Zamestnanosť

pre lekárov

Nájdite si prácu – naštartujte úspešnú kariéru

Nájdite si prácu – začnite
úspešnú kariéru

OTVORENÉ voľných pracovných miest

Anestéziológ

rádiológ

Brušný chirurg

Gynekológ

Pediater

Dermatológ

Bratislava, prax od 5 rokov

Anestéziológ

rádiológ

Brušný chirurg

Gynekológ

Pediater

Dermatológ

Bratislava, prax od 5 rokov

Lekárska profesia je žiadaná na celom svete – to je fakt. Výnimkou v tomto smere nie je ani Slovensko, jedna z krajín Európskej únie. Ukrajinskí špecialisti sú tu vítaní a ponúkajú im slušné pracovné podmienky.

Oficiálne spolupracujeme s nemocnicami
po celom Slovensku

Nájsť pre nich zdravotnícky personál – lekárov, sestry, laborantky. Upozorňujeme, že neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky za registráciu, konzultácie a pod. Po prijatí do zamestnania, podpísaní pracovnej zmluvy a získaní povolenia na pobyt nám zamestnávateľ vyplatí províziu.

Budeme s vami
vo všetkých štádiách zamestnania

  pomoc pri papierovaní a nostrifikácii

organizovanie pohovorov s nemocnicami a riešenie všetkých otázok súvisiacich so zamestnaním

pomoc pri príprave na predloženie dokladov na slovenský konzulát na získanie povolenia na prechodný pobyt

Poskytujeme Vám možnosť navštevovať naše kurzy slovenského jazyka pre odborných lekárov

Pomôžeme vám zorganizovať vaše sťahovanie za prácou na Slovensko

aj po vašom zamestnaní sme vždy v kontakte a pripravení vám pomôcť.

Ako získať práca lekára
na Slovensku?

Ak ste lekárske vzdelanie získali mimo Európskej únie, budete musieť potvrdiť svoju kvalifikáciu absolvovaním nostrifikačnej procedúry a nasledujúcich etáp.

Hlavné etapy

Vyplňte životopis vo forme dotazníka podľa vzoru (vzor je poskytnutý), následne váš životopis preložíme do slovenčiny a pošleme do nemocníc na posúdenie. Po preštudovaní vášho životopisu zamestnávateľ pochopí, či sa pre neho hodíte a či sa oplatí naplánovať si pohovor.

Nostrifikácia je uznávanie zahraničných diplomov školského, vyššieho a postgraduálneho odborného vzdelania. Na Slovensku je nostrifikácia diplomu nevyhnutnou podmienkou tak pre zamestnanie v odbore, ako aj pre pokračovanie v štúdiu. O súlade vysokoškolského vzdelávania s normami slovenskej legislatívy rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konanie o preskúmaní dokladov a uznaní dokladu o vzdelaní môže trvať až 90 dní. V prípade potreby má ministerstvo právo vyžiadať si od žiadateľa ďalšie doklady podľa vlastného uváženia.

Čo je potrebné na nostrifikáciu diplomu?

Na nostrifikáciu diplomu stačí pripraviť nižšie uvedené dokumenty a poslať ich na Ministerstvo školstva SR. Sme pripravení pomôcť v tomto procese a vaše dokumenty sa potom zaručene dostanú na správny odbor ministerstva.

 1. List so žiadosťou (vo forme dotazníka). Ide o sprievodný list, ktorý je povinným dokladom pri žiadosti o nostrifikáciu diplomu. Agentúra pripravuje uvedený list.
 2. Dotazník (Je poskytnutý formulár žiadosti). Vyplnené v ruštine. Údaje z dotazníka sa používajú na zostavenie žiadosti.
 3. Kópia vnútorného pasu (všetky strany). NEPOTREBUJETE certifikáciu ani preklad.
 4. Kópia zahraničného biometrického pasu (prvá strana). NEPOTREBUJETE certifikáciu ani preklad.
 5. Notársky overená kópia dokumentov o získaní stredoškolského vzdelania (ukončenie školy/vysokej školy/školy).
 6. Notárom overená kópia diplomu a jeho príloha o získaní lekárskeho vzdelania u APOSTILLE, po ktorej licencovaný preklad do slovenského jazyka. (Najskôr musíte prejsť procesom apostilizácie diplomu a prihlášky, potom si z týchto dokumentov vyhotoviť overené kópie a potom notársky overené kópie preložiť do slovenčiny).

