Univerzita Mateja Bela

O vzdelávacej inštitúcii

Univerzita Mateja Bela je členom Európskej asociácie univerzít, ktorá ponúka klasické európske vzdelávanie na všetkých troch stupňoch štúdia v odboroch pedagogický, sociálny, ekonomický, právny, politický, humanitné a prírodné, medzinárodné vzťahy, ekonómia a matematika.

Univerzita rozvíja spoločné študijné programy s významnými zahraničnými univerzitami, kde majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Zoznam fakúlt

Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela je právom považovaná za najprestížnejšiu v krajine. Absolventi fakulty patria dlhodobo k najžiadanejším odborníkom na trhu práce, čo je dané aj praktickým zameraním štúdia jednotlivých vzdelávacích programov na bakalárskom a magisterskom stupni.

Bakalársky titul

– Cestovný ruch

– Ekonomika a riadenie podniku

– Ekonomika a obchodný manažment v anglickom jazyku

– Financie, bankovníctvo a investície

– Ekonomika a manažment štátu

– Vedenie (Poprad)

Magisterský stupeň

– Ekonomika a manažment cestovného ruchu

– Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov

– Financie, bankovníctvo a investície

– Financie, bankovníctvo a investície v angličtine

– Ekonomika verejného sektora

- Systémy riadenia podniku (Poprad)

Doktorandské štúdium

– Cestovný ruch

– Turizmus v anglickom/nemeckom jazyku

– Ekonomika a riadenie podniku

– Ekonomika a obchodný manažment v anglickom jazyku

– Financie

– Financie v angličtine

– Verejná ekonomika a politika

– Verejná ekonomika a politika v angličtine

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalár) je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. K prihláške na školenie musí uchádzač priložiť overenú kópiu IELTS osvedčenia o odbornej spôsobilosti v anglickom jazyku s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0. Overenú kópiu certifikátu je potrebné doručiť fakulte v listinnej podobe (elektronická verzia nestačí) najneskôr do 30.04.2023.

Skúšky:

– Základy ekonómie

- cudzí jazyk na výber (angličtina alebo nemčina)

Ak si vyberiete špecializáciu „Ekonomika a obchodný manažment v angličtine“, skúšky budú v angličtine.

Termíny skúšok: bakalárske a magisterské štúdium 06.10.–21.06.2024, doktorandské štúdium 24.06.–28.06.2024

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 26.5.2024, cena - 40 eur

Fakulta práva

Fakulta podľa oblastí svojej hlavnej činnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných vzdelávacích programov všetkých troch stupňov právneho zamerania. Vedeckí pracovníci fakulty pri výučbe využívajú najnovšie poznatky v oblasti vedy a techniky a nadväzujú študentov na tvorivú vedeckú činnosť spoločenských a právnych vied. Fakulta aktívne spolupracuje s mnohými univerzitami v Estónsku, Francúzsku, Poľsku, Českej republike, Španielsku, Belgicku, Chorvátsku...

Bakalárske/magisterské štúdium

- judikatúra (právo)

Doktorandské štúdium

– Obchodné a finančné právo

- Trestné právo

- Civilné právo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalár) je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Ďalšou podmienkou prijatia uchádzačov je znalosť slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.04.2024 (1 kolo), od 1.05. do 31.05.2024 (2. kolo), cena – 50 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.06.2024, cena - 50 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 50 eur

Politická fakulta
vedy a medzinárodné
vzťahy

FAKULTA POLITIKY A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV je jedinou fakultou na Slovensku s výhradným zameraním v oblasti politológie. Na všetkých stupňoch štúdia fakulta ponúka jedinečné akademické programy: politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Fakulta poskytuje v rámci programu Erasmus+ aj veľké benefity pre študentov, ako je možnosť štúdia a stáží v zahraničí.

Bakalársky titul

- Politická veda

- Medzinárodné vzťahy

Magisterský stupeň

- Politická veda

- Medzinárodné vzťahy

– Medzinárodné vzťahy v angličtine (spoločný učebný plán)

– Bezpečnostné štúdie

Doktorandské štúdium

- Politická veda

- Medzinárodné vzťahy

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte predložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka – úroveň B1.

