Univerzita Komenského

O vzdelávacej inštitúcii

Univerzita Komenského v Bratislave je modernou európskou univerzitou, jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa pravidelne umiestňuje medzi top najlepšími univerzitami sveta. UK ponúka širokú škálu odborov od medicíny po humanitné a spoločenské vedy, od prírodných vied cez matematiku až po teológiu.

Univerzita Komenského každoročne vysiela do zahraničia najväčší počet študentov spomedzi všetkých slovenských univerzít a zároveň prijíma najviac študentov z celého sveta, napríklad z Kazachstanu, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Nórska, Islandu, Iránu a zo Španielska.

Zoznam fakúlt

Lekárska fakulta

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty Univerzity Komenského je vychovávať vyštudovaných lekárov, ktorí svoje povolanie berú predovšetkým ako svoje poslanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom jazyku zdarma a v anglickom jazyku za poplatok. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v oblasti pregraduálneho, postgraduálneho štúdia formou špecializačných vzdelávacích programov, vzdelávacích kurzov a doktorandského štúdia.

Bakalár + magister (6 rokov štúdia)

- Všeobecné lekárstvo
— Zubné lekárstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímacie skúšky:
– Písomný test z biológie (100 otázok) a chémie (100 otázok).

Termíny prihlášok

Bakalárske + magisterské štúdium – prihlášky sa prijímajú od 1.12.2023 do 29.2.2024

, cena – 80 eur

Právnická fakulta

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, a to v dennej aj externej forme. V anglickom jazyku sa vyučuje viac ako štyridsať odborných predmetov. Fakulta participuje na mnohých programoch medzinárodnej spolupráce vrátane programu Erasmus pre mobilitu študentov na viac ako 50 partnerských univerzitách v Európskej únii a Turecku.

Bakalárske študijné programy

- Právo
– Manažment a právo v angličtine
Inžinierske študijné programy

- Právo
– Právo a ekonomika
– Kánonické právo

Doktorandské štúdium

- Právo
– Kánonické právo

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie na odbor „právo“ je bez prijímacích skúšok, ale ak počet prihlášok prekročí plánovaný počet, uskutoční sa prijímacia skúška vo forme písomného testu z logického myslenia, vedomostí z histórie, vedy o spoločnosti, všeobecnej kultúre a politiky ako súčasť školských osnov.

Na odbor „ekonómia a právo“ sa prijímacia skúška vykonáva formou písomného testu zameraného na logické myslenie, znalosti základov ekonómie, histórie, spoločenských vied a cudzieho jazyka podľa výberu v rámci školského vzdelávacieho programu.

Na odbor „manažment a právo v angličtine“ musíte predložiť osvedčenie o znalosti anglického jazyka na minimálnej úrovni B2 alebo zložiť písomný test jazykových znalostí. Ak počet prihlášok presiahne plánovaný počet, tak sa bude brať do úvahy nielen jazyková úroveň, ale aj dostupnosť UPE a ročníkov z matematiky.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15.6.2024 (1. kolo) a do 15.8.2024 (2. kolo) (katedra práva), cena - 70 eur,
do 31. marca 2024 (katedra práva a ekonomiky), cena - 60 eur,
do 31.5.2024 (1. kolo) a do 31.8.2024 (2. kolo) (katedra “Manažment a právo v angličtine”)*, cena - 70 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 28. júna 2024 (katedra práva), do 31. augusta 2024 (katedra práva a ekonomiky), cena - 60 eur.

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 15.6.2024, cena - 70 eur.

Filozofická fakulta

Fakulta poskytuje uchádzačom viac ako 130 bakalárskych, magisterských a doktorandských programov. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na žiadnej inej slovenskej univerzite. Študenti fakulty majú možnosť uchádzať sa o mobilitu na zahraničné univerzity prostredníctvom Erasmus+, CEEPUS alebo bilaterálnych zmlúv medzi Univerzitou Komenského a zahraničnými partnermi. Hlavnou úlohou fakulty je príprava odborníkov v oblasti spoločenských vied, pedagógov a filológov.

