplikovaná informatika

— bioinformatika*

— Data Science*

Vyučovacie predmety v kombinácii:

– Fyzika – Informatika

– Informatika – Anglický jazyk a literatúra

– Informatika – Biológia

– Informatika – Geografia

– Informatika – Chémia

– Deskriptívna geometria – Matematika

- Matematika, fyzika

– Matematika – Informatika

– Matematika – Telesná výchova

*možnosť zaškolenia na konverznom kurze 4 roky

Magisterský stupeň

Magisterský stupeň

- Astronómia a astrofyzika

– Biomedicínska fyzika

– Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

- Fyzika plazmy

- Fyzika pevných látok

– Jadrová a subjadrová fyzika

– Optika, lasery a optická spektroskopia

- Teoretická fyzika

- Aplikovaná informatika*

- Počítačová veda*

– Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

– Matematika riadenia

- Matematika

- Počítačová grafika a geometria

– Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Vyučovacie predmety v kombinácii:

- fyzika a informatika*

– Informatika a anglický jazyk a literatúra

– Informatika a biológia

– deskriptívna geometria a matematika*

- matematika a fyzika*

- matematika a informatika*

– Matematika a telesná výchova

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Všetky potrebné doklady na prijatie na fakultu nesmú byť staršie ako 2018.

V závislosti od špecializácie sa vyžaduje určitá UPE alebo zloženie autorizovanej skúšky z matematiky.

Pre špecializáciu „Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy“ sa koná prijímacia skúška na telesnú výchovu. Špecializácia „Výučba informatiky a angličtiny“ vyžaduje znalosť anglického jazyka na minimálnej úrovni B2.

Prijatie bez skúšok na odbory súvisiace s fyzikou je možné za predpokladu: ročných známok za 8., 9., 10. ročník z fyziky a matematiky nie nižšie ako 7 (odbor „Biomedická fyzika“ + biológia).

Prijatie bez skúšok na odbor „Informatika“ je možné za predpokladu, že: ročné známky za ročníky 8, 9, 10 z fyziky a matematiky nie sú nižšie ako 10, ročníky „Bioinformatika“ za ročníky 8, 9, 10 z fyziky, matematiky, biológia a chémia nie sú pod 10.

Prijatie bez skúšok na odbor „Data Science“ a „Bioinformatics Conversion Program“ je možné za predpokladu: ročné známky za ročníky 8, 9, 10 z informatiky a matematiky (špecializácia „Bioinformatika“ + z chémie a biológie) nie sú nižšie ako 7 .

Prijatie bez skúšok do odborov „Ekonomická a finančná matematika“, „Matematika“, „Manažérska matematika“ je možné za predpokladu, že ročné známky za ročníky 8, 9, 10 z matematiky nie sú nižšie ako 10, za odbor „Poistná matematika“ nie nižšie ako 7.

Termíny prihlášok

Bakalár - prihlášky prijímané do 30. marca 2024, cena - 15 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30. marca 2024, cena - 15 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 30. marca 2024, cena - 15 eur

Fakulta manažmentu

Fakulta managementu sa stala prvou fakultou so špecializáciou na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v oblasti manažmentu. Cieľom fakulty je pripraviť kvalitných a konkurencieschopných absolventov schopných pracovať v tímoch alebo zastávať vedúce pozície v organizáciách rôzneho typu na základe získaných vedomostí. Väčšina absolventov zastáva významné riadiace funkcie, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére a úspešne pôsobia aj na vysokých školách.

Bakalár

- Zvládanie
- medzinárodný manažment (nemecký a francúzsky program)
– Obchod

majster

- Zvládanie
– Stratégia a podnikanie
- Medzinárodný manažment
– Aplikované digitálne ovládanie
- Riadenie ľudských zdrojov
- Riadenie značky

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky:

– Písomný test „Management“ a „Business“ z matematiky a angličtiny

– Ústna skúška „International Management“ vo francúzštine alebo nemčine a pohovor v angličtine

Ďalšie body za skúšku z matematiky je možné získať, ak ste absolvovali UPE z matematiky.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium – prihlášky prijímané do 31.03., cena – 40 eur

Magisterský program – prihlášky prijímame do 31.05. (1 kolo), 31.07. (2 kolá), cena – 40 eur

Fakulta soc
ekonomické vedy

Najmladšou fakultou je Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Výučba prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. Študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti, naučiť sa ich využívať v profesionálnom aj osobnom živote. V rámci vedeckej činnosti fakulta realizuje veľké európske projekty a granty v spolupráci so súkromnými spoločnosťami.

BAKALÁRKA

— Aplikovaná ekonómia

— Európske štúdiá

— Mediamatika

— Sociálna antropológia

— Sociálna a pracovná psychológia v anglickom a slovenskom jazyku

MAJSTER

— Aplikovaná ekonómia

— Európske štúdiá

— Sociálna antropológia

— Sociálna a pracovná psychológia

- Verejná politika

DOKTORSKÝ KURZ

— Európske štúdiá

— Sociálna antropológia

— Sociálna a pracovná psychológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky:

– Všeobecné požiadavky na školenie, ktorých úroveň musí byť indikovaná testom SCIO

– znalosť anglického jazyka, minimálna úroveň B2 (špecializácia “Európske štúdiá”), úroveň B1 (všetky ostatné špecializácie), ktorú musí preukázať SCIO test

Uchádzač má možnosť získať bonusové body za absolvovanie SCIO testu z matematiky pri prijatí na odbory „Aplikovaná ekonómia“, „Mediamatika“ a „Európske štúdiá“.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024 stojí - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024 stojí - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.03.2024), cena - 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00