Univerzita Mateja Bela

O vzdelávacej inštitúcii

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela je právom považovaná za najprestížnejšiu v krajine. Absolventi fakulty patria dlhodobo k ajžiadanejším odborníkom na trhu práce, čo je dané aj praktickým zameraním štúdia jednotlivých vzdelávacích programov na bakalárskom a magisterskom stupni.

Univerzita rozvíja spoločné študijné programy s významnými zahraničnými univerzitami, kde majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Zoznam fakúlt

Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela je právom považovaná za najprestížnejšiu v krajine. Absolventi fakulty patria dlhodobo k najžiadanejším odborníkom na trhu práce, čo je dané aj praktickým zameraním štúdia jednotlivých vzdelávacích programov na bakalárskom a magisterskom stupni.

Bakalárske štúdium

– cestovný ruch*

– Ekonomika a manažment podniku (Business Economics and Management v angličtine)

– ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

– Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (aj v angličtine)

– verejná ekonomika a manažment

– manažment (Poprad)

Magisterské štúdium 

– ekonomika a riadenie cestovného ruchu

– ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

– Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (aj v angličtine)

– financie, bankovníctvo a investície

– ekonomika verejného sektora

– podnikové manažérske systémy (Poprad)

Doktorandské štúdium

– cestovný ruch*

- elektronický obchod a manažment

– Financie

– Verejná ekonomika a politika*

* Vedené aj v angličtine

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalár) je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. K prihláške musí uchádzač priložiť overenú kópiu IELTS osvedčenia o odbornej spôsobilosti v anglickom jazyku s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0. Overenú kópiu certifikátu je potrebné doručiť fakulte v listinnej podobe (elektronická verzia nestačí) najneskôr do 30.04.2024

Prijímacie skúšky:

— písomný test z jedného cudzieho jazyka (angličtina alebo nemčina) a základy ekonómie

Ak si vyberiete odbor „ekonomika a manažment podniku v angličtine“, skúšky budú v angličtine.

Termíny skúšok: bakalárske a magisterské štúdium 10.6. – 21.6.2024, doktorandské štúdium 24.6. – 28.6.2024

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 35 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 26.5.2024, cena - 40 eur

Právnická fakulta

Fakulta podľa oblastí svojej hlavnej činnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných vzdelávacích programov všetkých troch stupňov právneho zamerania. Vedeckí pracovníci fakulty pri výučbe využívajú najnovšie poznatky v oblasti vedy a techniky a zapájajú študentov do tvorivej vedeckej činnosť spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou. Fakulta aktívne spolupracuje s mnohými univerzitami v Estónsku, vo Francúzsku, v Poľsku, Českej republike, Španielsku, Belgicku, Chorvátsku...

Bakalárske/Magisterské štúdium

- právo

Doktorandské štúdium

– obchodné a finančné právo

- trestné právo

- občianske právo

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalár) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia uchádzačov je znalosť slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.04.2024 (1 kolo), od 1.05. do 31.05.2024 (2. kolo), cena – 50 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.06.2024, cena - 50 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 50 eur

Fakulta politických
vied a medzinárodných
vzťahov

Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manažmentu s dôrazom na reflektovanie celospoločenského vývoja a potrieb jednotlivých subjektov spoločnosti, ako aj najnovších vedecko-výskumných poznatkov v odbore. Jej pôsobenie ako súčasti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zároveň dáva priestor pre interdisciplinárne riešenia ekonomických a manažérskych problémov, špecifických pre oblasť potravinovej vertikály, rozvoja vidieka a nadväzujúcich odvetví v sektoroch výroby, obchodu a služieb.

Bakalárske štúdium

- politológia

- medzinárodné vzťahy

Magisterské štúdium 

- politológia

- medzinárodné vzťahy

– medzinárodné vzťahy v angličtine (spoločný študijný program)

– bezpečnostné štúdie

Doktorandské štúdium

- politológia

- medzinárodné vzťahy

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Musíte predložiť osvedčenie o znalosti slovenského jazyka – úroveň B1.

Prijatie bez prijímacích skúšok pod podmienkou dosiahnutia priemerného skóre v slovenskom ekvivalente 1,5 alebo nižšieho (9 – 12 v 12-bodovom systéme).

Prijímacie skúšky:

– Písomný test, ktorý pozostáva z dvoch častí: 60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, história, sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky pre odbor „politológia“; a politológia, história, medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky pre odbor „medzinárodné vzťahy“.

– 20 otázok o jazykových znalostiach (angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina) na výber: politológia – 1 jazyk, medzinárodné vzťahy – 2 jazyky.

Termíny skúšok:

Bakalárske štúdium: 18.06.-19.06.2024 (1 kolo)

Magisterské štúdium: 20.06.2024 (1 kolo)

Všetky študijné programy: 07.09.2024 (2.kolo).