Bakalárske študijné programy

– archeológia
- archívnictvo, múzejníctvo a digitalizácia historického dedičstva
- Dejiny umenia
- estetika
– etnológia
– filozofia
– germanistika (nemčina – švédčina)
- história
– informačný výskum
– klasické jazyky
– maďarský jazyk – edičná a vydavateľská prax
- Marketingová komunikácia
– hudobná veda
- pedagogika
- politická veda
- psychológia
- Náboženské štúdia
– romanistika (kombinácia jazykov: francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina)
– ruské a východoeurópske štúdiá
— Slavistika
- slovenský jazyk a literatúra
– sociológia
– Stredoeurópske štúdiá v angličtine
— východoázijské jazyky a kultúry (s dôrazom na japončinu)
– žurnalistika
Filológia (s dôrazom na písomný a ústny preklad) kombinovaná s:
– anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
– maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
– slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
– španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombinácii:
– anglický jazyk a literatúra – biológia
– anglický jazyk a literatúra – filozofia
– anglický jazyk a literatúra – geografia
– anglický jazyk a literatúra – dejepis
– anglický jazyk a literatúra – chémia
– anglický jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
– Filozofia – fyzika
– Filozofia – história
– Filozofia – Slovenský jazyk a literatúra
– Filozofia – matematika
– História – maďarský jazyk a literatúra
– História – nemecký jazyk a literatúra
– História – pedagogika
– História – slovenský jazyk a literatúra
– maďarský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
– maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
– nemecký jazyk a literatúra – biológia
– nemecký jazyk a literatúra – geografia
– nemecký jazyk a literatúra – chémia
– nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
– pedagogika – slovenský jazyk a literatúra

Inžinierske študijné programy

– Archeológia
- Archivácia, múzejníctvo a digitalizácia historického dedičstva
- Estetika
– Etnológia a kultúrna antropológia
– Filozofia
- história
– informačný výskum
– maďarský jazyk – edičná a vydavateľská prax
- Marketingová komunikácia
– hudobná veda
- Pedagogika
- Politická veda
- Psychológia
- Náboženské štúdia
- Romantické objavy
– ruské a východoeurópske štúdiá
— Slavistika
- slovenský jazyk a literatúra
– Sociológia
– Stredoeurópske štúdiá v angličtine
— východoázijské jazyky a kultúry (s dôrazom na japonský jazyk a kultúru)
– Žurnalistika
— Kombinácia rôznych jazykov a kultúr (ako pri vysokoškolskom štúdiu)
- Kombinovaná výučba (vyučovanie) rôznych predmetov (ako v bakalárskom štúdiu)

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je ukončené stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Pre všetky odbory sa vykonáva prijímacia skúška formou Národného porovnávacieho testu (testovanie všeobecných vzdelanostných predpokladov na štúdium).
Pre niektoré odbornosti súvisiace so štúdiom jazykov sa pridáva skúška zo špecializovaného jazyka (angličtina, nemčina a španielčina v závislosti od odboru).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 29.02.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - euro

Fakulta
prírodných vied

Vedci sa na Prírodovedeckej fakulte venujú skúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkoví špecialisti z rôznych oblastí prírodných vied vykonávajú výskum vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci. Okrem štúdia učiteľských kombinácií má fakulta 13 bakalárskych programov, z toho 2 programy sú vyučované v anglickom jazyku. Široký výber vzdelávacích programov umožňuje absolventom ľahko nájsť prácu vo svojej profesii.

Bakalárske študijné programy

– Biológia
– Systematická biológia
– Lekárska biológia
- Ekologické štúdie (aj environmentálne štúdie)
– Geológia
– Paleontológia
– Geografia, kartografia a geoinformatika
– Geografia, regionálny rozvoj a európska integrácia
– Ekonomická a politická geografia a demografia
— Chémia (medzinárodný certifikát „EuroBaccalaureate“)
- chémia (konverzný program)
- biochémia (aj biologická chémia)
– Konverzná biochémia
– Výučba biológie v komplexe
– Výučba geografie v komplexe.
- Komplexné chemické školenie.

Inžinierske študijné programy

– Biológia
– Botanika
- Fyziológia rastlín
– Fyziológia živočíchov
– Genetika
– Mikrobiológia a virológia
- Molekulárna biológia
– Zoológia
– Biotechnológia
— Ekológia a ochrana životného prostredia
– Environmentálna geochémia
- Analytická chémia
- Anorganická chémia
– Biochémia
- Fyzikálna chémia
– Jadrová chémia a rádioekológia
— Organická a bioorganická chémia
– Teoretická a výpočtová chémia
- Aplikovaná geofyzika
– Dynamická geológia
– Inžinierska geológia a hydrogeológia
– Mineralógia, petrológia a geológia ložísk
– Paleontológia
– Ekofyziológia pôdy
– Fyzická geografia a geoinformatika
– Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
— Štúdie o krajine, regionálny rozvoj a európska integrácia
– Výučba biológie v komplexe
– Výučba geografie v komplexe.
- Komplexné chemické školenie.

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné ovládať slovenský jazyk na dostatočnej úrovni!