Prijatie bez prijímacích skúšok pod podmienkou dosiahnutia priemerného skóre v slovenskom ekvivalente 1,5 alebo nižšieho (9-12 v 12-bodovom systéme).

Skúšky:

– Písomný test, ktorý pozostáva z dvoch častí: 60 otázok zo znalostí takých disciplín ako politológia, história, sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky (odbor „politológia“) a politológia veda, história, medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky (odbor „Medzinárodné vzťahy“).

– 20 otázok o jazykových znalostiach (angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina) na výber: Politológia – 1 jazyk, Medzinárodné vzťahy – 2 jazyky.

Termíny skúšok:

Bakalárske štúdium: 18.06.-19.06.2024 (1 kolo)

Magisterské štúdium: 20.06.2024 (1 kolo)

Všetky špeciality: 07.09.2024 (2.kolo).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 (1.kolo), do 15.6.2023 (2.kolo), cena - 57 eur

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 (1.kolo), do 14.6.2024 (2.kolo), cena - 57 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 14.06.2024, cena - 57 eur

fakulta
prírodné vedy

Fakulta je špecializovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje učiteľov výchovných a odborných predmetov: matematiky, biológie, chémie, geografie, fyziky a iných prírodných vied. Vynikajúci študenti fakulty dostávajú možnosť zúčastniť sa výmenných programov v zahraničí a získať motivačné štipendium.

Bakalársky titul

– Forenzná a forenzná chémia

– Geopotenciál regiónov

– Environmentálna biológia

- Matematika

– Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

– Vyučovacie predmety (výučba) v kombináciách:

– Biológia – Fyzika

– Biológia – Geografia

- Biológia, chémia

– Biológia – Matematika

– Biológia – anglický jazyk a literatúra

– Biológia – História

– Biológia – Francúzsky jazyk a literatúra

– Biológia – Filozofia

– Biológia – Slovenský jazyk a literatúra

– Biológia – Psychológia

– Biológia – Technológia

- Fyzika matematika

– fyzika – geografia

– Fyzika – Slovenský jazyk a literatúra

– Fyzika – anglický jazyk a literatúra

– Fyzika – Technika

– Geografia – Matematika

– Geografia – História

– Geografia – anglický jazyk a literatúra

– Geografia – Slovenský jazyk a literatúra

– Geografia – nemecký jazyk a literatúra

– Geografia – Psychológia

– Geografia – Technika

– Chémia – Fyzika

– Chémia – Geografia

– Chémia – Matematika

– Chémia – anglický jazyk a literatúra

– Chémia – Francúzsky jazyk a literatúra

– Chémia – Slovenský jazyk a literatúra

– Chémia – Technológia

– Informatika – Biológia

– Informatika – Fyzika

– Informatika – Chémia

– Informatika – Geografia

– Informatika – Matematika

– Informatika – Anglický jazyk a literatúra

– Informatika – Filozofia

– Informatika – História

– Informatika – Slovenský jazyk a literatúra

– Informatika – Psychológia

– Informatika – Inžinierstvo

– Matematika – anglický jazyk a literatúra

– Matematika – slovenský jazyk a literatúra

– Matematika – Hudobné umenie

– Matematika – Psychológia

– Matematika – Technika

– anglický jazyk a literatúra – technológia

– Slovenský jazyk a literatúra – Technika

- Praktický tréning

Magisterský stupeň

– Aplikované geovedy

– Environmentálna biológia

– Matematika v analýze údajov a financiách

- Aplikovaná informatika

– Vyučovacie predmety (výučba) v kombináciách:

– Biológia – Fyzika

– Biológia – Geografia

- Biológia, chémia

– Biológia – Matematika

– Biológia – anglický jazyk a literatúra

– Biológia – História

– Biológia – Francúzsky jazyk a literatúra

– Biológia – Filozofia

– Biológia – Slovenský jazyk a literatúra

– Biológia – Technológia

- Fyzika matematika

– fyzika – geografia

– Fyzika – Slovenský jazyk a literatúra

– Fyzika – anglický jazyk a literatúra

– Fyzika – Technika

– Geografia – Matematika

– Geografia – História

– Geografia – Filozofia

– Geografia – anglický jazyk a literatúra

– Geografia – Slovenský jazyk a literatúra

– Geografia – nemecký jazyk a literatúra

– Geografia – Technika

– Chémia – Fyzika

– Chémia – Geografia

– Chémia – Matematika

– Chémia – anglický jazyk a literatúra

– Chémia – Francúzsky jazyk a literatúra

– Chémia – Slovenský jazyk a literatúra

– Chémia – Technológia

– Informatika – Biológia

– Informatika – Fyzika

– Informatika – Chémia

– Informatika – Geografia

– Informatika – Matematika

– Informatika – Anglický jazyk a literatúra

– Informatika – Filozofia

– Informatika – História

– Informatika – Slovenský jazyk a literatúra

– Informatika – Inžinierstvo

– Matematika – anglický jazyk a literatúra

– Matematika – slovenský jazyk a literatúra

– Matematika – Technika

– anglický jazyk a literatúra – technológia

– Slovenský jazyk a literatúra – Technika

Doktorandské štúdium

– geochémia

- Matematická analýza

– Environmentálna biológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné doložiť ECL osvedčenie o znalosti slovenského jazyka na úrovni B2.

Prijímanie bez prijímacích skúšok.*

*V určitých špecializáciách bude prítomnosť alebo neprítomnosť prijímacích skúšok závisieť od počtu prijímacích prihlášok. Na niektoré odbornosti súvisiace s výučbou predmetov v kombináciách sa v každom prípade konajú prijímacie skúšky alebo sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka na určitej úrovni.

Pre podrobné informácie kontaktujte nášho manažéra.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena - 32 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2023, cena - 32 eur

Pedagogickej
fakulty

Učebný plán fakulty je zameraný na rozvoj motivovaných a odborne zdatných učiteľov. Pedagogická fakulta prostredníctvom výskumu a spolupráce so zahraničnými partnermi prispieva k inovatívnym riešeniam spoločenských problémov. Fakulta pripravuje učiteľov v štyroch študijných odboroch: pedagogika, predškolská a primárna pedagogika, andragogika a teológia. Dôchodkový fond UMB úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, USA, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, Srbsku, Švajčiarsku a Fínsku.

Bakalársky titul

- Sociálna práca

- Psychológia

– Evanjelická teológia a misia

– Predškolská a primárna pedagogika

– Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– Psychológia – slovenský jazyk a literatúra

– Psychológia – anglický jazyk a literatúra

Magisterský stupeň

– Manažment a poradenstvo vo vzdelávaní a výchove

- Sociálna práca

- Psychológia

– Vzdelávanie učiteľov základných škôl

– Evanjelická teológia

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– Psychológia – slovenský jazyk a literatúra

– Psychológia – História

– Psychológia – anglický jazyk a literatúra

– Psychológia – Geografia

– Psychológia – Biológia

– Psychológia – Informatika

– Psychológia – Matematika

Doktorandské štúdium

– Akademický výskum

– Teológia

- Sociálna práca

– Predškolská a primárna pedagogika

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pri prihláške na odbornosti súvisiace s učiteľskými predmetmi (učiteľstvo) v kombináciách je potrebné predložiť osvedčenie ECL o znalosti slovenského jazyka - úroveň B2.

Skúšky: na každý odbor sa konajú prijímacie skúšky, ktoré môžu byť písomné alebo ústne (pohovor). Pri niektorých špecializáciách sa pred písomnou skúškou vykonáva test tvorivosti.

Pre podrobné informácie kontaktujte nášho manažéra.