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 (1.kolo), do 15.6.2023 (2.kolo), cena - 57 eur

Magisterský program - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024 (1.kolo), do 14.6.2024 (2.kolo), cena - 57 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 14.06.2024, cena - 57 eur

Fakulta
prírodných vied

Fakulta je špecializovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje učiteľov výchovných a odborných predmetov: matematiky, biológie, chémie, geografie, fyziky a iných prírodných vied. Vynikajúci študenti fakulty dostávajú možnosť zúčastniť sa výmenných programov v zahraničí a získať motivačné štipendium.

Bakalárske štúdium

– forenzná a forenzná chémia

– geopotenciál regiónov

– environmentálna biológia

- matematika

– aplikovaná informatika a vývoj softvéru

– Študijný odbor učiteľstvo v kombináciách:

– biológia –fyzika

– biológia – geografia

- biológia - chémia

– biológia – matematika

– biológia – anglický jazyk a literatúra

– Biológia – Psychológia

– Biológia – Technológia

- Fyzika matematika

– fyzika – geografia

– Fyzika – Slovenský jazyk a literatúra

– Fyzika – anglický jazyk a literatúra

– Fyzika – Technika

– Geografia – Matematika

– Geografia – História

– Geografia – anglický jazyk a literatúra

– Geografia – Slovenský jazyk a literatúra

– Geografia – nemecký jazyk a literatúra

– Geografia – Psychológia

– Geografia – Technika

– Chémia – Fyzika

– Chémia – Geografia

– Chémia – Matematika

– Chémia – anglický jazyk a literatúra

– Chémia – Fyzikálna kultúra

– chémia – technika

– Informatika – Biológia

– Informatika – Fyzika

– Informatika – Chémia

– Informatika – Geografia

– Informatika – Matematika

– Informatika – Anglický jazyk a literatúra – Informatika – Psychológia

– Informatika – Telesná výchova

– Informatika – technika

– Matematika – anglický jazyk a literatúra

– Matematika – Hudobné umenie

– Matematika – Telesná výchova

– Matematika – Technika

 – Technika – anglický jazyk a literatúra

 – Technika – Telesná výchova

- Praktický tréning

Magisterské štúdium 

– Aplikované geovedy

– environmentálna biológia

– Matematika v analýze údajov a financiách

- Aplikovaná informatika

– Študijný odbor učiteľstvo v kombináciách:

– biológia –fyzika

– biológia – geografia

- biológia - chémia

– biológia – matematika

– biológia – anglický jazyk a literatúra

– Biológia – Psychológia

– Biológia – Telesná výchova

– Biológia – Technológia

- Fyzika matematika

– fyzika – geografia

– Fyzika – anglický jazyk a literatúra

– Fyzika – Technika

– Geografia – Matematika

– Geografia – anglický jazyk a literatúra

– Geografia – Technika

– Chémia – Fyzika

– Chémia – Geografia

– Chémia – Matematika

– Chémia – anglický jazyk a literatúra

– Chémia – Telesná výchova

– chémia – technika

– Informatika – Biológia

– Informatika – Fyzika

– Informatika – Chémia

– Informatika – Geografia

– Informatika – Matematika

– Informatika – Anglický jazyk a literatúra

– Informatika – Psychológia

– Informatika – Telesná výchova

– Informatika – technika

– Matematika – anglický jazyk a literatúra

– Matematika – slovenský jazyk a literatúra

– Matematika – Technika

– anglický jazyk a literatúra – technológia

– Technika – Telesná výchova

Doktorandské štúdium

– geochémia

- matematická analýza

– environmentálna biológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné doložiť ECL osvedčenie o znalosti slovenského jazyka na úrovni B2.

Prijímanie bez prijímacích skúšok.*

*V určitých odboroch bude prítomnosť alebo neprítomnosť prijímacích skúšok závisieť od počtu prijímacích prihlášok. Na niektoré odbornosti súvisiace s výučbou predmetov v kombináciách sa konajú prijímacie skúšky alebo sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka na určitej úrovni.

Pre podrobné informácie kontaktujte nášho manažéra.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 40 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena - 32 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2023, cena - 32 eur

Pedagogická
fakulta

Študijný plán fakulty je zameraný na rozvoj motivovaných a odborne zdatných učiteľov. Pedagogická fakulta prostredníctvom výskumu a spolupráce so zahraničnými partnermi prispieva k inovatívnym riešeniam spoločenských problémov. Pedagogická fakulta UMB úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, USA, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a Fínsku.

Bakalárske štúdium

- Sociálna práca

- Psychológia

– Evanjelická teológia a misia

– Predškolská a elementárna pedagogika

– Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– Psychológia – História

– Psychológia – Geografia

– Psychológia – Matematika

– Psychológia – Telesná výchova

Magisterské štúdium 

– Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní

- Sociálna práca

- Psychológia

– Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

– Evanjelikálna teológia

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– Psychológia – slovenský jazyk a literatúra

– Psychológia – História

– Psychológia – anglický jazyk a literatúra

– Psychológia – Geografia

– Psychológia – Telesná výchova

– Psychológia – Matematika

Doktorandské štúdium

– Pedagogické vedy

– Teológia

- Sociálna práca

– Predškolská a elementárna pedagogika

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pri prihláške na odbornosti súvisiace s učiteľskými predmetmi (učiteľstvo) v kombináciách je potrebné predložiť osvedčenie ECL o znalosti slovenského jazyka – úroveň B2.