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Za predpokladu, že počet žiadostí nepresiahne plánovaný počet.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 15.3.2024, cena - 15 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 14. júna 2024, cena - 20 eur

Pedagogická
fakulta

Pedagogická fakulta je jednou z najväčších fakúlt Univerzity Komenského a zároveň jednou z najlepších pedagogických fakúlt na Slovensku. Fakulta školí: pedagógov, logopédov, sociálnych pracovníkov, filológov, vychovávateľov pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, špeciálne školy a iné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Príprava učiteľov spĺňa moderné vzdelávacie požiadavky. Modernizácia vyučovacích metód a práca na nových učebných osnovách patria medzi prioritné úlohy fakulty.

Bakalárske študijné programy

- Sociálna práca
– Predškolská a elementárna pedagogika
– Špeciálna pedagogika
Učiteľstvo v kombináciách predmetov:
– anglický jazyk a literatúra a história
– anglický jazyk a literatúra a hudobné umenie
– anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– anglický jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– španielsky jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a história
– španielsky jazyk a literatúra a hudobné umenie
– španielsky jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a umelecké vzdelávanie
– História a hudobné umenie
– dejepis a výtvarná výchova
– Hudobné umenie a výtvarná výchova
– nemecký jazyk a literatúra a história
– nemecký jazyk a literatúra a hudobné umenie
– nemecký jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– Výchova k občianstvu a anglický jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a história
– Výchova k občianstvu a Hudobné umenie
– Výchova k občianstvu a Španielsky jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a nemecký jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu a Výchova k umení
– Psychológia a anglický jazyk a literatúra
– Psychológia a história
– Psychológia a nemecký jazyk a literatúra
– Psychológia a španielsky jazyk a literatúra
– Psychológia a výchova k občianstvu
– Psychológia a slovenský jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a literatúra a História
– Slovenský jazyk a literatúra a Hudobné umenie
– slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– Slovenský jazyk a literatúra a Výchova k občianstvu
– Slovenský jazyk a literatúra a Výtvarná výchova

Bakalársky + magisterský študijný program

- logopédia (5 ročné školenie)

Inžinierske študijné programy

— Sociálna práca (s možnosťou výberu špecializácie)
— špeciálna pedagogika (s možnosťou výberu špecializácie)
– Učiteľstvo pre základné vzdelávanie
– Liečebná pedagogika
Položky v kombinácii:
– anglický jazyk a literatúra a história
– anglický jazyk a literatúra a pedagogika
– anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
— anglický jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– španielsky jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a história
— Španielsky jazyk a pedagogika
– španielsky jazyk a literatúra a taliansky jazyk a literatúra
– španielsky jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
- španielsky jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– História a pedagogika
– História a taliansky jazyk a literatúra
— Historická a umelecká výchova
– nemecký jazyk a literatúra a história
– nemecký jazyk a literatúra a taliansky jazyk a literatúra
– nemecký jazyk a literatúra a pedagogika
— nemecký jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– Občianska výchova, anglický jazyk a literatúra
– Občianska výchova a dejepis
– Občianska výchova, taliansky jazyk a literatúra
– Občianska výchova, španielsky jazyk a literatúra
– Občianska výchova, nemecký jazyk a literatúra
– Občianska výchova a výtvarná výchova
– Občianska výchova a pedagogika
– Pedagogika a taliansky jazyk a literatúra
– Pedagogika a výtvarná výchova
– slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a história
– slovenský jazyk a literatúra a taliansky jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a literatúra
–slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
– slovenský jazyk a literatúra a občianska výchova
– slovenský jazyk a literatúra a výtvarná výchova
– slovenský jazyk a literatúra a pedagogika
—Výtvarná výchova a taliansky jazyk a literatúra

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné doložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka, minimálna úroveň B2.

Prijatie bez prijímacích skúšok*

*V odboroch „špeciálna pedagogika“, „učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii“ a „učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii“ sa vykonáva talentová skúška alebo ústna skúška.

*Pre odbory „učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii“ a „učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii“ sa vyžaduje písomná skúška alebo je potrebné predložiť certifikát o jazykovej znalosti. Angličtina: FCE, CAE, TOEFL minimálne 90 bodov, IELTS minimálne 6.

Španielčina: DELE úroveň B1, CELU úroveň Intermedio alebo Avanzado, TELC úroveň B1.

