Technická
Univerzita TUKE

O vzdelávacej inštitúcii

Technická univerzita v Košiciach je na 2. mieste medzi najlepšími univerzitami na Slovensku. TUKE ponúka široké spektrum technických odborov, vrátane Leteckej fakulty (jedinej na Slovensku otvorenej pre cudzincov). 

Výberom tejto univerzity budete mať možnosť stať sa súčasťou rôznych vedecko-výskumných projektov. Pohodlné vzdelávacie podmienky a skvelé pracovné vyhliadky v prestížnych spoločnostiach priťahujú mnoho uchádzačov z krajín SNŠ.

Zoznam fakúlt

Mechanické inžinierstvo
fakulty

Strojnícka fakulta je jednou z popredných zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. V hodnotení „Top 100 najperspektívnejších odborov na Slovensku“ je zaradených 22 študijných programov. Fakulta má vysoké percento zamestnávania zahraničných absolventov. 90% vzdelávacie smery fakulty umožňujú študentom získať motivačné štipendium.

bakalár (I stupeň)

- Výroba automobilov
- Kvalita a bezpečnosť
– Počítačové inžinierstvo
– Priemyselná mechatronika
- Priemyselné inžinierstvo
- protetika a ortopédia
– Obchodný manažment a ekonomika
- Mechanické inžinierstvo
– Technológie, riadenie a inovácie strojárskej výroby

Inžinier (II. stupeň)

- Výroba automobilov
– Bezpečnosť technických systémov
- Biomedické inžinierstvo
– Dopravné technológie a logistika
– energetické stroje a zariadenia
- Enviromentálne inžinierstvo
– Počítačové inžinierstvo
– Priemyselná mechatronika
- Priemyselné inžinierstvo
– Obchodný manažment a ekonomika
– Robotika a robotické technológie
– Strojárske technológie
- Mechanické inžinierstvo

Doktorandské štúdium (III. stupeň)

- Aplikovaná mechanika
– Časti a mechanizmy strojov
– energetické stroje a zariadenia
- Enviromentálne inžinierstvo
- Kvalita a bezpečnosť
– Priemyselná mechatronika
- Priemyselné inžinierstvo
– Strojárske technológie a materiály
- Technológia výroby
- Biomedické inžinierstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 30 eur

Letecká fakulta

Fakulta letectva bola založená v roku 2005. Napriek krátkej dobe svojej existencie má fakulta bohaté skúsenosti s výcvikom pilotov v rôznych oblastiach. Trénuje leteckých špecialistov, aby sa stali profesionálnymi pilotmi, riadiacimi letovej prevádzky, technikmi údržby lietadiel pre lietadlové lode, motory a systémy avioniky, ako aj pilotmi pre civilné a vojenské letectvo. Moderné a obľúbené školiace programy plne odrážajú požiadavky európskej leteckej legislatívy, ktorá absolventom umožňuje pracovať nielen v Európe, ale na celom svete.

Bakalár (I etapa)

– Hutníctvo
– Materiály
– Recyklácia a likvidácia odpadu

Inžinier (II. stupeň)

– Hutníctvo
- Náuka o materiáloch
– Recyklácia a likvidácia odpadu

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 26.5.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 26.5.2024, cena - 20 eur

Fakulta materiálov,
hutníctvo
a spracovanie

Fakulta materiálov, metalurgie a spracovania vyškolila viac ako 4 600 inžinierov, z toho 110 zahraničných odborníkov. Študenti fakulty študujú v najlepších laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať v zahraničí, čo študentom umožňuje spolupracovať s prestížnymi spoločnosťami po celom svete ešte počas štúdia. Fakulta zameriava svoj výskum a výučbu na potreby a požiadavky firiem v tomto odvetví. Absolventi fakulty pracujú v profesiách: technológ, technický manažér v rôznych výrobných a obchodných podnikoch, projekčných kanceláriách a výskumných organizáciách.

