univerzite
Konštantín Filozof

O vzdelávacej inštitúcii

Univerzita pomenovaná po Konštantína Filozofa v Nitre spĺňa štandardy modernej európskej univerzity, na ktorej sa realizujú vedecké úspechy. Univerzita patrí podľa svetového rebríčka medzi desať najlepších univerzít na Slovensku. Univerzita poskytuje široký výber vzdelávacích programov na všetkých troch stupňoch štúdia.  

UCF v Nitre pripravuje odborníkov v oblastiach, ako sú učiteľ predškolského veku, učiteľ základných, stredných a vysokých škôl, kultúrny špecialista, politológ, marketér, manažér cestovného ruchu, prekladateľ, novinár, etnológ, archeológ, historik, výtvarný kritik, fyzik, matematik, IT špecialista, psychológ, lekár, sociálny pracovník atď. Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme výlučne podľa akreditovaných študijných programov. Prijatie na väčšinu odborov bez prijímacích skúšok, ale s povinnou znalosťou slovenského jazyka.

Zoznam fakúlt

filozofickej fakulty

Filozofická fakulta ponúka vzdelávanie v humanitných, spoločenských a filologických vedách. Na fakulte sa pripravujú odborníci z oblasti vedy, kultúry, médií, umenia, histórie, verejnej správy, ako aj vysokokvalifikovaní prekladatelia. Fakulta zabezpečuje aj vzdelávanie učiteľov na druhom stupni základného vzdelávania.

BAKALÁRKA

- Angličtina

– Aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce

– archeológia

– Redakčná a vydavateľská prax

- Estetika

– Etnológia

– Filozofia

- Príbeh

– kulturológia

– Marketingová komunikácia a reklama

– Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

- Politická veda

– Manažment kultúry a cestovného ruchu

– Ruský jazyk v medzikultúrnej a obchodnej komunikácii

– Žurnalistika

Medziodborové študijné programy:

– História – Archeológia

– História – Filozofia

– Politológia – Filozofia

– Ruský jazyk v medzikultúrnej a obchodnej komunikácii – Filozofia

– Žurnalistika – História

Preklad a tlmočenie (prekladateľ) v kombinácii s 2 možnými jazykmi:

– anglický jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra

- ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra

– španielsky jazyk a kultúra

Vyučovacie predmety v kombinácii s 2 možnými disciplínami:

- anglický jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

– španielsky jazyk a literatúra

– Estetická výchova

– Etická výchova

- Príbeh

- Náboženstvo

– slovenský jazyk a literatúra

– Výchova k občianstvu

MAJSTER

– Angličtina v profesionálnej komunikácii

– Aplikovaná etika – etické skúmanie a etické konzultácie

– archeológia

– Redakčná a vydavateľská prax

- Estetika

– Etnológia

– Filozofia

- Príbeh

– kulturológia

– Marketingová komunikácia a reklama

– Muzeológia

- Politická veda

– Manažment kultúry a cestovného ruchu

– Ruský jazyk v medzikultúrnej a obchodnej komunikácii

– Žurnalistika

Preklad a tlmočenie (prekladateľ) v kombinácii s 2 možnými jazykmi:

– anglický jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra

- ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra

– španielsky jazyk a kultúra

Vyučovacie predmety v kombinácii s 2 možnými disciplínami:

- anglický jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

– španielsky jazyk a literatúra

– Estetická výchova

– Etická výchova

- Príbeh

- Náboženstvo

– slovenský jazyk a literatúra

– Výchova k občianstvu

DOKTORSKÝ KURZ

- Angličtina

– archeológia

- Estetika

- Etika

– Etnológia

– kulturológia

– Marketingová komunikácia a reklama

– slavistika – slovanské jazyky

– Slovenské dejiny

– Literárna teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

– Prekladateľstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Existuje prijímacia skúška na špecializáciu „Marketingová komunikácia a reklama“.

*Pri nástupe na odbor „žurnalistika“ sa bude brať do úvahy známka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka a je potrebné ovládať slovenský jazyk na úrovni B2.

*Pri zápise do odboru „Editorská a vydavateľská prax“ a odborov súvisiacich s vyučovaním predmetov v kombinácii musíte ovládať slovenský jazyk na úrovni B2.

*Pri prihláške na odbor „Angličtina“ a „Výučba anglického jazyka a literatúry v kombinácii“ sa budú brať do úvahy známky z angličtiny.

*Pri zadávaní odborov súvisiacich s prekladom a tlmočením cudzích jazykov budú zohľadnené niektoré odborné predmety a je potrebné ovládať slovenský jazyk a odborný jazyk na úrovni B2.