Termíny skúšok:

Bakalárske a magisterské štúdium: 15.04.2023 – 26.04.2024, doktorandské štúdium: 20.06.2024 – 21.06.2024.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 28.02.2024, cena - 32 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena - 32 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 32 eur

fakulta
filozofia

Filozofická fakulta pripravuje kvalifikovaných pedagógov s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami. V spolupráci so zahraničnými zastupiteľskými úradmi Slovenska vyučujú na fakulte cudzie jazyky rodení hovoriaci. Filozofická fakulta spolupracuje aj s prekladateľskými agentúrami, zahraničnými ambasádami, médiami, športovými klubmi a pod. Študenti môžu pokračovať v štúdiu v zahraničí v rámci Erasmus a iných programov, aby získali potrebné vedomosti a skúsenosti.

Filozofická fakulta pripravuje kvalifikovaných pedagógov s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami

V spolupráci so zahraničnými zastupiteľskými úradmi Slovenska vyučujú na fakulte cudzie jazyky rodení hovoriaci.

Filozofická fakulta spolupracuje aj s prekladateľskými agentúrami, zahraničnými ambasádami, médiami, športovými klubmi a pod.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu v zahraničí cez Erasmus a ďalšie programy, aby získali potrebné vedomosti a skúsenosti.

Bakalár

- Príbeh

– Slovenský jazyk v jazykovej kompetencii zahraničných študentov

– Angličtina pre preklad v obchodnej praxi

– nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – filozofia

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia

– anglický jazyk a kultúra – história

– Slovenský jazyk a literatúra – História

– Filozofia – História

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– anglický jazyk a literatúra – filozofia

– anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – história

– anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie

– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

– Anglický jazyk a literatúra – Telesná výchova

– Filozofia – Psychológia

– Filozofia – Telesná výchova

– Francúzsky jazyk a literatúra – História

– Francúzsky jazyk a literatúra – Ruský jazyk a literatúra

– História – Filozofia

– História – Telesná výchova

– nemecký jazyk a literatúra – filozofia

– Nemecký jazyk a literatúra – História

– nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– Ruský jazyk a literatúra – História

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia

– Slovenský jazyk a literatúra – História

– Slovenský jazyk a literatúra – Francúzsky jazyk a literatúra

– Slovenský jazyk a literatúra – Hudobné umenie

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– Slovenský jazyk a literatúra – Telesná výchova

– Telesná výchova – Biológia

– Telesná výchova – Geografia

– Telesná výchova – Informatika

– Telesná výchova – Matematika

– Telesná výchova – Technika

- Telesná výchova

– Telesná výchova a trénerstvo

majster

– Filozofické štúdie

- Príbeh

– Stredoeurópske historické štúdie

– slovenský jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – filozofia

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia

– anglický jazyk a kultúra – história

– Slovenský jazyk a literatúra – História

– Filozofia – História

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– anglický jazyk a literatúra – filozofia

– anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – história

– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

– Anglický jazyk a literatúra – Telesná výchova

– Filozofia – Psychológia

– Filozofia – Telesná výchova

– História – Filozofia

– História – Telesná výchova

– nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– Ruský jazyk a literatúra – História

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia

– Slovenský jazyk a literatúra – Francúzsky jazyk a literatúra

– Slovenský jazyk a literatúra – História

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– Slovenský jazyk a literatúra – Telesná výchova

– Telesná výchova – Biológia

– Telesná výchova – Geografia

– Telesná výchova – Informatika

– Telesná výchova – Matematika

– Telesná výchova – Technika

- Telesná výchova

– Telesná výchova a trénerstvo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné predložiť osvedčenie ECL o znalosti slovenského jazyka – úroveň B2 (okrem odboru „Slovenský jazyk v jazykovej kompetencii zahraničných študentov“).

Prijímanie bez prijímacích skúšok.*

*Niektoré odbornosti vyžadujú prijímacie skúšky formou písomného testu, talentovej skúšky, prípadne vyžadujú určitú úroveň znalosti cudzieho jazyka.

Termíny skúšok:

Telesná výchova (talentová skúška): 15. 4. – 26. 4. 2024 (1 kolo), 1. 7. – 7. 4. (2. kruh).

Všetky ostatné odbornosti (písomný test): 10. 6. – 14. 6. 2024.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 28.02.2024 (na odbornosti súvisiace s telesnou výchovou), ostatné odbory - do 31.3.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 15 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00