  Pozor: Prihláška musí obsahovať zoznam študovaných predmetov, počet hodín v jednotlivých predmetoch a známku.

 7. Oficiálne potvrdenie Ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva, že vysoká škola, ktorá diplom vydala, má licenciu na poskytovanie zdravotníckeho vzdelávania (osvedčenie o akreditácii).
 8. Splnomocnenie pre nášho zamestnanca (na vedenie obchodu a pomoc pri nostrifikácii) – poskytuje sa vzor.
 9. Úhrada servisného poplatku – 100 eur. Ide o oficiálny poplatok Ministerstva školstva SR. Platiť môžete na náš bankový účet bankovým prevodom. 
 10. Platba za odoslanie dokumentov na Slovensko (poštové služby - letecké doručenie). Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom.

Dôležitou podmienkou úspešnej práce na Slovensku je znalosť slovenského jazyka. Pre našich kandidátov zabezpečujeme prípravné kurzy v slovenskom jazyku.

Slovenské kliniky v súčasnosti zaviedli pre uchádzačov dochádzajúcich do práce novú povinnú požiadavku - znalosť slovenského jazyka aspoň na základnej úrovni A1.
 
Slovenský jazyk sa na pohovor zatiaľ nevyžaduje, ale po príchode do práce musíte zamestnávateľovi preukázať, že ste sa na nástup do práce pripravili a jazyk sa začali učiť vopred. Je to nevyhnutné pre rýchlejšiu adaptáciu a schopnosť efektívne komunikovať s kolegami a pacientmi. 
Keď absolvujete pohovor a predložíte konzulátu doklady na povolenie pobytu, nemocnica vám poskytne PRISL'UB NA PRIJATIE - prísľub zamestnania.
Po príchode na Slovensko podpíšete na mieste so zamestnávateľom pracovnú zmluvu. A po príchode má zamestnávateľ právo odmietnuť podpísať pracovnú zmluvu, ak nevidí náležitú úroveň jazykových znalostí.
 
Preto Vám ponúkame školenie v slovenskom jazyku v našich kurzoch špeciálne organizovaných pre našich kandidátov.
– Triedy sa konajú online na našej video platforme;
– Trvanie – 100 akademických hodín (3-krát týždenne po 2 hodiny (každá 60 minút), večer) – to je približne 3 mesiace. Rozvrh je flexibilný a môže sa meniť podľa potrieb účastníkov.
– na kurzoch sa naučíte základy všeobecného slovenského jazyka a všeobecného slovenského medicínskeho jazyka. 

Dôrazne odporúčame, aby ste pri kurzoch venovali náležitú pozornosť učeniu jazyka, nevynechávali hodiny a robili všetko, čo od vás lektor požaduje. 

Od 1. januára 2016 sú lekári všetkých špecializácií (vrátane zubných lekárov, protetikov, farmaceutov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov) povinní absolvovať skúšku na potvrdenie kvalifikácie. Jednou z povinných podmienok pre prácu v zdravotníctve je v zmysle zákona znalosť štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon tejto činnosti. Týka sa to zahraničných odborníkov, ktorí majú v úmysle vykonávať lekársku prax na Slovensku, vrátane tých, ktorí chcú poskytovať služby súvisiace s lekárskou a sanitárnou starostlivosťou.

Kvalifikačná skúška sa koná 2x ročne (na jar a na jeseň) na Ministerstve školstva SR a niektorej zo zdravotníckych univerzít SR. Výber vysokej školy vykonáva ministerstvo školstva.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Skúška pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej.

