Ekonomická univerzita
v Bratislave

O vzdelávacej inštitúcii

Ekonomická univerzita v Bratislave je jednou z najlepších univerzít na svete so zameraním sa na programy ekonomického vzdelávania, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Je to jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti ekonomiky a manažmentu vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia 

Popri štúdiu v slovenskom jazyku majú študenti možnosť študovať vybrané študijné programy aj v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Ročne ponúka univerzita študentom viac ako 150 predmetov vo viacerých svetových jazykoch, študenti majú možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí. 

Zoznam fakúlt

Fakulta
jazykov

Jedna z najúspešnejších ekonomických fakúlt na Slovensku. Okrem študijných programov akreditovaných fakultou ponúka fakulta aj spoločné študijné programy s Právnickou fakultou Univerzity Komenského – ekonomika a právo a ekonómia. Na magisterskom stupni poskytuje fakulta aj možnosť študovať rôzne programy v anglickom jazyku. Zahraničné mobility študentov a pedagógov prispievajú k rozvoju medzinárodnej spolupráce, ako aj k skvalitneniu práce fakulty.

Bakalárske študijné programy

– Aplikovaná ekonómia (aj v angličtine)
– Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (aj v angličtine)
– Manažment verejných politík
– Ekonomika a právo (spoločný program s UK v Bratislave)


Inžinierske študijné programy

– Aplikovaná ekonómia (aj v angličtine)
– Financie a dane (aj v angličtine)
– Finančné trhy a investície
– Manažment verejných politík
– Ekonomika a právo (spoločný program s UK v Bratislave)


Doktorandské štúdium

– Financie

- ekonómia (v angličtine)

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte absolvovať písomný test zo znalosti slovenského jazyka.

Prijímacie skúšky:

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

- Písomný test z jedného z cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina)

Pre odbor „ekonómia a právo“ sa vykonávajú 4 písomné testy: kontrola všeobecných študijných predpokladov (základy ekonómie a ekonomiky), z jedného z cudzích jazykov, histórie a náuky o spoločnosti, logiky.

Prijímacie skúšky: 17.03 - 31.06.2024

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena - 40 eur*
Inžinierske vzdelanie - prihlášky prijímame do 30.4.2024, cena - 40 eur*
Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 13.0.2024, cena - 40 eur.

*Špeciálna prihláška „ekonomika a právo“ – 60 eur a musíte podať samostatnú prihlášku, prihláška na študijné programy v anglickom jazyku – 90 eur.

Obchodná
fakulta

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je vzdelávacím a výskumným ústavom, ktorý poskytuje vzdelávanie vo vedných odboroch súvisiacich s obchodom. Fakulta pripravuje odborníkov na stáže v medzinárodných obchodných a priemyselných organizáciách, ako aj vo vládnych agentúrach.

Bakalárske študijné programy

– Podnikový obchod a marketing (Corporate Business and Marketing v angličtine)
– Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
- Medzinárodné podnikanie

Inžinierske študijné programy

- Marketingový a obchodný manažment (aj v angličtine)
- Manažment medzinárodného obchodu
- Manažment cestovného ruchu (aj v angličtine)

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termín konania prijímacej skúšky: 17. – 21.6.2024

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov zameraných na prácu so všetkými druhmi sociálno-ekonomických informácií. Hlavným cieľom fakulty je pripravovať sociálne a ekonomické stratégie, rozhodovať sa pri problémoch a vypracovávať prognózy v sociálno-ekonomickej sfére. Absolventi fakulty sa uplatňujú ako analytici, štatistici a prognostici, manažéri, audítori, účtovníci a často pracujú vo vysokých funkciách verejnej správy.

Bakalárske študijné programy

– Data Science v ekonómii
– Hospodárska informatika
- účtovníctvo

Inžinierske študijné programy

– Aktuárstvo
- Informačný manažment
– Data Science v ekonómii
- Účtovníctvo a audítorstvo

Doktorandské štúdium

– Data Science v ekonómii
- účtovníctvo

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termín konania prijímacej skúšky: 17. – 21.6.2024

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

- Písomný test na znalosť jedného z cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina)

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 40 eur

Inžinierske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 6.10.2024, cena - 40 eur

Fakulta
manažmentu

Pôvodná orientácia fakulty bola zameraná na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva, v súčasnosti je pedagogická a výskumná činnosť fakulty zameraná na riadenie všetkých typov podnikov. Fakulta je členená do 5 katedier – katedra podnikovej ekonomiky, manažmentu, podnikových financií, riadenia výroby a logistiky a katedra informačného manažmentu.