Bakalár (I etapa)

– Hutníctvo
– Materiály
– Recyklácia a likvidácia odpadu

Inžinier (II. stupeň)

– Hutníctvo
- Náuka o materiáloch
– Recyklácia a likvidácia odpadu

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 30.06.2024, cena - 20 eur

Stavebná fakulta

Fakulta materiálov, metalurgie a spracovania vyškolila viac ako 4 600 inžinierov, z toho 110 zahraničných odborníkov. Študenti fakulty študujú v najlepších laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať v zahraničí, čo študentom umožňuje spolupracovať s prestížnymi spoločnosťami po celom svete ešte počas štúdia. Fakulta zameriava svoj výskum a výučbu na potreby a požiadavky firiem v tomto odvetví. Absolventi fakulty pracujú v profesiách: technológ, technický manažér v rôznych výrobných a obchodných podnikoch, projekčných kanceláriách a výskumných organizáciách.

bakalár (I stupeň)

– Stavebníctvo a architektúra (4 roky);
– Inžinierske stavby a dopravné stavby;
– Technológie a manažment v stavebníctve.

Inžinier (II. stupeň)

- Stavebníctvo
– Nosné a dopravné konštrukcie
– Technológie a manažment v stavebníctve

Doktorandské štúdium (III. stupeň)

– Teória výstavby a životného prostredia
– Teória a projektovanie pozemného staviteľstva
– Teória technológie a manažmentu v stavebníctve

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 26. apríla 2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 23. júna 2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 20.06.2024, cena - 30 eur

Fakulta banského inžinierstva,
ekológia, manažment
procesy a geotechnológie

Fakulta baníctva, životného prostredia, manažmentu a geotechnológií ponúka vzdelávanie v širokej škále zaujímavých študijných programov. Fakulta sa špecializuje na výučbu v odboroch baníctvo, ekológia, procesný manažment, logistika a doprava, ekológia, alternatívne zdroje energie, geodézia, kartografia a geografické informačné systémy. Kvalitné vzdelanie spolu s praktickými skúsenosťami nadobudnutými aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi prináša absolventom fakulty žiadanú pozíciu na trhu práce.

bakalár (I stupeň)

— Automatizácia a riadenie procesov ťažby a spracovania surovín
— Baníctvo a geotechnika
— Dopravná logistika podniku
— Geodézia a pozemkový kataster
— Geológia a regionálny rozvoj
— Geoturizmus
— Obchodná logistika
- Riadenie procesov
— Obhospodarovanie pôdy
— Ochrana životného prostredia a ekotechnológia surovín
— Priemyselná logistika
— Využívanie alternatívnych zdrojov energie
— Záchranná, požiarna a technická podpora
Inžinier (II. stupeň)

– Podniková dopravná logistika
– inžinierska geológia
– Geoturizmus
– Informatizácia procesov ťažby a spracovania surovín
– Inžinierska geodézia a pozemkový kataster
– Obhospodarovanie pôdy
– Mineralógia a environmentálne technológie
– Priemyselná logistika
– Riadenie kvality procesov ťažby a spracovania surovín
– technológie ťažby a tunelovania
– Využívanie alternatívnych zdrojov energie
– Záchranné, požiarne a bezpečnostné vybavenie

Doktorandské štúdium (III. stupeň)

– Banská geológia a geologický prieskum
– Ťažobné zariadenia, doprava a vŕtanie studní
– banské meračstvo a geodézia
– Ekonomika pôdy
– Mineralógia a environmentálne technológie
– Priemyselná logistika
- Riadenie procesov
– Riadenie procesov ťažby a spracovania surovín
– Banské a geotechnické inžinierstvo
– Využívanie a ochrana pôdneho fondu

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Elektrotechnická fakulta
a informatika

Hlavným cieľom Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelanie založené na tvorivej výskumnej práci najmä v takých oblastiach výskumu, akými sú informačné vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a energetika. Fakulta poskytuje „odborné“ motivačné štipendiá študentom všetkých akademických odborov.

bakalár (I stupeň)

– Aplikovaná elektrotechnika
– Automobilová elektronika
– Elektroenergetika
– Fyzikálne inžinierstvo pokročilých materiálov
– Ekonomická informatika
- Počítačová veda
– Inteligentné systémy
- Kyber ochrana
- Počítačové modelovanie
- Počítačové siete
– Priemyselná elektrotechnika

Inžinier (II. stupeň)