*Pri zápise do odborov súvisiacich s výučbou cudzích jazykov v kombinácii musíte ovládať profilový jazyk na úrovni B1.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30. marca 2024, cena - 25 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 25 eur

fakulta
prírodné vedy

Fakulta má dlhoročnú tradíciu prípravy učiteľov prírodných vied, matematiky a informatiky. V rámci slovenského vysokého školstva a v spolupráci s ďalšími fakultami vysokých škôl ponúka Fakulta prírodných vied a informatiky najväčší výber učebných odborov. Fakulta má k dispozícii moderné učebne a laboratóriá, čo poskytuje možnosť absolvovať odbornú prax počas štúdia.

BAKALÁRKA

– Aplikovaná ekológia a environmentálne štúdie

- Aplikovaná informatika

– Biológia

– Fyzika

– Geografia v regionálnom rozvoji

– Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonomike a financiách

– Vyučovanie biológie v kombinácii

– Vyučovanie chémie v kombinácii

– Vyučovanie ekológie v kombinácii

– Vyučovanie fyziky v kombinácii

– Kombinovaná výučba informatiky

– Vyučovanie geografie v kombinácii

– Vyučovanie matematiky v kombinácii

– Vyučovanie odborných ekonomických disciplín v kombinácii

MAJSTER

- Aplikovaná informatika

– Biológia

– Ekologický výskum v krajinnom plánovaní a praxi

- Fyzika materiálov

– Geografia v regionálnom rozvoji

– Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonomike a financiách

– Vyučovanie biológie v kombinácii

– Vyučovanie chémie v kombinácii

– Vyučovanie ekológie v kombinácii

– Vyučovanie fyziky v kombinácii

– Kombinovaná výučba informatiky

– Vyučovanie geografie v kombinácii

– Vyučovanie matematiky v kombinácii

– Vyučovanie odborných ekonomických disciplín v kombinácii

DOKTORSKÝ KURZ

- Aplikovaná informatika

- Molekulárna biológia

– Ekológia

- Fyzika materiálov

– Teória vyučovania chémie

– Teória vyučovania matematiky

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijatie bez prijímacích skúšok

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 25 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 25 eur

Fakulta soc
vedy a zdravie

Fakulta ponúka vysokoškolské vzdelanie v odboroch ako psychológia, sociálna práca, sociálne služby, ošetrovateľstvo a urgentná medicína. Fakulta má možnosť obhájiť a získať titul v dvoch pedagogických odboroch – psychológia a sociálna práca. Jednou z výhod štúdia na fakulte je podpora absolventov v budúcom zamestnaní, vďaka praxi v zdravotníckych zariadeniach. Absolventi sa môžu uplatniť ako mladší zdravotnícky personál, ako aj v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb.

BAKALÁRKA

- Sociálna práca

- Núdzová lekárska starostlivosť

– Ošetrovateľstvo

- Psychológia

MAJSTER

– Aplikovaná sociálna práca

- Psychológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Povinnou súčasťou prijímacieho konania pre všetky odbory je úspešné zloženie skúšky zo slovenského jazyka.

V odbore „Ošetrovateľstvo“ a „Urgentná zdravotná starostlivosť“ je potrebné poskytnúť lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Špecializácia „Urgentná zdravotná starostlivosť“ vyžaduje prijímaciu skúšku vo forme testovania fyzických schopností.

Ak chcete zvýšiť svoje šance na vstup do špecializácie, musíte zložiť jednotnú štátnu skúšku z určitých predmetov:

  1. Psychológia: Jednotná štátna skúška z biológie (alebo matematiky) a angličtiny.
  2. Sociálna práca: Jednotná štátna skúška z cudzích jazykov (slovenčina, angličtina, francúzština, nemčina, ruština), na výber 2 v poradí, v akom sú uvedené.
  3. Ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť: Jednotná štátna skúška z biológie a cudzieho jazyka na výber v poradí, v akom sú uvedené (angličtina, nemčina, francúzština).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 25 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Stredná fakulta
Európsky
výskumu

Fakulta je zameraná na výchovu širokých odborníkov z rôznych oblastí kultúry, verejnej správy, vedeckého výskumu, cestovného ruchu s dôrazom na štúdium cudzích jazykov. Fakulta ponúka aj vzdelávacie programy v oblasti školskej pedagogiky.

