Ekonomická univerzita
v Bratislave

O vzdelávacej inštitúcii

Ekonomická univerzita v Bratislave je jednou z najlepších univerzít na svete so zameraním na programy ekonomického vzdelávania, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti ekonomiky a manažmentu vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. 

Študenti majú vďaka mobilitám možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí. 

Zoznam fakúlt

fakulta
národného hospodárstva

Jedna z najúspešnejších ekonomických fakúlt na Slovensku. Okrem študijných programov akreditovaných fakultou ponúka fakulta aj spoločné študijné programy s Právnickou fakultou Univerzity Komenského - Ekonomika a právo a ekonómia. Na magisterskom stupni poskytuje fakulta aj možnosť študovať rôzne programy v anglickom jazyku. Zahraničné mobility študentov a pedagógov prispievajú k rozvoju medzinárodnej spolupráce, ako aj skvalitneniu práce fakulty.

Bakalár

– Aplikovaná ekonómia
– Financie, bankovníctvo a investície
– Manažment verejnej politiky
– Ekonomika a právo (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)


majster

– Aplikovaná ekonómia
– Financie a dane
– Finančné trhy a investície
– Manažment verejnej politiky
– Právo a ekonomika (spoločný program s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave)


Doktorandské štúdium

– Financie

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte absolvovať písomný test zo znalosti slovenského jazyka.

Skúšky:

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

- Písomný test z jedného z cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina)

Pre špecializáciu „Ekonómia a právo“ sa vykonávajú 4 písomné testy: kontrola všeobecných požiadaviek na odbornú prípravu (základy ekonómie a ekonómie), z jedného z cudzích jazykov, histórie a spoločenských vied, logiky.

Skúšky: 17.03 - 31.06.2024

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena – 32 eur*

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur*

*Špeciálna prihláška „Ekonomika a právo“ stojí 60 eur a musíte podať samostatnú prihlášku.

Obchodné a priemyselné
fakulty

Obchodná a priemyselná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je vzdelávacím a výskumným ústavom, ktorý poskytuje vzdelávanie vo vedných odboroch súvisiacich s obchodom. Fakulta pripravuje odborníkov na stáže v medzinárodných obchodných a priemyselných organizáciách, ako aj vo vládnych agentúrach.

Bakalár

– Podnikanie v oblasti obchodu
– Podnikanie v oblasti cestovného ruchu a služieb
- Medzinárodný obchod

majster

- Marketing a riadenie predaja
- Medzinárodný obchodný manažment
- Manažment cestovného ruchu

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky (17.06.-21.06.2024):

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov zameraných na prácu so všetkými druhmi sociálno-ekonomických informácií. Hlavným cieľom fakulty je pripravovať sociálne a ekonomické stratégie, rozhodovať sa pri problémoch a vypracovávať prognózy v sociálno-ekonomickej sfére. Absolventi fakulty sa uplatňujú ako analytici, štatistici a prognostici, manažéri, audítori, účtovníci a často pracujú vo vysokých funkciách verejnej správy.

Bakalár

– Ekonomická informatika
– Manažérske (manažérske) rozhodovanie
- účtovníctvo (účtovníctvo)

majster

– poistný matematik
- správa informácií (manažment)
– Operačný výskum a ekonometria
– Štatistické techniky v ekonómii
- Účtovníctvo a audit

Doktorandské štúdium

– Ekonometria a operačný výskum
– Kvantitatívne metódy v ekonómii
- účtovníctvo (účtovníctvo)

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky (17.06.-21.06.2024):

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

- Písomný test na znalosť jedného z cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina)

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 6.10.2024, cena - 32 eur

fakulta
biznis manažment

Pôvodná orientácia fakulty bola zameraná na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva, v súčasnosti je pedagogická a výskumná činnosť fakulty zameraná na riadenie všetkých typov podnikov. Fakulta je členená do 5 katedier - katedra podnikovej ekonomiky, manažmentu, podnikových financií, riadenia výroby a logistiky a katedra informačného manažmentu.

Bakalár

– Ekonomika a riadenie podniku

majster

– Podniková ekonomika
- generálny manažment (manažment)

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky (17.06.-21.03, 24.03.2024):

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur

Medzinárodná fakulta
vzťahy

Fakulta medzinárodných vzťahov vznikla ako najmladšia katedra Ekonomickej univerzity. Hlavným poslaním fakulty je kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa prípravu odborníkov v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, svetovej ekonomiky, medzinárodného práva, vzťahov Európskej únie, medzinárodnopolitických problémov modernej diplomatickej praxe, protokolu. Osobitná pozornosť sa venuje jazykovej príprave.

Bakalár

– Medzinárodné hospodárske vzťahy

majster

– Ekonomická diplomacia

Doktorandské štúdium

– Medzinárodné hospodárske vzťahy

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky (17.06.-21.06.2024):

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 11.06., cena - 32 eur

fakulta
aplikované jazyky

Hlavným cieľom fakulty je poskytovať kvalitné vzdelanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetencie v dvoch cudzích jazykoch, základy ekonómie, práva a niektorých spoločenskovedných disciplín. Fakulta sa zameriava na rozvoj jazykových zručností a schopností. Interkultúrna komunikácia a interdisciplinárne prístupy k skúmanej problematike patria medzi znaky vzdelávacieho procesu, ktoré umožňujú absolventom fakulty široké uplatnenie na trhu práce. Ovládanie cudzích jazykov a získanie bikultúrnej či multikultúrnej kompetencie rozširuje možnosti človeka pri hľadaní prestížneho zamestnania.

Bakalársky titul

Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia v možných kombináciách:
– anglický a nemecký jazyk
- angličtina a francúzština
- angličtina a španielčina
- nemčina a francúzština
- nemčina a španielčina

Magisterský stupeň

Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia v možných kombináciách:
– anglický a nemecký jazyk
- angličtina a francúzština
- angličtina a španielčina
- nemčina a francúzština
- nemčina a španielčina

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač je povinný absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy pre plnohodnotné štúdium v slovenskom jazyku vo vybranom odbore.

Skúšky:

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

– Písomný test na znalosť dvoch cudzích jazykov (treba si vybrať jednu z možných kombinácií):
1) anglický a nemecký jazyk
2) Angličtina a francúzština
3) angličtina a španielčina
4) angličtina a ruština
Angličtina musí byť na úrovni B2, druhý cudzí jazyk podľa vášho výberu musí byť na úrovni A1.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur

Katedra ekonomiky
podnikania v Košiciach

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach pripravuje budúcich ekonómov pre podniky a štátne orgány. Učebný plán fakulty je zameraný na potreby trhu práce, kde budú žiadaní vysokokvalifikovaní odborníci. Podľa posledných údajov sa fakulta stala najvýznamnejším centrom v regióne východného Slovenska v oblasti prípravy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a iných inštitúcií.

Bakalár

– Ekonomika a riadenie podniku
- Podnikový manažment (obchod)

majster

– Finančné riadenie spoločnosti
– Obchod a marketing

Doktorandské štúdium

– Ekonomika a riadenie podniku

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky:

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných požiadaviek na školenie

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 32 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00