PÍSOMNÁ ČASŤ SKÚŠKY

Počet otázok: 100.

Otázky formou testu a otvorených otázok.

 • 80 otázok k tematickým sekciám: všeobecné lekárstvo, gynekológia, chirurgia, pediatria;
 • 20 otázok k regulačnému a legislatívnemu rámcu zdravotníctva na Slovensku.

ÚSTNA ČASŤ SKÚŠKY

Ústna časť skúšky pozostáva zo živej komunikácie s členmi komisie, kde sa budú posudzovať rôzne prípady z lekárskej praxe a skúšaný musí nájsť riešenie problému a vysvetliť ho.

Poplatok za skúšku: 740 eur pre lekárov a 1180 eur pre zubárov (cena za jesennú skúšku 2021) (poplatok za službu).

Ak neuspejete na prvýkrát, môžete ísť na opakovanie, a ak tak urobíte do 12 mesiacov od dátumu prvého pokusu, v tomto prípade bude platba 50% z plnej ceny.

Ak bola úspešne zložená kvalifikačná skúška, musíte po nej zložiť aj skúšku na potvrdenie znalosti slovenského jazyka na úrovni potrebnej na vykonávanie pracovných činností.

Po nostrifikácii diplomu má lekár právo začať pracovať vo verejných alebo súkromných ambulanciách alebo nemocniciach na Slovensku. V tomto štádiu pôsobí lekár ako lekár všeobecného lekárstva bez špecializácie (ako asistent vedúceho lekára).

Mzda bude: 1000 eur/mesiac (čistý zárobok). Doplatky a odmeny sú možné za služobné povinnosti po dohode so zamestnávateľom.

Ak chcete pracovať ako odborný lekár, musíte prejsť fázou potvrdenia svojej skorej špecializácie. Táto etapa je dostupná až po absolvovaní kvalifikačnej skúšky a skúšky zo slovenského jazyka. 

Na uznanie musíte poskytnúť certifikáty a iné dokumenty potvrdzujúce vašu špecializáciu. Je dôležité, aby sa počet rokov školiaceho programu v krajine špecializácie a na Slovensku zhodoval. Špecializáciu je možné získať priamo na Slovensku na odporúčanie zamestnávateľa absolvovaním potrebných skúšok.

V prípade potreby vám zamestnávateľ pomôže s absolvovaním požadovanej praxe, absolvovaním akademických rozdielov a rozvíjaním ďalších vyhliadok na vašu spoluprácu s ním. Po potvrdení špecializácie lekárom alebo sestrou môžu pracovať samostatne ako špecialisti, poberať vyššie mzdy a rozvíjať sa vo svojom odbore.

Ak bude špecializácia potvrdená a uznaná na Slovensku, plat lekára bude minimálne 2000-2500 eur (čistý zárobok) + príplatky a odmeny za službu po dohode so zamestnávateľom.

Keď ste prešli všetkými fázami, plnohodnotný zdravotnícky pracovník na Slovensku

Podobný stránky

Zamestnanie sestry na Slovensku

Zamestnanie pre sestry Nájdite si prácu a naštartujte úspešnú kariéru Slovensko pozýva do práce sestry, ktoré majú docentské alebo bakalárske vzdelanie v odbore „Sestra“...

Pracovný pomer pre zdravotníckych laborantov na Slovensku

Zamestnanie lekárske laborant Nájdite si prácu a začnite úspešnú kariéru Vzdelanie: ukončené stredné odborné vzdelanie (lekárska vysoká škola) alebo vysokoškolské vzdelanie v špecializácii (zdravotná sestra). Vek: do 45 rokov...

Zamestnanie lekára na Slovensku: črty a perspektívy

Dopyt po zdravotníkoch je na Slovensku stabilne vysoký. Zahraniční špecialisti sú tu veľmi vítaní a ponúkajú sa im celkom slušné životné a pracovné podmienky. Hlavné otázky týkajúce sa zamestnanosti a sťahovania sa do krajiny zvážime nižšie.