Skúšky: na každý odbor sa konajú prijímacie skúšky, ktoré môžu byť písomné alebo ústne (pohovor). Pri niektorých odboroch sa pred písomnou skúškou vykonáva test tvorivosti.

Pre podrobné informácie kontaktujte nášho manažéra.

Termíny skúšok:

Bakalárske a magisterské štúdium: 15.4.2024 – 26.4.2024 (učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy), 12.6. – 14.6.2024 písomná časť 1. a 2. stupňa, doktorandské štúdium: 20.6.2024 – 21.6.2024.

Termíny prihlášok*

bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 28.2.2024 (len tam, kde sa robia talentové skúšky - učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy), do 31.3.2024 na ostatné vzdelávacie programy cena 32 eur,

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.3.2024, cena - 32 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.03.2024, cena - 32 eur

Fakulta
fakulta

Filozofická fakulta pripravuje kvalifikovaných pedagógov s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami. V spolupráci so zahraničnými zastupiteľskými úradmi Slovenska vyučujú na fakulte cudzie jazyky rodení hovoriaci. Filozofická fakulta spolupracuje aj s prekladateľskými agentúrami, zahraničnými ambasádami, médiami, športovými klubmi a pod. Študenti môžu pokračovať v štúdiu v zahraničí v rámci Erasmus+ a iných programov, aby získali potrebné vedomosti a skúsenosti.

Bakalárske študijné programy

– história
– sociológia a sociálna antropológia
– slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

Prekladateľské školiace programy

– angličtina pre preklad v obchodnej praxi

– nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – história

– anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – filozofia

– francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia

– slovenský jazyk a literatúra – História

– filozofia – História

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

– anglický jazyk a literatúra – filozofia a občianska náuka

– anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – dejepis

– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

- anglický jazyk a literatúra - psychológia

– anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – telesná výchova

– filozofia a občianska náuka – psychológia

– francúzsky jazyk a literatúra – história

– francúzsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– dejepis – filozofia a občianska náuka

– história – biológia

– dejepis – geografia

– Nemecký jazyk a literatúra – Filozofia a občianska náuka

– nemecký jazyk a literatúra – dejepis

- Nemecký jazyk a literatúra - Francúzsky jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– ruský jazyk a literatúra – dejepis

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia a občianska náuka

– slovenský jazyk a literatúra – dejepis

– slovenský jazyk a literatúra – biológia

– slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra – geografia

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

Inžinierske študijné programy

– filozofické štúdie

- história

– Stredoeurópske historické štúdie

– sociológia a sociálna antropológia

- slovenský jazyk a literatúra

Prekladateľské školiace programy

— nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

- Nemecký jazyk a kultúra - Francúzsky jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra – anglický jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra

– anglický jazyk a kultúra – filozofia

– slovenský jazyk a literatúra – filozofia

– anglický jazyk a kultúra – história

– slovenský jazyk a literatúra – dejepis

– filozofia – história

Vyučovacie predmety (učiteľstvo) v kombináciách:

- Anglický jazyk a literatúra - Filozofia a občianska náuka

– anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – dejepis

- anglický jazyk a literatúra - psychológia

– anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

– anglický jazyk a literatúra – telesná výchova

- filozofia a občianska náuka - geografia

- filozofia a občianska náuka - psychológia

- Francúzsky jazyk a literatúra - dejepis

– história – biológia

- dejepis - filozofia a občianska náuka

– dejepis – geografia

– Nemecký jazyk a literatúra – Filozofia a občianska náuka

- Nemecký jazyk a literatúra - Francúzsky jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– ruský jazyk a literatúra – dejepis

– slovenský jazyk a literatúra – biológia

– Slovenský jazyk a literatúra – Filozofia a občianska náuka

– slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra – dejepis

– slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

– slovenský jazyk – matematika

– slovenský jazyk a literatúra – geografia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je dosiahnutie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Je potrebné predložiť osvedčenie ECL o znalosti slovenského jazyka – úroveň B2 (okrem odboru „slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov“).

Prijímanie bez prijímacích skúšok.*

*Niektoré odbornosti vyžadujú prijímacie skúšky formou písomného testu, talentovej skúšky, prípadne vyžadujú určitú úroveň znalosti cudzieho jazyka.

Termíny skúšok:

Telesná výchova (talentová skúška): 15. 4. – 26. 4. 2024 (1 kolo), 1. 7. – 7. 4. (2. kruh).

Bakalárske štúdium – prihlášky sa prijímajú do 28.2.2024 (kde sa konajú talentové skúšky – anglický jazyk a lit. a telesná výchova), ostatné odbory – do 31.3.2024, cena – 30 eur

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 28.02.2024 (na odbornosti súvisiace s telesnou výchovou), ostatné odbory - do 31.3.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena - 15 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00