– Automobilová elektronika

– Elektroenergetika

– Fyzikálne inžinierstvo pokročilých materiálov

– Ekonomická informatika

- Počítačová veda

– Inteligentné systémy

- Kyber ochrana

- Počítačové modelovanie

– Informatika počítačových sietí

– Priemyselná elektrotechnika

– Priemyselná elektrotechnika

Doktorandské štúdium (III. stupeň)

– Elektroenergetika
– Elektronické systémy a spracovanie signálov
– Elektrické systémy
– Ekonomická informatika
- Počítačová veda
– Inteligentné systémy
– Priemyselná elektrotechnika
- Počítačové siete
– Fyzikálne inžinierstvo pokročilých materiálov
- Počítačové modelovanie
-Inteligentná elektronika

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.5.2024, cena - 30 eur

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Fakulta strojárskej technológie je jednou z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysoké školy na Slovensku. Pestrý výber vzdelávacích programov, národné a medzinárodné projekty, moderné laboratóriá, odborné učebne – to všetko láka záujemcov z mnohých krajín. Cieľom fakulty je modernizácia vzdelávacieho procesu, interakcia s praxou a zlepšenie podmienok pre vedeckovýskumnú činnosť.

bakalár (I stupeň)

— Počítačová podpora výrobných technológií
— Inteligentné technológie v priemysle
— Automobilové výrobné technológie
- Obnoviteľné zdroje energie
— Priemyselný manažment
Inžinier (II. stupeň)

 — Počítačová podpora výrobných technológií
— Inteligentné technológie v priemysle
— Automobilové výrobné technológie
- Obnoviteľné zdroje energie
— Priemyselný manažment

Doktorandské štúdium (III. stupeň)

— Výrobné technológie
— Počítačová podpora výrobných technológií
— Riadenie priemyselnej výroby
— Procesná technológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 28. júna 2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 6.7.2024, cena - 30 eur

Katedra ekonomiky

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach už viac ako 25 rokov poskytuje vzdelávanie v dvoch študijných programoch „Financie, bankovníctvo a investovanie“ a „Ekonomika a verejná správa“. Účelom fakulty je rozvíjať poznatky v oblasti ekonómie prostredníctvom vedeckého výskumu. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa ako progresívna fakulta so zameraním na kvalitné vzdelávanie, so širokou škálou mobilít pre študentov a orientáciou na cudzie jazyky.

špeciality:

-Financie, bankovníctvo a investície (bakalárske, magisterské, doktorandské)

- Ekonomika a verejná správa (bakalárske, magisterské, doktorandské)

Úvodná kampaň

Skúška: Matematika

Ďalšie body je možné získať, ak máte medzinárodný certifikát (FCE, CAE a iné) o znalosti cudzieho jazyka, minimálna úroveň B2.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 30.06.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 14.06.2024, cena - 20 eur

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v odboroch: architektúra, dizajn, vizuálne a mediálne umenie. Fakulta je aktívnou inštitúciou pri realizácii umeleckých, výskumných a výstavných projektov na Slovensku i v zahraničí.

BAKALÁR (4 roky)

– Architektúra a urbanizmus
- Dizajn
– Voľné výtvarné umenie

MAJSTER/INŽINIER

– Architektúra a urbanizmus
- Dizajn
– Voľné výtvarné umenie

DOKTORSKÝ KURZ

- Dizajn
– Voľné výtvarné umenie

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Skúšky (prebiehajú v 2 etapách):

1. fáza – Talentová skúška: V každej odbornosti sa preverujú potrebné schopnosti a vedomosti pre výcvik (základné vedomosti z výtvarného umenia, dizajnu, matematiky, prírodných vied, priestorová predstavivosť, praktická ukážka talentu, práca s 2D a 3D, kreslenie, postavy zo živého modelu, kreativita , modelovanie).

2. etapa – Pohovor a pokračovanie talentovej skúšky.

Každý uchádzač musí poskytnúť svoje kreatívne práce, projekty, fotografie, kresby (uchádzač dostane presný zoznam materiálov, ktoré bude potrebné dodať s pozvánkou na prijímacie skúšky).

Termíny skúšok:

Architektúra a urbanizmus: 06.02 – 07.02.2023

Dizajn: 23.01. – 24.01.2023, 26.01. – 27.01.2023

Voľné výtvarné umenie: 30. 1. – 31. 1. 2023

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.11.2023, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 30 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 30 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00