Zamestnanie lekára na Slovensku: postup a znaky výkonu

Prečo sa práca lekára na Slovensku stala tak populárnou? Všetko sa vysvetľuje vstupom krajiny do schengenského priestoru. Po získaní prístupu k sľubnejším možnostiam v Európe začali miestni špecialisti opúšťať krajinu jeden po druhom. Preto sú miesta a v blízkej budúcnosti budú. 

Platovo sa nebavíme o globálnych sumách, no rátať môžete s 1 500 eurami a viac. 

Cenní sú najmä špecialisti s úzkym zameraním.

Práca lekára v zahraničí: registrácia 

Ako prebieha samotný postup?

Najprv musíte poslať svoj životopis na vhodné kliniky. Je veľmi dôležité, aby to bolo profesionálne a prezentovateľné.

Otvorenie súkromnej kliniky alebo kancelárie odporúčame tým, ktorí už v krajine nejaký čas žili a pochopili zvláštnosti mentality miestnych občanov.

Je veľmi dôležité naučiť sa jazyk.

Môžete byť superkvalifikovaným lekárom, ale bohužiaľ nebudete môcť neustále pracovať s prekladateľom.

Pre nostrifikáciu diplomu je tiež dôležité vedieť jazyk. 

Najprv ide o všeobecné potvrdenie, že práca lekára v Európe je vhodná, a potom nasleduje určenie súladu so špecializáciou. Ako? Zložením skúšky pred komisiou učiteľov z rôznych lekárskych univerzít. Všetci sú viac než lojálni a potrebujú špecialistov o nič menej, ako samotní špecialisti potrebujú túto prácu.

Ale požiadavky sú požiadavky.

Karta povolenia na pobyt na pozvanie zamestnávateľa, potvrdenie o diplome a skúškach

Ak sa už práca našla, môžete požiadať zamestnávateľa o pozvanie.    

Toto písomné potvrdenie so zárukou zamestnania sa predkladá na imigračnom oddelení (polícia) alebo na veľvyslanectve.

Rozhodnutie trvá 2-3 mesiace. Ak však (!!) potenciálny zamestnávateľ vo svojom pozývacom liste naznačí, že takýto zahraničný odborník je pre prácu v zdravotníckom zariadení veľmi dôležitý, že môže priniesť hmatateľné výhody spoločnosti na Slovensku, všetko pôjde rýchlejšie.

Ďalej, po získaní povolenia na pobyt sa posledné fázy začínajú v samotnej hostiteľskej krajine.

Je potrebné potvrdiť diplom. Na tento účel sa predkladá ministerstvu a prechádza overením.

Po overení začína vyšetrenie.

Uchádzač je povinný zložiť štátnu skúšku na jednej z lekárskych univerzít v krajine. Nedá sa dopredu vedieť, ktorý. Toto sa vyberá individuálne.

Tým, ktorí si vyberajú kurzy na prípravu, nebude na škodu vedieť, že štátna skúška sa skladá z týchto predmetov:

 • lekár;
 • všeobecné lekárstvo. 

Po zložení štátnej skúšky si môžete nostrifikovať diplom a potvrdiť znalosť slovenského jazyka.  

Pracovné vízum a povolenie na pobyt

Zahraničný uchádzač, ktorý si potvrdil kvalifikáciu, môže po zložení štátnej skúšky kontaktovať migračnú políciu a požiadať o povolenie na pobyt.

Upozorňujeme, že existuje aj modrá karta. Vydáva sa občanovi, ktorý je schopný významne prispieť k rozvoju krajiny (akákoľvek profesia dôležitá pre spoločnosť).

Na získanie povolenia na pobyt na prácu musí cudzinec uzavrieť predbežnú dohodu s prijímajúcou stranou, prediskutovať rozvrh a balík výhod. 

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!