*V odbore „logopédia“ je potrebná talentová skúška a písomná skúška.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú od 2.1.2024 do 31.3.2024, cena - 50 eur

Bakalárske + magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31. marca 2024, cena - 50 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú od 02.01.2024 do 31.03.2024, cena - 50 eur

Farmaceutická
fakulta

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku. Absolventi fakulty zastávajú významné a vedúce pozície v rôznych inštitúciách doma i v zahraničí. Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, Univerzitnú lekáreň a Fakultnú lekáreň, ktoré slúžia na výučbu a zároveň aj ako zdravotnícke zariadenia. Na fakulte pôsobí aj aktívny Slovenský spolok študentov farmácie, ktorý má široké pole pôsobnosti a každý semester pripravuje podujatia pre budúcich farmaceutov.

Bakalárske a magisterské programy

- zdravotnícke a diagnostické pomôcky (bakalársky 3-ročný)
- Armácia (aj v anglickom jazyku)

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vybranom odbore.

Prijatie bez skúšok je možné pri dodržaní príslušného priemerného skóre za posledné roky štúdia: odbor „zdravotnícke a diagnostické pomôcky“ do 1,75 a menej podľa slovenského ekvivalentu, odbor „farmácia“ do 1,5 a menej podľa slovenského ekvivalentu a podaním písomnej žiadosti.

Prijímacie skúšky:
- Písomný test z prírodných vied (biológia a chémia pre odbor „farmácia“)
– Test na overenie všeobecných študijných predpokladov

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.06.2024, cena - 50 eur

Bakalár + magister – prihlášky prijaté 29.02.2024, cena – 50 eur

Fakulta telesnej
výchovy a športu

Účelom fakulty je vychovávať odborníkov v oblasti telesnej a športovej výchovy a vykonávať výskum v oblasti vied o športe. Spočiatku fakulta pripravovala viac učiteľov telesnej výchovy ako trénerov, no teraz je to naopak – o trénerstvo je veľký záujem. Študenti môžu študovať na všetkých troch stupňoch štúdia a zvoliť si kombináciu predmetov z iných fakúlt Univerzity Komenského.

Bakalárske študijné programy

- Trénerstvo*

– Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy*

– Vyučovanie telesnej výchovy a biológie

– Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

– Vyučovanie telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

– Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie

*nutný výber športovej špecializácie

Magisterské štúdium 

- Trénerstvo*

– Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy*

– Vyučovanie telesnej výchovy a biológie

– Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

– Vyučovanie telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry

– Vyučovanie telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

– Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie

*nutný výber športovej špecializácie

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace).

Prijímacie skúšky:

- Praktická skúška fyzickej zdatnosti
– Teoretický písomný test (odbory „Trénerstvo“ a „Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy“)

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.02.2024, cena - prvá odbornosť v prihláške je 50 eur, každá ďalšia odbornosť 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 10.7.2024, cena - 50 eur

Fyzikálna fakulta,
fyziky a informatiky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa etablovala ako najlepšia fakulta spomedzi vzdelávacích inštitúcií v oblasti exaktných vied. Takúto slávu si fakulta vydobyla vďaka profesionálnemu tímu pedagógov, vedcov a tiež vďaka talentovaným študentom. Cieľom fakulty je, aby každý absolvent vedel uplatniť svoje vedomosti v praxi, vedel pracovať v tíme, profesionálne ovládal meraciu a výpočtovú techniku a aktívne ovládal anglický jazyk.

Bakalárske štúdium

- Matematika

— Ekonomická a finančná matematika

— Manažérska matematika

— Poistná matematika

— fyzika*

— Biomedicínska fyzika

— Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika*

- Technická fyzika*

-Informatika

- Aplikovaná informatika

— Bioinformatika*

— Dátová veda*

Učiteľstvo v kombináciách predmetov:

– Fyzika – Informatika

– Informatika – Anglický jazyk a literatúra

– Informatika – Biológia

– Informatika – Geografia

– Informatika – Chémia

– Deskriptívna geometria – Matematika

- Matematika - fyzika

– Matematika – Informatika

– Matematika – Telesná výchova

*konverzný program je bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou 4 roky a je určený pre absolventov stredných škôl, u ktorých rozsah a kvalita vedomostí dostatočne nenapĺňa predpoklady pre úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia so štandardnou dĺžkou 3 roky

Magisterské štúdium 

- Astronómia a astrofyzika

– Biomedicínska fyzika

– Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

- Fyzika plazmy

- Fyzika pevných látok

– Jadrová a subjadrová fyzika

– Optika, lasery a optická spektroskopia

- Teoretická fyzika

- Aplikovaná informatika*

- Informatika*

- Kognitívna veda

– Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

– Matematika riadenia

- matematika

- Počítačová grafika a geometria

– Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Učiteľstvo v kombináciách predmetov:

- fyzika a informatika*

– Informatika a anglický jazyk a literatúra

– Informatika a biológia

– deskriptívna geometria a matematika*

- matematika a fyzika*

- matematika a informatika*

– Matematika a telesná výchova

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Všetky potrebné doklady na prijatie na fakultu nesmú byť staršie ako 2018.