BAKALÁRKA

– maďarský jazyk – slovenský bilingválny mediátor

– Predškolská a základná pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

– Regionálny cestovný ruch

– Stredoeurópsky vedecký výskum

– Preklad a tlmočenie (prekladateľ) maďarského jazyka a kultúry v kombinácii

– Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry v kombinácii

MAJSTER

– maďarčina v dvojjazyčnej administratívnej komunikácii

– Regionálny manažment cestovného ruchu

– Stredoeurópsky vedecký výskum

– Príprava učiteľov pre základné vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

– Preklad a tlmočenie (prekladateľ) maďarského jazyka a kultúry v kombinácii

– Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry v kombinácii

DOKTORSKÝ KURZ

– Stredoeurópsky vedecký výskum

– Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 25 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 25 eur

Pedagogickej fakulty

Pedagogická fakulta je zameraná na výchovu odborníkov v programoch rôznych odborov - pedagogika, dejiny umenia.Predmety fakulty súvisia s praktickým vyučovaním, pedagogikou predškolského a základného vzdelávania. Okrem toho fakulta pripravuje odborníkov nielen v pedagogických programoch, ale dáva absolventom možnosť uplatniť sa na úrovni štátnej a verejnej správy, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, športu a rekreácie, hudby, mimoškolského vzdelávania, súkromnej a ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

BAKALÁRKA

– andragogika

– Pedagogika a školstvo

– Predškolská a primárna pedagogika

– Špeciálna pedagogika a pedagogika pre ľudí s poruchami učenia

– Šport a rekreácia

- Vyučovanie anglického jazyka a literatúry

- Vyučovanie hudobného umenia

- Tréning učiteľov

- Výtvarná výchova

Vyučovacie predmety v kombinácii (na výber 2 predmety):

- Vyučovanie anglického jazyka a literatúry

- Vyučovanie hudobného umenia

– Vyučovanie pedagogiky

- Vyučovanie psychológie

- Technológia výučby

– Vyučovanie telesnej výchovy

– Vyučovanie výtvarného umenia

Vyučovanie predmetov v kombinácii (jeden na výber):

- Hudobné umenie

– Pedagogika

- Psychológia

- Technológia

- Telesná výchova

- čl

(+ jedno z nasledujúcich):

– Biológia

– Ekológia

– Estetická výchova

– Etická výchova

– francúzsky jazyk a literatúra

– Fyzika

– Geografia

- Príbeh

– Chémia

- Počítačová veda

– maďarský jazyk a literatúra

- Matematika

- Náboženstvo

– nemecký jazyk a literatúra

– Odborné ekonomické predmety

- ruský jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra

– španielsky jazyk a literatúra

– taliansky jazyk a literatúra

– Občianska výchova

MAGIST

– anglický jazyk a kultúra

– andragogika

- Hudba a zvukový dizajn

– Vzdelávanie a riadenie štátnej správy

– Pedagogika a školstvo

– Špeciálna pedagogika a pedagogika pre ľudí s poruchami učenia – poradenstvo

– Šport a rekreácia

– Učiteľstvo pre základné vzdelávanie

- Vyučovanie anglického jazyka a literatúry

- Vyučovanie hudobného umenia

– Vyučovanie hudobného a dramatického umenia

- Technológia výučby

- Výtvarná výchova

Vyučovacie predmety v kombinácii (na výber 2 predmety):

- Vyučovanie anglického jazyka a literatúry

- Vyučovanie hudobného umenia

– Vyučovanie pedagogiky

- Vyučovanie psychológie

- Technológia výučby

– Vyučovanie telesnej výchovy

– Vyučovanie výtvarného umenia

Vyučovacie predmety v kombinácii (jeden na výber):

- Hudobné umenie

– Pedagogika

- Psychológia

- Technológia

- Telesná výchova

- čl

(+ jedno z nasledujúcich):

– Biológia

– Ekológia

– Estetická výchova

– Etická výchova

– francúzsky jazyk a literatúra

– Fyzika

– Geografia

- Príbeh

– Chémia

- Počítačová veda

– maďarský jazyk a literatúra

- Matematika

- Náboženstvo

– nemecký jazyk a literatúra

– Odborné ekonomické predmety

- ruský jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra

– španielsky jazyk a literatúra

– taliansky jazyk a literatúra

– Občianska výchova

DOKTORSKÝ KURZ

– andragogika

– Didaktika anglického jazyka a literatúry

– Didaktika technických predmetov

– Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

– Pedagogika

– Predškolská a primárna pedagogika

– Športová výchova

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*V odboroch: „Šport a rekreácia“, „Výučba hudobného umenia“, „Výučba hudobno-dramatického umenia“, „Výtvarná výchova“ a „Telesná výchova“ sa koná prijímacia skúška.

Pri zápise do odborov súvisiacich s cudzími jazykmi je potrebné ovládať jazyk na úrovni B1.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 25 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 25 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 25 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00