Bakalárske študijné programy

– Ekonomika a manažment podniku (Business Economics and Management v angličtine)

Inžinierske študijné programy

– Ekonomika podniku
- Všeobecný manažment

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termín konania prijímacej skúšky: 17. – 21.6.2024

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 40 eur

Inžinierske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Fakulta medzinárodných
vzťahov

Fakulta medzinárodných vzťahov vznikla ako najmladšia fakulta Ekonomickej univerzity. Hlavným poslaním je kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa prípravu odborníkov v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, svetovej ekonomiky, medzinárodného práva, vzťahov Európskej únie, medzinárodnopolitických problémov modernej diplomatickej praxe, protokolu. Osobitná pozornosť sa venuje jazykovej príprave.

Bakalárske študijné programy

– Medzinárodné ekonomické vzťahy (aj v angličtine)

Inžinierske študijné programy

– Hospodárska diplomacia (aj v angličtine)

Doktorandské štúdium

– Medzinárodné ekonomické vzťahy (aj v angličtine)

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termín konania prijímacej skúšky: 17. – 21.6.2024

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 10.06., cena - 40 eur

Fakulta
aplikované jazyky

Hlavným cieľom fakulty je poskytovať kvalitné vzdelanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetencie v dvoch cudzích jazykoch, základy ekonómie, práva a niektorých spoločenskovedných disciplín. Fakulta sa zameriava na rozvoj jazykových zručností a schopností. Interkultúrna komunikácia a interdisciplinárne prístupy k skúmanej problematike patria medzi také znaky vzdelávacieho procesu, ktoré umožňujú absolventom fakulty široké uplatnenie na trhu práce. Ovládanie cudzích jazykov a získanie bikultúrnej či multikultúrnej kompetencie rozširuje možnosti absolventa pri hľadaní prestížneho zamestnania.

Bakalárske štúdium

Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia v možných kombináciách:
– francúzština, angličtina, slovenčina
– nemčina, angličtina, slovenčina
– španielčina, angličtina, slovenčina

Magisterské štúdium 

Cudzie jazyky a medzikultúrna komunikácia v možných kombináciách:
– francúzština, angličtina, slovenčina
– nemčina, angličtina, slovenčina
– španielčina, angličtina, slovenčina

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač je povinný absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy pre plnohodnotné štúdium v slovenskom jazyku vo vybranom odbore.

Skúšky: 17.06.-21.06.24

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

– Písomný test na znalosť dvoch cudzích jazykov (treba si vybrať jednu z možných kombinácií):
– anglický a nemecký jazyk
- angličtina a francúzština
- angličtina a španielčina
Angličtina musí byť na úrovni B2, druhý cudzí jazyk podľa vášho výberu musí byť na úrovni A1.

Termíny prihlášok: 

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Fakulta ekonomiky
v Košiciach

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach pripravuje budúcich ekonómov pre podniky a štátne orgány. Učebný plán fakulty je zameraný na potreby trhu práce, kde budú žiadaní vysokokvalifikovaní odborníci. Podľa posledných údajov sa fakulta stala najvýznamnejším centrom v regióne východného Slovenska v oblasti prípravy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a iných inštitúcií.

Bakalárske študijné programy

– Ekonomika a manažment podniku (Business Economics and Management v angličtine)
- Obchodné podnikanie

Inžinierske študijné programy

– Finančné riadenie podniku (KE, MI)
– Podnikový obchod a marketing (Corporate Business and Marketing v angličtine)

Doktorandské štúdium

– Ekonomika a manažment podniku (Business Economics and Management v angličtine)

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky: 17.06.-21.06.2024

– Písomný test zo znalosti slovenského jazyka

– Písomný test na overenie všeobecných študijných predpokladov

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 40 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 6.10.2024, cena - 40 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00