V závislosti od odboru sa vyžaduje určitá UPE alebo zloženie autorizovanej skúšky z matematiky.

Pre odbor „učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy“ sa koná prijímacia skúška z telesnej zdatnosti. Odbor „učiteľstvo informatiky a angličtiny“ vyžaduje znalosť anglického jazyka na minimálnej úrovni B2.

Prijatie bez skúšok na odbory súvisiace s fyzikou je možné za predpokladu: známky za 1., 2., 3. ročník z fyziky a matematiky nie nižšie ako 7 (odbor biomedická fyzika + biológia).

Prijatie bez skúšok na odbor „informatika“ je možné za predpokladu, že: známky za ročníky 1., 2., 3. z fyziky a matematiky nie sú nižšie ako 10, odbor „bioinformatika“ za ročníky 1., 2., 3. z fyziky, matematiky, biológie a chémie nie sú pod 10.

Prijatie bez skúšok na odbor „Data Science“ a „Bioinformatics Conversion Program“ je možné za predpokladu: známky za ročníky 1., 2., 3. z informatiky a matematiky (odbor „bioinformatika“ + z chémie a biológie) nie sú nižšie ako 7.

Prijatie bez skúšok do odborov „ekonomická a finančná matematika“, „matematika“, „manažérska matematika“ je možné za predpokladu, že známky z matematiky nie sú nižšie ako 10, za odbor „poistná matematika“ nie nižšie ako 7.

Termíny prihlášok

Bakalár - prihlášky prijímané do 31. marca 2024, cena - 15 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30. apríla 2024, cena - 15 eur

Fakulta manažmentu,

Fakulta managementu sa stala prvou fakultou so špecializáciou na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v oblasti manažmentu. Cieľom fakulty je pripraviť kvalitných a konkurencieschopných absolventov schopných pracovať v tímoch alebo zastávať vedúce pozície v organizáciách rôzneho typu na základe získaných vedomostí. Väčšina absolventov zastáva významné riadiace funkcie, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére a úspešne pôsobia aj na vysokých školách.

Bakalárske študijné programy

- Zvládanie
— Medzinárodný manažment (nemecký a francúzsky program)
- Obchod
— Manažment v angličtine

Inžinierske študijné programy

- Zvládanie
– Stratégia a podnikanie
— Medzinárodný manažment (nemecký a francúzsky program)

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímacie skúšky:

– Písomný test pre odbory „manažment“ a „podnikanie“ z matematiky a angličtiny

– Ústna skúška pre odbor „medzinárodný manažment“ vo francúzštine alebo nemčine a motivačný rozhovor

Ďalšie body za skúšku z matematiky je možné získať, ak ste absolvovali UPE z matematiky.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 31.03.24, cena – 40 eur

Magisterský program – prihlášky sa prijímajú do 31.05. (1 kolo), 31.07. (2 kolá), cena – 40 eur

Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Najmladšou fakultou je Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Výučba prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. Študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti, naučiť sa ich využívať v profesionálnom aj osobnom živote. V rámci vedeckej činnosti fakulta realizuje veľké európske projekty a granty v spolupráci so súkromnými spoločnosťami.

Bakalárske študijné programy

— Aplikovaná ekonómia

— Európske štúdiá a politiky

— Mediamatika (výučba v Martine)

— Sociálna antropológia

— Sociálna a pracovná psychológia v anglickom a slovenskom jazyku

Magisterské študijné programy

— Aplikovaná ekonómia

— Európske štúdiá a politiky

— Sociálna antropológia

— Psychológia zdravia

Doktorandské študijné programy

— Európske štúdiá a politiky

— Sociálna antropológia

— Psychológia zdravia

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímacie skúšky:

– Všeobecné požiadavky na školenie, ktorých úroveň musí byť indikovaná testom SCIO

– Znalosť anglického jazyka, minimálna úroveň B2 (odbor „európske štúdiá“), úroveň B1 (všetky ostatné odbory), ktorú musí preukázať SCIO test

Uchádzač má možnosť získať bonusové body za absolvovanie SCIO testu z matematiky pri prijatí na odbory „aplikovaná ekonómia“, „mediamatika“ a „európske štúdiá“.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024 (1. kolo), do 15.8.2024 (2. kolo), cena – 40 eur

Magisterské štúdium – prihlášky prijímané do 31.3.2024 (1. kolo), do 15.8.2024 (2. kolo), cena – 40 eur

Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 (1. kolo), do 15.8.2024 (2. kolo), cena – 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00